Назад к списку

SRR - súčasť genocídy Rusínov a Rusofilov

 Málo známa časť genocídy Rusínov a Rusofilov.


 O genocíde Rusínov som uverejnil viac článkov. Odkazy na tieto články sú zverejnené na konci tohto článku. Rozsah genocídy Rusínov v inkriminovanom období rokov 1914 až 1919, poťažne až do roku 1921 bol však ďaleko väčší, ako je bežne známe. Keď sa zamyslíte nad textom svedectiev očitých svedkov, dochovanými dobovými fotografiami a ďalšími archívnymi dokumentami tak každémumusí byť jasné. Rozhodujúce tragédie sa diali:
 1. V miestach bydliska Rusínov. V týchto miestach v priebehu kárnych operácií, boli najlepšie podmienky na vybavovanie si osobných účtov zo strany Ukrajincov, Poliakov, Maďarov, Rumunov, Slovákov ale i Židov a Čechov na vlne rusofóbie spojenej s antisovietizmom. Predovšetkým na týchto miestach mučili a vraždili rusínskych mužov, ženy a deti.Tých, ktorí z nejakého dôvodu prežili, eskortovali na žandárske stanice.
 2. A tak druhým vhodným miestom a časom na vraždenie a mučenie bolo transportovanie Rusínov do žandárskych staníc a transportných uzlov, vrátane ich pobytu, do ich odoslania. Tu iste svoju úlohu zohrali väznice v takých mestách ako: Prešov a Košice - Miklušova väznica, a pod.
 3. Tretím vhodným obdobím bolo ich transportovanie a internovanie do koncentračných táborov Talergof a Terezín ... a do ďalších menších a či väčších táborov oficiálne sa skrývajúcich za názvy "zajateckýtábor", "pracovný tábor" a pod. na území bývalého Rakúsko-Uhorska. Aký bol skutočný charakter týchto táborov by mohla preukázať len súdnolekráska patologickoanatomická analýza pozostatkov týchto nevinných obetí genocídy.
 4. Štvrtým obdobím je samotné väznenie rusínskych mužov žien a detí v koncentračných táboroch. Do súčasnosti sa vie o koncentračných táboroch Talergof a Terezín. Podľa môjho presvedčenia, ktoré vyplýva i z vyššie napísaného, koncentračných táborov na likvidáciu Rusínov muselo byť viac.
 Málo, alebo skoro vôbec nepreskúmaným obdobím z hľadiska genocídy Rusínov je obdobie:
  SLOVENSKEJ REPUBLIKY RAD (SRR).
  V úzkom zmysle je to obdobie jej existencie od: 16.06. do 07.07.1919. V širšom: obdobie od 20.02.1919 do roku 1921. Je súčasťou obdobia rozpadu Rakúsko - Uhorskej monarchie, vzniku a formovania na jej troskách národných štátov. Každý národný štát susediaci s Karpatskou Rusou mal záujem o pričlenenie si tohto územia. Konkrétne: Maďarsko, Ukrajina, Rumunsko, Polsko (Halyč) a vznikajúce Československo. Svoje záujmy mali na tomto území i veľmoci. Súčasťou SRR bola i časť súčasného územia Východného Slovenska s mestami a ich okolím na ktorom žili a ešte žijú Rusíni konkrétne: Prešov, Trebišov, Michalovce, Bardejov a Košice. Boli vytvorené ústredné orgány SRR: Revolučný výkonný výbor a Revolučná vládna rada (išlo vlastne o vládu) na čele s českým revolucionárom Antonínom Janouškom. Jedným z prvých jej výnosov bolo pripojenie sa k Maďarskej republike rád. Charakteristické je, že podporu maďarského obyvateľstva získali komunisti vďaka prísľubu obnoviť Veľké Maďarsko v pôvodných hraniciach Uhorska. Hlavným mestom SRR bol Prešov. V niektorých materiáloch sa uvádza, že hlavným mestom bol Prešov i Košice.
 Situácia spojená s rozpadom Rakúsko-Uhorskej monarchie. Vznikom na jej troskách, existenciou a zánikom SRR vytvorila situáciu, ktorá umožnila Maďarom, Rumunom, Slovákom a Čechom vysporiadať sa s nepohodlnými Rusofilmi ako pod pláštikom boja za SRR, tak pod pláštikom boja proti SRR, za vznikajúcu ČSR, pričlenenie si území Karpatskej Rusi.
 * V boji za SRR a jej udržanie a zvlášť po neúspešnom puči sociálnych demokratov (24.06.1919) v Maďarskej republike rad (MRR) proti komunistom došlo k represiám. Revolučné tribunály nariaďovali popravy podozrivých ľudí. Toto sa stalo známym ako „červený teror“. Údaje o počte popravených sú dostupné len z územia MRR v počte 590 popravených účastníkov kontrarevolučného povstania.
