Назад к списку

Posledný kríž slovanskej cirkvi

Publikovaný materiál, jeho časti alebo myšlienky je možné stiahnuť, kopírovať za podmienky dodržania autorského zákona a uvedenia zdroja – www.rusyn-narod.ru
 Môj rod «Семанчин = Semančík» pochádza z malej rusínskej dedinky Starina okr. Stará Ľubovňa. Dedinka je ukrytá a chránená lesmi severných svahov Ľubovnianskej vrchoviny patriacej do pohoria Východné Beskydy. Je otvorená k rieke Poprad a zároveň touto riekou chránená. 


 Narodil som sa však v neďalekej sympatickej malej rusínskej dedinke Hajtovka okr. Stará Ľubovňa, nachádzajúcej sa tiež nad riekou Poprad, no na jej južných svahoch, v dome patriacom rodu Štefana Feduša z ktorého pochádzala moja mamka. Tento nádherný kraj poznám od svojich detských rokov. A tak ako som poznával prírodné krásy tohto kraja, poznával som i jeho kultúrne pamiatky. Mal som šťastie. Zo strany rodiny mojej mamy ma k ich poznávaniu viedol dedo Štefan Feduš – koščulnyk a zo strany otcovej – on sám – profesiou učiteľ. Pri svojich potulkách veľa fotografoval a rozprával mi o prírodných a kultúrnych pamiatkach. To čo vedel od svojich predkov, ako i to čo naštudoval, ale i to čomu nerozumel. Veľa krát sme chodili, čítali, opisovali, fotografovali rôzne nápisy v cerkvách, na krížoch. Niečomu sme rozumeli, niečo zostávalo nepochopené.Viackrát sme sa pristavili a čítali nápisy na kríži stojacom v záhradke napravo (z pohľadu návštevníka stojaceho pred cerkvou) od cerkvi Svjatovo Michaila archangela v Starine. Kríž k nám hovoril svojou písanou rečou. A aj keď sme text prečítali, nepochopili sme zmysel jeho značnej časti. V posledných rokoch čím viac prenikám do obsahu textu napísanom na tomto kríži, tým s vyššou úctou snímam klobúk pred tým (tými), ktorí prišli s myšlienkou potreby zanechania tohto odkazu, a dokázali túto myšlienku obsahovo, výtvarne, organizačne a finančne zrealizovať. S niektorými myšlienkami v smere chápania obsahu textu, aktuálnosti zanechaného odkazu by som sa chcel s Vami podeliť.Tento, s vysokou pravdepodobnosťou posledný slovanský kríž, dokumentuje, že bol postavený grekokatolíckou cirkvou, ktorej duch bol slovanský, latinským univerzom ešte nezlomený. Vzhľad a detaily kríža sú zrejmé z priložených fotografií nafotených autorom článku dňa 25.07.2008.. Železný kríž je spolu s podstavcom vysoký cca 2,5 metra.
Opis kríža:
Čelná strana kríža:
- na vrchnej strane kríža je cyrilikou napísané:«ЦАРЬ СЛАВЫ»;
- na koncoch kratšieho ramena kríža sú napísané písmená, ktoré sú skráteným zápisom najsvätejšieho mena «ИСУС ХРИСТОС». Potvrdzujú to i dve staroslovanské «titla». Teda vodorovná čiarka (~) zreteľne viditeľná nad prvou i druhou dvojicou písmen, čo je signálom, že ide o skráteninu slov, konkrétne o prvé a posledné písmeno každého slova. Pri Isusovej pravej ruke je to dvojica písmen «ИС» a pri Isusovej ľavej ruke «ХС». Spolu teda môžeme čítať zhora a zľava doprava:«ЦАРЬ СЛАВЫ ИСУС ХРИСТОС»;
- pod nohami Isusa je cyrilikou napísané:«КРЕСТЪ ПОБѢДИЛЪ ПОГАНСТВО КРЕСТЪ ПОБѢДИТЪ ПІЯНСТВО».
Zadná strana kríža:
- na vrchnej strane kríža je cyrilikou napísané:«ЦАРЬ СЛАВЫ»;
