Back to the list

Skrivený národ a zlomená chrbtica

  Skrivený národ a zlomená chrbtica , alebo moja poznámka ku komentáru pána VK viď:


  2023-06-09 - Šéfredaktor zpravodajského portálu Aeronet.news pan VK komentuje aktuální události https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/panvk-284:3
  Dávam za pravdu šéfredaktorovi spravodajského portálu Aeronet.news pánu VK keď konštatuje:
  "... je to v tom národe zakorenené t.z.: na tom princípe ten zohnutý chrbát, že áno a český občan šlape na bicykli a kŕčovite sa drží riaditok. To je v tom národe zakorenené. To je súčasť českého národného genofondu. Kde sa to vzalo? No hovorí sa, historik, nebudem meno hovoriť. On sa tým zaoberá, a má takú teóriu - hypotézu, že to začalo na Bielej hore (8. novembra 1620, porážkou českých stavov v bitke proti katolíckej lige). Je to ten okamih, keď sa český národ rozhodol, že nemá zmysel sa ďalej o českú štátnosť zasadzovať. Českí páni boli potom popravení na Staromestskom námestí. Tým tá česká nobilita = česká šľachta skončila. Nobilita = šľachta čo to je, prečo je dôležitá pre každý národ ? Národ, ktorý nemá svoju šľachtu, čo je prirodzená elita nositeľov modrej krvi po Abrahámovi. Pozor, Abrahám nebol Žid! To keď poviete medzi niektorými sionistami, úplne sa im zježia vlasy, lebo hovoríte niečo, čo by ste hovoriť nemali. Ona bola nositeľom informácií ( do tej doby, než sa začala spájať s čiernou šľachtou). O to, keď český národ prišiel, tak stratil svoje elity a nezostalo len pri českej šľachte, ktorá bola zlikvidovaná. Došlo k exodu - vyháňaniu mysliteľov do cudziny, do vyhnanstva (Ján Amos Komenský ...). Habsburg zaviedol rekatolizáciu. Šľachta zničená. Vzdelanci zničení a vyhnaní. Výsledok - národ český sa začal vychovávať a bol vychovávaný pre úlohu otrokov, nevoľníkov. A to sa v rámci eugenického žiarenia skopírovalo do genómu národa, ktorý je navždy stratený. Stáva sa z neho poskok. Stáva sa z neho skrivený národ. Národ, ktorý nie je schopný sa postaviť nepriateľovi. Či už je to vonkajší, alebo vnútorný nepriateľ v podobe vlády, alebo chunty. V tom národe "TO" nie je. Ten národ sa nechal zdierať. Keď chunta ľuďom, ktorí si nemôžu pomôcť, sú na dôchodku a zoberie im tisíc korún mesačne (je jedno, či im to vadí, alebo nevadí) ale oni sa nechajú okradnúť. Je to potvrdením toho, že ten národ bol vychovaný pre úlohu otrokov. A to čo my robíme - my ich prevychovávame v dobrom slova zmysle. Otvárame im oči. Aby sa vrátili k národnému, vlasteneckému, národoveckému etnosu. Je to ťažké, komplikované a do značnej miery je to nežiadúce. Pre dnešné falošné, cudzácke elity, dosadené zo zahraničia. ..."
  - - -
  Ako to bolo a je na Slovensku?
  Podľa môjho názoru, v zásade platí, že:
  ► súčasným obyvateľom Slovenska - hlásiacim sa k Slovákom, zlomila "chrbticu" Rímska kúria (Vatikán) v spolupráci s Franskou ríšou za pomoci zradného Svätopluka. Do dejín táto udalosť vošla pod názvom: Likvidácia cyrilometodského centra (Nitra) na Veľkej Morave v septembri 885:
  * Museli sa vzdať cyrilo - metodského odkazu;
  * Prestúpiť na rimokatolícku vieru latinského rítu;
  * Až v 16. storočí (v priebehu nástupu reformácie), vďaka protestantským kazateľom, ktorý preferovali ľudový jazyk, sa im podarilo z cyrilometodského dečistva vzkriesiť svoju slovanskosť;
  * všade kde prenikla moc Rímokatolíckej cirkvi, a konkrétne na území, ktoré v súčasnosti tvorí Slovensko, sa od tej doby až cca. do roku 1965 (a ja si to ešte pamätám !) mohla slúžiť svätá liturgia, ... a mohli sa ľudia modliť len latinsky !