 * Po ústupe maďarskej Červenej armády zo Slovenska (07.07.1919) uchýlila sa vláda SRR a jednotky jej armády na maďarské územie - do Miškolca. Tam boli deportovaní i na území súčasného Slovenska zatknutí občania. Tí boli neskôr prevezení do mesta Hatvan kde pre nich bol zriadený koncentračný tábor. SRR prestala existovať.
Viď:  Slovenská republika rad: Čech v čele diktatury proletariátu. Reflex.cz [online]. [cit. 2020-05-20]. Dostupné online. (česky)
 ► Mocenské vákuum moci po likvidácii MRR ale i SRR využili extrémne pravicové sily proti: "komunistom - ľavičiarom" - rusofilom, Židom a samozrejme proti všetkým nepohodlným. Na území Maďarska sa rozpútal plnohodnotný "biely teror". Mnoho priaznivcov MRR bolo uväznených, ale aj popravených, dokonca bez súdu. Väčšina z odsúdených počas bieleho teroru bola neskôr v roku 1921 prepustená do Sovietskeho Ruska v rámci dohody o výmene väzňov medzi Maďarskom a Sovietskym Ruskom (spolu 415 väzňov). Naša historiografia skromne mlčí o období po potlačení SRR na území súčasného Slovenska. Prečítajte si a porovnajte:
→ "SRR ukončila svoju existenciu a oblasti ktoré kontrolovala boli 07. júna 1919 obsadené československým vojskom". Viď: Slovenská republika rad 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slovensk%C3%A1_republika_rad
→ "V celom regióne bola nastolená vojenská diktatúra, ktorú vyhlásil francúzsky generál Edmond Charles Adolphe Hennnocque 06. 06. 1919 v operačnej oblasti na východnom Slovensku i v západnej časti Podkarpatska. Jeho rozhodujúca časť bola pod kontrolou od 18.08.1919 do roku 1923. Niekoľko stovák(?) občanov "sympatizujúcich s boľševizmom" bolo internovaných do koncentračných táborov v Užhorode, Koroleve (Kráľove nad Tisou) a do Szigetu = Сигет = Мараморошска Сиготь = Máramarossziget = Sighetu Marmației (Rumunsko). Viď:
 "Капілолы з історії Русинів на Словеньску, Станїслав Конєчні, Русин і Народны новинкы, Пряшів, 2009, с. 112
 Руська Краина
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
→ Táto situácia bola využitá i na zmanipulovanie prvého sčítania ľudu na území súčasného Slovenska konaného v dňoch 21. až 31. augusta 1919. Slovenskí sčítací komisári dostali internú inštrukciu, aby všemocne znižovali počet obyvateľov hlásiacich sa k rusínskej národnosti. Sčítanie sa uskutočnilo bez účasti rusínskej inteligencie. Sčítací komisári ovplyvňovali obyvateľov vyhláseniami, že pokial sa budú hlásiť k Slovákom, nebudú platiť dane, dostanú prídely cukru a múky a pod. Ďalej sťažovali Rusínom identifikáciu, nakoľko Pokial Slováci boli v jednej rubrike, Češi tiež v jednej rubrike, tak Rusíni boli v jednej a Rusy v druhej spolu s Nemcami, Turkami, Japoncami a pod. Slováci plne prevzali uhorské praktiky a ešte ich vylepšili. A tak nie div, že sa výsledok dostavil. Pokiaľ v Šarišskej župe bolo v roku 1910 38 500 Rusínov, tak v roku 1919 už len 9 202 Rusínov. A v okrese Medzilaborce od sčítania v roku 1910 do sčítania v roku 1919 narástol počet Slovákov o 30% (?!). Zmanipulované sčítanie ľudu bolo využité v prospech realizácie slovakizácie, obrezania právomocí  rusínskych správnych územných orgánov až do ich úplnej likvidácie, zníženia počtu rusínskych škôl až do ich minimalizácie. V spojení s paralyzovaním stykov na krajinskej hranici medzi súčasným východným Slovenskom a Podkarpatskou Rusou a uplatňovaním šovinistického hesla: Na Slovensku po Slovensky! S rusínskymi školami sa nikde nedostaneš!  Sa Slovákom podarilo paralyzovať rusínsky živel na súčasnom východnom Slovensku.
→ A na dôvažok - česká a slovenská historiografia skromne mlčí i o skutočnosti, že: 1. Brigáda Horská UHA (Ukrajinskej Haličskej Armády) v počte 5000 vojakov a dôstojníkov, sa aktívne zúčastnila likvidácie Slovenskej Republiky Rád v júni a júli 1919. Až v roku 1921 sa vrátila do miesta svojej stálej dislokácie v Jozefowie (Poľsko) Viď:
 ~ 1 Brygada Górska UHA
https://pl.wikipedia.org/wiki/1_Brygada_G%C3%B3rska_UHA
 ~ Słowacka Republika Rad https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C4%99gierska_Republika_Rad
  