- na koncoch kratšieho ramena kríža je obdobne napísaná dvojica písmen s titlom. Na ľavom konci je to dvojica písmen «ИС» a na pravom konci je to dvojica písmen «ХС». Pre zaujímavosť: zo slova „titla“ pochádza i slovenský výraz „titul“, t.j. skrátenina vedeckej hodnosti;- pod nohami Isusa je cyrilikou napísané:«ПАМЯТНИКЪ БРАТСТВА ТВЕРЕЗОСТИ ЗАВЕДЕНОГО ОТЪ ПІЯ ПАПЫ ІХ 1874.»- pod týmto textom je päťramenná hviezda - pod hviezdou je tento text:«ГОСПОДИ ОРУЖЇЕ НА ДЇАВОЛА КРЕСТЪ ТВОЙ ДАЛЪ ЕСИ НАМЪ»- úplne na spodnom konci kríža v jeho ľavej rozšírenej časti je pravdepodobne uvedený názov firmy, ktorá kríž vyhotovila. Mne sa zdá, že v najnižšom riadku názvu textu firmy je možné pod nánosmi farby prečítať:... ВО ЛЬВОВѢ.
Výklad obsahu textu:
Ad: «ЦАРЬ СЛАВЫ ИСУС ХРИСТОС»Preklad: „Cár Slávy (Slovanov) Ježiš Kristus“.
Sv. Cyril a Metod prišli k nám nie s ohňom a mečom, ale ako vierozvestcovia. Tak ako sú zobrazovaní - s evanjeliami. Prišli do úplne pohanského prostredia, kde vládli pohanské zvyky. O to náročnejšia bola ich práca. Nestačilo len mechanicky preložiť všetky evanjeliá do nášho prvého spisovného rusínskeho jazyka (staroslovančiny). Genialita sv. Cyrila i Metoda spočíva v tom, že geniálnym spôsobom dokázali priblížiť zmysel evanjelií vtedajšiemu chápaniu našich pohanských predkov. Dokázali využiť na kresťanský účel celú slovnú zásobu našich pohanských predkov, a to tak, že im dali nový kresťanský zmysel. Hlavným bohom našich pohanských slovanských predkov bolo Slnko:
► slnečný Perún – boh búrky a blesku, teda ohňa a vody. V jeho tradícii spočívajú korene pálenia sviečok na hroboch. Jeho ženskou obdobou bol Mesiac – Luna – hlavná bohyňa Slovanov:
► mesačná Sláva (Kupala Sláva). Podobne ako Perún, i ona bola božstvom vody a ohňa. No na rozdiel od Perúna (= rímska obdoba Iuppiter, = grécka obdoba Zeus) dokázala zosielať ľuďom vodu z neba omnoho lahodnejším spôsobom - aj bez búrky: každý deň, totiž presnejšie povedané, každú noc v lete sa tajomným spôsobom objavovala «роса» na všetkej tráve a lesnom poraste. Prenikala do rastlín a dávala im tak život. Takýmto spôsobom ona bola v pohanskom chápaní darkyňou všetkého života, lebo (rosa) sa nachádzala v každej živej rastline, (porovnaj «rôsol» - šťava vytlačená z rastlín) a v každom živom tele. Voda z neba, t.j. rosa a dážď, boli odpoveďou na ľudské prosby o vlahu. Porovnaj staroslovanské «просити» (prosiť, pýtať) s «росити» kropiť vodou. I samotné slovo «dážď – додж – діждь», ktorým dnes zvykneme označovať vodu padajúcu z neba, je pôvodné staroslovanské «даждь», čo v preklade znamená daj, ktorým praslovania volali k svojej bohyni o vlahu: «даждь нам влагу» - daj nám vlahu. Vlaha je totiž základné pozemské dobro (porovnaj staroslovanské «влага» vlaha a «благо» dobro), prípadne staroslovanský výraz «благодать» milosť, doslovne dať dobro, dávať vlahu. Ľudia prosili o vlahu hlavne na jar a v čase letných horúčav. Práve preto čas prvých jarných dažďov a prvej letnej rosy na tráve bol časom pohanského kultu rusale = kráľovnej Slávy-Kupaly grécky (Κυβέλη, Ρέα). Odtiaľ teda pochádza i jej názov «Rusaľa». Naši predkovia po prijatí pravej kresťanskej viery prestali veriť v pohanské povery. Pochopili pravú vieru v Isusa Christa a Trojjediného boha. Pochopili, že on jediný je Darcom života a On jediný je Kráľom kráľov, ponechali náš starobylý názov «Rusaľa» i v kresťanskej terminológii pre «Zeleny svjata», teda pre Sošestvije Svjataho Ducha (Trojcin deň). Tento sviatok Zoslania Svätého Ducha (pripadajúci väčšinou na mesiac máj) keď cerkov i naše príbytky zdobíme zelenými ratolesťami – symbolom života, keď staviame