  ► súčasní obyvatelia Slovenska - hlásiaci sa k Rusínom, respektíve k Ukrajincom si nedali zlomiť "chrbticu":
  * Nevzdali sa cyrilo - metodského odkazu;
  * Nevzdali sa svojej viery tradície konštantinopolskej, obradu byzantského, ktorú k nám priniesli bratia sv. Cyril a Metod;
  * Rusíni sa nevzdali svojho názvu;
  - Boli však zradení a oklamaní:
  A) Ako prví - obyvatelia západnej časti bývalej Kyjevskej Rusi = Galicko-Volynského kniežatstva (v súčasnosti Ukrajiny), ktorí sa dostali do závislosti od rimokatolíckeho Poľska a Veľkokniežatstva litovského. (Totiž jednotný ruský národ zrodený Kyjevskou Rusou bol už v tej dobe administratívne rozdelený. Pôsobnosť Moskovského patriarchátu bola obmedzená len na bývalú východnú časť Kyjevskej Rusi = Vladimíro suzdalské kniežatstvo).Obyvateľstvo jednej i druhej časti si zachovalo svoju ruskú identitu. Pod krutým tlakom a hrozbou smrti bolo Rusom - obyvateľom teraz už poľsko-litovského štátu zakázané chodiť za hranicu a mať akýkoľvek styk s pravoslávnym Patriarchom konštantinopolským alebo Moskovským. Pre vládnu moc bolo najdôležitejšie oslabiť Pravoslávnu Cirkev. A tak Rím v tandeme s poľsko-litovskou štátnou mocou zvolal Brestský sobor (koncil) pravoslávnych biskupov, pôsobiacich na území pod ich mocou, na ktorom pod krutým tlakom za pomoci „aktivistov“ Únie zradných pravoslávnych biskupov Kirila Terleckého a Ipatija Poteja, kyjevský pravoslávny metropolita Michail Vasiljevič Rogoza (Ragoza) a značná časť biskupov podpísali 05.10.1596 Úniu s Rímom (rimokatolíckou Cirkvou);
  B) Ako druhí boli zradení a oklamaní obyvatelia východnej časti Veľkomoravskej ríše. V tej dobe Uhorska - trvalej časti Habsburskej monarchie, ktorej panovníci boli horliví katolíci. V súčasnosti Slovenska. Boli zradení a oklamaní svojimi pastiermi - 63 gréckokatolíckymi kňazmi, keď 24.04.1646 v Užhorode písomne odopreli poslušnosť Mukačevskému archimandritovi-episkopovi = biskupovi a prešli pod jurisdikciu latinského egerského biskupa. Prítomný egerský latinský biskup Juraj Jakušič de Orbova podmienky prijal. V roku 1648 ich potvrdil pán Benedikt Kišdy latinský biskup egerský, ďalej primas Uhorska pán Juraj Lippay de Zombor a pán Matej Tarnóczy latinský biskup Vacovský. Výsledkom odmietnutia poslušnosti spomínaných gréckokatolíckych kňazov, a ich prechodu pod jurisdikciu latinského egerského biskupa bola úplná strata starého princípu východnej Cirkvi voliť si episkopa na doživotie a strata celkovej samostatnosti. Týmto aktom reálne zanikla cyrilometodská grekokatolícka Cirkev = slovanská Cirkev. Následkom je, že z cyrilometodskej grekokatolíckej Cirkvi transformovanej podľa latinského cirkevného práva sa vytratil cyrilometodský odkaz. A i keď názov ostal, podstata tejto Cirkvi sa zmenila na to, čo by zodpovedalo názvu "Latinská grekokatolícka Cirkev".
  Zdrojový materiál:
  ◙ Exkurz do histórie Rusínov a námety na riešenie situácie v rusínskom hnutí na Slovensku
https://rusyn-narod.ru/istoriia__moi_stati/exkurz_do_historie_rusinov_a_namety_na_riesenie_situacie_v_rusinskom_hnuti_na_slovensku
  ◙ Náš pôvod (všeruský)[1]
https://rusyn-narod.ru/istoriia__moi_stati/nas_povod_vserusky_
  ◙ Sv. Liturgia
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i
  ◙ Cyrilometodská duchovnosť a kultúra
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/cyrilometodska_duchovnost_a_kultura_
  ◙ Posledný kríž slovanskej cirkvi
http://rusyn-narod.ru/istoriia__moi_stati/posledny_kriz_slovanskej_cirkvi
  ◙ Slovanský pohľad na minulosť a súčasnosť
https://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i012345678910111213
  Milan Semančík, Trenčín 16.06.2023***