Zdroj (mimo už uvedeného):
 ▣ Maďaři přepadli Slovensko a nastolili diktaturu proletariátu do čela republiky rad se postavil Čech, Jaroslav Šajtar
https://www.reflex.cz/clanek/historie/95546/madari-prepadli-slovensko-a-nastolili-diktaturu-proletariatu-do-cela-republiky-rad-se-postavil-cech.html
 ▣ Prvé slovenské sčítanie ľudu z roku 1919
http://www.infostat.sk/vdc/pdf/census1919.pdf
 ▣ Руська Краина https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
 ▣ Сигет https://rue.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%82
 ▣ Жупа Мараморош https://rue.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BF%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88
 ▣ Нариси новітньої історії Українців Східної Словаччини 1918 - 1938, Іван Ванат, Словацьке педагогічне видавництво в Братіславі відділ української літератури в Пряшеві, 1979
 Súvisiace materiály:
 ⋆ Kto uskutočnil genocídu ruských Haličanov
https://rusyn-narod.ru/istoriia_inyie_stati/kto_uskutocnil_genocidu_ruskych_halicanov
 ⋆ Tábor smrti Talerhof alebo utrpenie Haličiny
https://rusyn-narod.ru/istoriia_inyie_stati/tabor_smrti_talerhof_alebo_utrpenie_haliciny_
 ⋆ Koncentračný tábor Terezín 1914-1919 https://rusyn-narod.ru/istoriia_inyie_stati/title
 
⋆ Кто устроил геноцид русских галичан http://rusyn-narod.ru/istoriia_inyie_stati/zagholovok_stat_i01
 ⋆ První evropský koncentrační tábor – jenom a pouze pro Rusy. Jak z Rusů dělali Ukrajince, Talerhof zapomenutý lágr smrtihttps://www.pokec24.cz/politika/prvni-evropsky-koncentrak-jenom-pro-rusy/
 ⋆ Základné rozdiely medzi Katolicizmom a Pravosláviou https://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i012345678910
 ⋆ Концентрационный лагерь https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C
 Súvisiace filmy:
 * Держись за облака (1971)
 * Воспоминание о курорте (1976)
 * Вкус солнечного света (1999)
   Milan Semančík, Trenčín 12.09.2020, oprava chýb 20.09.2020, doplnenie 28.09.2020***