máje je prahistorickým slovanským zvykom súvisiacim s darom života a Darcom života. Práve preto i sviatky Svätého Ducha voláme «Kráľovskými» t.j. «Rusaľami»! Rusaľa = kráľovná Sláva bola v súlade s vtedajším mylným pohanským presvedčením hlavnou bohyňou Slovanov = spasiteľkou. Hlboké korene tejto tradície je možné dokumentovať historickou lingvistikou: Slávka - Silva - Sylvia - Silvan to v zmyslovom chápaní koreňa slova nie je nič iné ako náš slovanský boh. Čo preniklo do latinčiny: Salva - Salvator - Spasiteľ - záchranca. Salva je to čo tečie. Tečie voda, aj reč plynie - tečie. Grécky греч. συλλαβή - slavika - slabika. Slabika sa povie po taliansky sillaba. Slivka sa po taliansky povie pruni, prūnum, prugna. Dodnes vidno na starých hroboch vysadené slivky. Pruna je bohom ohňa a vody. Náš Perún to je taliansky Salvator - spasiteľ.
► označenie Isusa Christa ako «kráľa slávy» nachádzame i v samotnom Svätom písme (Žalm 23, 7 – 10). A užíva ho i Liturgia sv. Jána Zlatoústeho (napr. v kňazskej modlitbe Veľkého vchodu).
► pokiaľ k tomu pridáme slová evanjelistu sv. Matúša, ktorý vo svojom Evanjeliu zaznamenal, že na Isusovom kríži bolo napísané, že Isus je kráľ Židov, (porov. Mt 27, 37). Analogicky sa teda v slovanských zemiach na kríže písavalo, že Isus je kráľ Slávy (Slovanov). Všetko to naši vierozvescovia sv. Cyril a Metod vedeli a zohľadnili. Na týchto tradíciách (východnej mentality, obradu, duchovného dedičstva, cirkevnej disciplíny) vybudovali slovanskú cirkev. Slovanská cirkev bola schválená pápežom Hadriánom II. v polovici roka 869 vydaním buly «Gloria in excelsis Deo – Sláva na výsostiach Bohu
[1] [2] » Preto naši predkovia - úprimne veriaci kresťania našej slovanskej cirkvi dávali na svoje kríže už od čias sv. Cyrila a Metoda takéto nápisy, nakoľko tento nápis vyjadruje i krásnu skutočnosť, že Isus Christos je kráľom Slovanov (Slávy) [3].
Ad «КРЕСТЪ ПОБѢДИЛЪ ПОГАНСТВО КРЕСТЪ ПОБѢДИТЪ ПІЯНСТВО».
Preklad tejto vety je zrejmý: „Kríž zvíťazil nad pohanstvom, kríž zvíťazí nad pijanstvom“. To nepotrebuje nejaký výklad.
Ad «ПАМЯТНИКЪ БРАТСТВА ТВЕРЕЗОСТИ ЗАВЕДЕНОГО ОТЪ ПІЯ ПАПЫ ІХ 1874.»
Preklad: „Pamätník bratstva triezvosti zriadeného Piom IX. 1874.“Je známe, že katolícka cirkev zakladala a zakladá rôzne bratstvá. V danom období vyhlásila boj s alkoholizmom v svojej pôsobnosti i greko – katolícka cirkev. Pri takomto kríži (alebo na bibliu) notorickí alkoholici prisahali, že nebudú piť ...
[4]..Rovnaký kríž bol postavený v tom istom roku s tými istými nápismi v dedinke Bilki na Zakarpatskej Ukrajine Білки́ — село Іршавського району Закарпатської области [5].
Ad «ГОСПОДИ ОРУЖЇЕ НА ДЇАВОЛА КРЕСТЪ ТВОЙ ДАЛЪ ЕСИ НАМЪ»
Opäť preklad tejto vety je zrejmý: „Pane zbraň na diabla kríž tvoj dal si nám“. Je to text spievaný v stredu i piatok na utrenej liturgii (na dni kríža)
[6].
 Poznámky:
 [1] Svatí Kacíři, Jindra Jarošová, Radioservis, a.s., Praha 2000, s. 292.
 [2] plný text buly viď link: http://www.moraviamagna.cz/dokumenty/d_gloria.htm
 [3] pozri podrobnejšie: Dejiny Baziliánskeho monastyra v Krásnobrode od 9. storočia po súčasnosť, o. Jozafát Vladimír Timkovič, OSBM, Košice, Tlačiareň svidnícka, s.r.o., 2009, s. 9, 11, 13, 15, 24-25, 173.
 [4] konzultované s akademikom Mikulášom Mušinkom, DrSc.
 [5] viď link: http://www.youtube.com/watch?v=GXKNywRpiX4
 [6] konzultované s o. Gorazd A. Timkovič, OSBM.
 
