Назад к списку

Ад: „О округлім столї Русинів Словеньска“

Прочітав єм собі статю пана Яна Калиняка „О округлім столї Русинів Словеньска“ (інтернетовы новинкы Академія русиньской културы 1/2013). К тому мам дакілько припоминок:


1/ Пан Ян Калиняк пише, же «... нам треба мати єдного офіціалного репрезентанта і з єдным найобщішым поглядом. ... найсилнїше чую роспор у русиньскій народностній політіцї, ... найвеце потребую заложыти даяку розумну єднотну платформу поглядів...».
Мій погляд: Єдность не мож заложыти, надіріґовати єднотну платформу поглядів. Єдность мож досягнутити при рїшіню конкретных задач (к тому може послужыти округлый стіл). За округлым столом ся може досягнути єдиный погляд (но в ниякім припадї то не може быти найобщішый (?) погляд). Перша задача про нас не може бути ніч інше, як Проґрам Русинів. Автор статї пише, же Русиньска оброда на Словенську то не знать. Выходить так, же пан Калиняк знать, што треба рїшати, чом треба рїшати і як треба рїшати. Значіть може написати свою пропозіцію Проґраму Русинів. Няй Ян Калиняк напише, яка є ёго пропозіція Проґраму Русинів:
– што суть про нёго основны цїнности, котры він як Русин не може стратити, котры він про нас Русинів сохранят і буде дале сохраняти;
– най він напише конкретнї, што, з кым і як хоче рїшати, хто суть ёго партнеры, што мож розуміти під словами „... робити розумны і хосенны річі“.
2/ Хто ся досправды хоче договорити а іде му о дїло (Проґрам Русинів), не кладе собі подмінкы допереду і з їднаня никого не выключать. Наспак, глядать штонайвеце партнерів.
3/ Дале автор пише, же: «Основным предположінём про успіх даного прінціпу є дати простор главно одборникам на дану проблематіку. В тым є цїлый фіґель».
Мій погляд: Одборници-шпеціаліисты то є важне дїло. Но они як правило не мають вплив, орґанізацію, за помочі якой мож бы было ідеї реалізовати в жывотї. Кідь їм люде дають мандат, можуть быти членами округлого стола, а кідь нї, можуть быти прикликаны на засїданя.
4/ Ян Калиняк пише, же «не мож дати до рук судьбу Русинів Словенська людям, котры суть согласны з тым, же сьме Русины-Українці ... ».Мій погляд: Не панови Калинякови тото дїло рїшати. Дїло Русинів дають Русины до рук той орґанізації, тым людям, котрых собі выберуть. Єдна з найвекшых бід Русинів было то, же „воджатаї“ не ходили міджі людей, же ся одторгли од свого народу. Не говорили з народом, не высвітлёвали сітуацію, не высвітлёвали свої ідеї і намірїня. Не знали, што собі о їх роботї думають люде. Рїшали самы „од стола“.
5/ Так, як пише автор статї, хто вшытко мав бы быти за округлым столом, то не може быти. То є тілько людей, же то бы была конференція. На мій погляд, каждый єден член округлого стола бы мав быти воленый і мав бы знати, кого заступує (хто му дав мандат).
6/ Так само бы то мало быти і з Проґрамом Русинів. Мав бы перейти діскусіёв і голосованём на інтернетї, в пресї і во вшыткых русиньскых орґанізаціях.
7/ Ян Калиняк пише, же є членом Выбору про народностны меншыны при Радї влады СР, де заступать Русинів Словеньска. Пише, же треба дати главный простор одборникам на дану проблематіку (русиньску). Він претендує на перше місце за члена округлого стола як одборник. Но ёго статя свідчіть, же то так не є. Шпеціаліста бы мав як мінімум знати списовный русиньскый язык і мав бы в нім писати.
Мілан СЕМАНЧІК, Тренчін
- http://www.rusynacademy.sk/cms/-1040;-1076;-%E2%80%9E-1054;-1086;-1082;-1088;-1091;-1075;-1083;-1110;-1084;-1089;-1090;-1086;-1083;-1111;-1056;-1091;-1089;-1080;-1085;-1110;-1074;-1057;-1083;-1086;-1074;-1077;-1085;-1100;-1089;-1082;-1072;%E2%80%9C,1286.html
- Новинкы 2/2013 Aд Ад: „О округлім столї Русинів Словеньска“
Новинкы 4/2013
Пан Ян Калиняк не реаґовал на мою статю Ад: „О округлім столї Русинів Словеньска“. Не написав свою пропозіцію Проґраму Русинів. Прото я примушеный вернути ся к ёго статї „О округлім столї Русинів Словеньска“, і з той дедуковати ёго намірїня:
1) дві третіны ёго статї суть присвячены аґресівности проти Союзу Русинів-Українцїв Словеньской републікы, лежить му в жалудку вшытко україньске ...;
2) твердить же веджіня Русиньской оброды на Словеньску не зна, што дале, а зато є твердо забетоноване і стоїть на єднім місцї;
3) лежить му в жалудку, же у Свіднику і дале будуть Свята културы Русинів-Українцїв Словеньска;
4) пише: мы не маме штат, як не мають Ромове, і нам треба уповномоченого, жебы нас офіціальнї заступовав а репрезентовав.
Мій погляд:
Ад 1) Ёго аґресія проти братерьскым кіріломефодьскым Українцям, українізації (?), свідчіть о тім, же є сепаратіста. Но чом ёго сепаратізм, аґресівность не є намірена проти Словакам і словакізації ґрекокатолицькых і православных Русинів?
