Назад к списку

«Ohováračom Ruska» = «Клеветникам России» = «To the Slanderers of Russia»

Stále aktuálna báseň Alexandra Sergejeviča Puškina z roku 1831 v pôvodnej ruštine, preklade do slovenčiny a angličtiny:


«Клеветникам России»                                                                  «Ohováračom Ruska»                                               «To the Slanderers of Russia»
О чем шумите вы, народные витии?                                                 O čom klebetíte, vy národa môjho ohovárači?                What do you raise an outcry over, national bards?
Зачем анафемой грозите вы России?                                               Prečo vy prekliatím Rusku hrozíte?                               Why do you threaten Russia with Anathema?
Что возмутило вас? волнения Литвы?                                               Čo vás nahnevalo? Nespokojnosť Litvy?                        What stirred you up? The throes of Lithuania?
Оставьте: это спор славян между собою,                                         Zastavte: to je problém Slovanov medzi sebou,              Desist: this is a strife of Slavs among themselves,
Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою,                          rodinný starý problém už vyvážený osudom,                  An old domestic strife, already weighed by fate,
Вопрос, которого не разрешите вы.                                                  to je problém, ktorý vy nevyriešite.                                An issue not to be resolved by you.

Уже давно между собою                                                                  Už dávno medzi sebou                                                Long since among themselves
Враждуют эти племена;                                                                   sú znepriatelené tieto kmene                                       These tribes have been at war
Не раз клонилась под грозою                                                           nie raz sa skláňala pod bremenom                               More than once has bent beneath the storm
То их, то наша сторона.                                                                    raz ich, raz naša strana                                              Now their, now our side.
Кто устоит в неравном споре:                                                           kto vydrží v nerovnom spore:                                        Who will prevail in the unequal strife:
Кичливый лях, иль верный росс?                                                      Pyšný a falošný Poliak alebo verný Rus?                     The boastful Lekh, or the faithful Ross?
Славянские ль ручьи сольются в русском море?                              Či slovanské potoky sa nespoja v ruskom mori?            Will the Slavonic streams converge in the Russian sea?
Оно ль иссякнет? вот вопрос.                                                           A ono vari vyschne? To je otázka.                                Will it dry up? Here is the question.

Оставьте нас: вы не читали                                                              Nechajte nás: nepoznali ste                                         Leave us alone: you have not read
Сии кровавые скрижали;                                                                   tieto krvavé bitky;                                                       Those bloody tablets;
Вам непонятна, вам чужда                                                               nepochopíte to, je vám cudzia                                      To you is unintelligible, you is alien
Сия семейная вражда;                                                                     zo žiarlivosti rodinná pomsta;                                       This family feud;
Для вас безмолвны Кремль и Прага                                                 pre vás je neznámy Kremeľ i Praha;                              Mute to you are the Kremlin and Praga;
Бессмысленно прельщает вас                                                         nezmyselne vás prekvapuje                                          Unthinkingly you are beguiled
Борьбы отчаянной отвага -                                                               zúfalý a hrdinský boj                                                    By the valor of a desperate struggle -
И ненавидите вы нас... 
                                                                   a nenávidite nás ...                                                       And you hate us ...                                                         

За что ж? ответствуйте: за то ли,                                                      Prečo? Povedzte: vari za to,                                          And for what? Reply: is it because
Что на развалинах пылающей Москвы                                             že na rozvalinách horiacej Moskvy                                 On the ruins of blazing Moscow
Мы не признали наглой воли                                                            sme nepriznali drzú chuť                                              We did not acknowledge the insolent will
Того, под кем дрожали вы?                                                              toho, pred kým ste sa triasli?                                        Of him under whom you quaked?
За то ль, что в бездну повалили                                                       Alebo za to, že do priepasti zhodili                                Because we hurled into the abyss
Мы тяготеющий над царствами кумир                                              sme idol, ktorý ťažil z iných cárstiev                              The idol heavy-looming over kingdoms,
И нашей кровью искупили                                                               a našou krvou sme vykúpili                                            And with our blood redeemed
Европы вольность, честь и мир?                                                      Európe slobodu, česť a mier?                                       Europe's freedom, honour, and peace?
Вы грозны на словах - попробуйте на деле!                                      Ste tvrdí v rečiach – skúste byť v činoch!                       You are menacing in words - just try to be in action!
Иль старый богатырь, покойный на постеле,                                     Alebo starý bohatier odpočívajúci na posteli,                  Is then the old thane, resting on his bed,
Не в силах завинтить свой измаильский штык?                                už nemá síl založiť svoj izmailský bodák?                      Unfit to mount his bayonet is Ismail?
Иль русского царя уже бессильно слово?                                        Alebo slovo ruského cára už nemá silu?                        Or is the Russian Tsar's word powerless by now?