 Foto:

 Posledný kríž slovanskej cirkvi Starina (1)

Posledný kríž slovanskej cirkvi Starina (2)
 Posledný kríž slovanskej cirkvi Starina (3)

  Súvisiace materiály:
  ▪ «Наше походжіня (общоруське)»
  - http://www.rusynacademy.sk/image/nn15-16-10.pdf
  - http://www.rusynacademy.sk/image/nn17-18-10.pdf
  - http://www.rusynacademy.sk/image/nn19%20-10.pdf
  - http://www.rusynacademy.sk/image/nn%2020-2010.pdf
  ▪ «AД: Наше походжіня (общоруське)» http://www.rusynacademy.sk/image/nn%2044-45-2010.pdf
  ▪ «Náš pôvod (všeruský)[1]» http://rusyn-narod.ru/istoriia__moi_stati/nas_povod_vserusky_
  ▪ «Exkurz do histórie Rusínov a námety na riešenie situácie v rusínskom hnutí na Slovensku» http://rusyn-narod.ru/istoriia__moi_stati/exkurz_do_historie_rusinov_a_namety_na_riesenie_situacie_v_rusinskom_hnuti_na_slovensku
  ▪ «Sme jednoznačne Rusíni» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/sme_jednoznacne_rusini
  ▪ «Ked ja pojdzem maširovac» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/ked_ja_pojdzem_masirovac0
  ▪ «Divide et impera !» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/divide_et_impera_
  ▪ «Ad: „O okrúhlom stole Rusínov Slovenska“
» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i01234567
  ▪ «Môj pohľad na súčasné rusínske hnutie» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i0123
  ▪ «Reakcie na súčasné hnutie Rusínov» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/reakcie_na_sucasne_hnutie_rusinov
  ▪ «Reakcie na súčasné hnutie Rusínov 1» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/reakcie_na_sucasne_hnutie_rusinov_1
  ▪ «Ad: Slabá identita» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/ad_slaba_identita
  ▪ «Ad: Rusíni by chceli za splnomocnenca človeka s podporou vlády?» http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/rusini_by_chceli_za_splnomocnenca_cloveka_s_podporou_vlady_
  ▪ «Súkromné bilingválne slovensko – ruské gymnázium v Snine» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/sukromne_bilingvalne_slovensko_ruske_gymnazium_v_snine
  ▪ «Є то гра без змыслу-Je to hra bez zmyslu» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/ie_to_ghra_biez_zmyslu_je_to_hra_bez_zmyslu_
  ▪ «Bez rusofilstva rusínske hnutie zanikne !» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/bez_rusofilstva_rusinske_hnutie_zanikne_
  ▪ «Programové tézy rozvoja rusínskeho národa (Propozície)» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i012345
  ▪ «Programové tézy rozvoja Rusínskeho národa (reakcia)» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/programove_tezy_rozvoja_rusinskeho_naroda_
  ▪ «Діскусія-Diskusia» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/diskusiia_diskusia_
  ▪ «Diskusia 1» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/diskusia_1
  ▪ «Venčanije» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i01
  ▪ «Sv. Liturgia» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i
  ▪ «Posledný kríž slovanskej cirkvi» http://rusyn-narod.ru/istoriia__moi_stati/posledny_kriz_slovanskej_cirkvi
  ▪ «Cyrilometodská duchovnosť a kultúra» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/cyrilometodska_duchovnost_a_kultura_ 
  ▪ «Ruský dom v Prešove: 85-ročná tradícia a súčasnosť» http://rusyn-narod.ru/istoriia_inyie_stati/rusky_dom_v_presove_85_rocna_tradicia_a_sucasnost
  ▪ «Kto uskutočnil genocídu ruských Haličanov» http://rusyn-narod.ru/istoriia_inyie_stati/kto_uskutocnil_genocidu_ruskych_halicanov
  ▪ «Koncentračný tábor Terezín 1914-1919» http://rusyn-narod.ru/istoriia_inyie_stati/title
  ▪ «Tábor smrti Talerhof alebo utrpenie Haličiny» http://rusyn-narod.ru/istoriia_inyie_stati/tabor_smrti_talerhof_alebo_utrpenie_haliciny_
  ▪ «Ad: Malorusko, alebo Ukrajina: euroázijský Východ, alebo európsky Západ?» http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/ad_malorusko_alebo_ukrajina_euroazijsky_vychod_alebo_europsky_zapad_
  ▪ «Našimi nepřáteli jsme my sami» http://rusyn-narod.ru/kultura_inyie_stati/nasimi_neprateli_jsme_my_sami_
  ▪ «Výzva Atoských bratov k domobrane Donbasu» http://rusyn-narod.ru/kultura_inyie_stati/vyzva_atoskych_bratov_k_domobrane_donbasu_
 
Milan Semančík, Trenčín. Zverejnené dňa 27. 04.2011: Послїднїй хрест славяньской церькви, РУСИН р. ХХІ, ч. 2/2011, s. 22 - 25; http://www.rusynacademy.sk/image/rusyn_2-2011.pdf a na https://sites.google.com/site/newsbookinfo/posledny-kriz-slovanskej-cirkvi. Na www.holosy.sk/ - vymazané! Aktualizácia 23.02.2019***