Ад 2) Статя пана Яна Калиняка, то же не написав свою пропозіцію Проґраму Русинів, же претендує на перше місце за члена округлого стола скоріше свідчіть о тім, же він ся хоче забетоновати і стоїть на єднім місцї. Де мож відїти выслїдкы ёго возродной практікы, котра бы му доволёвала твердити, же слово одборника є потрібнїше а мать векшу вагу ... , же председове обчаньскых здружінь не будуть тыма, хто знає, што є найправилнїше і наймудріше, а же в тій сітуації обчаньскы здружіня будуть (выходить так же: лем) єдныма з главных реалізаторів русиньскых актівіт.
Ад 3) Пан Ян Калиняк, думам же знате, же мы Русины маме найвецей мен на світі: Рус, Карпаторус, Угрорус, Рутен, Лемко, Русин, Руснак, Русняк, Українець ...Тоты мена нам давали влады держав, у котрых сьме жыли. Кідь крітізуєте українізачну політіку од доб В. І. Ленїна, так бы сьте сам не мав робити русинізачну політіку односно к Українцям. Мали бы сьте знати, же найвецей біды нам робить словакізація. Я думам, же назва Свята култури Русинів-Українцїв Словеньска є добра. Докінця єм того погляду, же Свята култури Русинів-Українцїв Словеньска бы могли быти і святамі іншых народів кіріломефодьской традіції (Русів, Сербів ...) . Не є проблем конференсьєрови повісти, котре обчаньске здружіня ансамбель, співак ... репрезентує.
Ад 4) Незнам, ці дієте з незнаня, або собі усвідомлюєте наслїдкы русиньского сепаратізму:
– сперать нам черьпати з братерьскых кіріломефодьскых култур;
– проґрамово нас напрямує лем на черьпаня із словацькой културы, цїлково на черьпаня лем зо жрідла Словеньскопй републікы;
– резултатом є рапідне прискорёваня словакізації.
Орьєнтація на културы, котры суть вірны кіріломефодьскій традіції, нам уможнить нелем черьпати з тых култур, но уможнила бы нам претендовати і на поміч (єдночасно і фінананчну) од штатів вірных кіріломефодьской традіції. Зато єм того погляду, же потім бы не была потреба ся порівнёвати з Циґанами, і Русины бы не мусили мати уповномоченого влады СР. З того вшыткого мі выходить, же ваша крітіка є дештруктівна.
 Одклик: - Новинкы 4/2013: http://www.rusynacademy.sk/cms/a-1076;-1040;-1076;-%E2%80%9E-1054;-1086;-1082;-1088;-1091;-1075;-1083;-1110;-1084;-1089;-1090;-1086;-1083;-1111;-1056;-1091;-1089;-1080;-1085;-1110;-1074;-1057;-1083;-1086;-1074;-1077;-1085;-1100;-1089;-1082;-1072;%E2%80%9C,1295.html
 Звязаны статьї:
 ▪ «Наше походжіня (общоруське)»
 - http://www.rusynacademy.sk/image/nn15-16-10.pdf
 - http://www.rusynacademy.sk/image/nn17-18-10.pdf
 - http://www.rusynacademy.sk/image/nn19%20-10.pdf
 - http://www.rusynacademy.sk/image/nn%2020-2010.pdf
 ▪ «Наше походжіня (общоруське) [1]» http://rusyn-narod.ru/istoriia__moi_stati/nashie_pokhodzhinia_obshchorus_kie_
 ▪ «Екскурз до історії Русинів і ідеї на рїшіня сітуації в русиньскім русї на Словакії» http://rusyn-narod.ru/istoriia__moi_stati/iekskurz_do_istoriyi_rusiniv_i_idieyi_na_ryishinia_situatsiyi_v_rusin_skim_rusyi_na_slovakiyi
 ▪ «Сьме єднозначно Русины» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/s_mie_iednoznachno_rusiny
 ▪ «Divide et impera !» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/divide_et_impera_
 ▪ «Мій погляд на сучасный русиньскый рух» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/mii_poghliad_na_suchasnyi_rusin_skyi_rukh
 ▪ «Реакції на сучасный рух Русинів» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/rieaktsiyi_na_suchasnyi_rukh_rusiniv
 ▪ «Реакції на сучасный рух Русинів 1» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/rieaktsiyi_na_suchasnyi_rukh_rusiniv_1
 ▪ «К: Прислаба ідентічность» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/k_prislaba_idientichnost_ 
 ▪ «Є то гра без змыслу-Je to hra bez zmyslu» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/ie_to_ghra_biez_zmyslu_je_to_hra_bez_zmyslu_
 ▪ «Без русофільства русиньскый рух загыне!» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i012
 ▪ «Проґрамовы тезы розвитку русиньского народа (пропозіції)» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i01234
 ▪ «Проґрамовы тезы розвитку русиньского народа (реакція)» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/prog_ramovy_tiezy_rozvitku_rusin_skogho_naroda_
 ▪ «Діскусія-Diskusia» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/diskusiia_diskusia_
 ▪ «Діскусія 1» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/diskusiia_1
 ▪ «Вїнчаня» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i0
 ▪ «Cв. Літурґія» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/cv_liturg_iia
 ▪ «Послїднїй хрест славяньской церькви» http://rusyn-narod.ru/istoriia__moi_stati/poslyidnyii_khriest_slavian_skoi_tsier_kvi
 ▪ «Кіріломефодска духовність і култура» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/kirilomiefodska_dukhovnist_i_kultura
 ▪ «К: Малоросія, або Україна: евразійськый Выход, або европскый Запад?» http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/k_malorosiia_abo_ukrayina_ievraziis_kyi_vykhod_abo_ievropskyi_zapad_
 Мілан СЕМАНЧІК, Тренчін, четвер, 17 януара 2013 р.Заміна одкликів на вышмарены статьї, одкликами на оновены статьї 05.11.2018 і 09.02.2019***