Иль нам с Европой спорить ново?                                                   A či je pre nás hádať sa s Európou niečo nové?              Or is it new to us to be at odds with Europe?
Иль русский от побед отвык?                                                          Alebo Rus od víťazstiev odvykla?                                    Or has the Russian grown unused to victories?
Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды,                                       Alebo je nás málo? Alebo od Permu po Tauridu,              Are there too few of us? Or will, from Perm to Tauris,
От финских хладных скал до пламенной Колхиды,                          od fínskych chladných bral po ohnivú Kolchidu,                From frigid crags of Finland to the flaming Colchis,
От потрясенного Кремля До стен недвижного Китая,                       od neotrasiteľného Kremľa do stien nehybnej Číny,           From the shaken Kremlin To stagnant China's walls,
Стальной щетиною сверкая, Не встанет русская земля?..               blýskajúc sivou bradou, nepovstane Ruská zem?              Flashing with steely bristle, Not rise the Russian land?
Так высылайте ж нам, витии,                                                          Tak posielajte k nám, ohovárači,                                      Send then to us, oh, bards,
Своих озлобленных сынов:                                                             svojich nazlostených synov:                                            Your sons enraged:
Есть место им в полях России,                                                       je pre nich dosť miesta na pôde Ruska,                           There's room for them in Russia's fields,
Среди нечуждых им гробов.                                                           uprostred necudzích im hrobov.                                        Mid graves that are not strange to them.

Alexandr Sergejevič Puškin, 1831
 Zdroj:
▪ «Клеветникам России» https://rvb.ru/pushkin/01text/01versus/0423_36/1831/0564.htm
▪ «Prestaňte už konečne štvať proti Rusku alebo... Puškin to vedel už pred dvesto rokmi» https://www.noveslovo.sk/c/Prestante_uz_konecne_stvat_proti_Rusku_alebo_Puskin_to_vedel_uz_pred_dvesto_rokmi
▪ «A.S. Pushkin: To the Slanderers of Russia / Клеветникам России. Still relevant after almost 200 years» https://www.reddit.com/r/russia/comments/21nv7x/as_pushkin_to_the_slanderers_of_russia/
 Súvisiace materiály:
- «Война и мир 1 серия Андрей Болконский 1965» https://www.youtube.com/watch?v=zfdDbj9OxV4
- «Война и мир (HD) фильм 2 - Наташа Ростова» https://www.youtube.com/watch?v=Tqqs7DpTZKY
- «Война и мир фильм 3» https://www.youtube.com/watch?v=vo7ORTwjqaU
- «Война и мир фильм 4» https://www.youtube.com/watch?v=zXpkeV32LAQ
- «Документальный фильм Бородино война 1812 года» https://www.youtube.com/watch?v=yO0adthOX70
- «1812. Все серии подряд. StarMedia. Документальный Фильм. Babich-Design» https://www.youtube.com/watch?v=S9HkyWedQM8 
- «Дф «Сталинград (1943)» https://www.youtube.com/watch?v=-FJT1yVVg4o
- «Náš pôvod (všeruský) [1]» http://rusyn-narod.ru/istoriia__moi_stati/nas_povod_vserusky_
- «Európa a budúcnosť»
http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/europa_a_buducnost
- «Vojna – ruský pohľad»
http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/vojna_rusky_pohlad

  Portrét: Alexandra Sergejeviča Puškina:


***