Назад к списку

Diskusia 1

Diskusia k ostrým problémom rusínskeho hnutia


XY: Skutočne po 18. roku minulého storočia bolo nejaké rusínske hnutie? Bolo, no bolo ho veľmi málo. Osobnosti, ktoré tak ako Dobrianský, a či neskôr Duchnovič a pod. nemohli pohnúť s rusínskou "kladou". Ona vrástla tak hlboko v svojich chyžkách (samozrejme v ich hlavách), že nikdy nič viac ani nechceli – len prežiť. Rusíni nikdy nežili, lebo skutočne žiť u mňa znamená byť aktívny, byť nespokojný, byť tvorivý. A Rusíni nikdy nefilozofovali. Ruské "mudrstvovanie" vždy bolo pre nich niečo cudzie. Počul som, že predseda SRR z Maďarska chce rozpracovať Rusínsku ideu. Ona nikdy nebola jasnejšie sformulovaná, a ani nebude, lebo nie je čo sformulovať. Dnešní Rusíni v Inštitúte rusínskeho jazyka sú v skutočnosti Ukrajinci zo Stakčína, Pichoň a Pčolinného – to sú ľudia, ktorých ja považujem za zradcov rusínskeho národa, sú takí, ako mnoho iných Rusínov, ktorí na začiatku 5O. rokov bez najmenšieho protestu s "láskou" prijali ukrajinčinu. Preto ja považujem tragédiu Rusínov, okrem iného, za tragédiu rusínskej inteligencie - ktorej v skutočnosti ako ucelenej sformovanej sily - nikdy nebolo. Bolo 13 (trinásť) slovanských plemien z ktorých len Rusíni sa vďaka Karpatám zachránili. Ale prichádza podobný čas i na nás. Asimilácia TU NIKDY NEBOLA A JE DNES. A Rusíni nemajú záujem ani o elementárne svoje školy. O jazyku už nie je čo hovoriť.Srdečne Vás pozdravujem A.
P.S. Na budúci týždeň pošlem vám nejaký ďalší materiál ...
--- 

JA: Ďakujem za e mail.
 1./ Súhlasím že rusínskeho hnutia bolo málo, a bolo slabé. No bolo slabé nie preto, že Duchnovič a hlavne Dobrianský nemohli hnúť z rusínskou „kladou“ ale preto že keď to berieme od začiatku, tak Rusínov predali a do súčasnosti predávajú vodcovia ako knieža Svätopluk, Vatikán, duchovní pastieri wichingovekej GK Cirkvi ... . A jarmo, alebo ako Vy píšete "kladu" na krk Rusínom dali vlády Franskej Ríše, Uhorska, Rakúsko-Uhorska, Československa a Slovenska viď:
 ► Exkurz do histórie Rusínov a námety na riešenie situácie v rusínskom hnutí na Slovenskuhttp://rusyn-narod.ru/istoriia__moi_stati/exkurz_do_historie_rusinov_a_namety_na_riesenie_situacie_v_rusinskom_hnuti_na_slovenskuPozri poznámky: [10], [11], [12], [13], [18], [38], [42], [47], [66], [82] no i odstavec – 9. konštitúcia IV. Lateránskeho koncilu – 53. konštitúcia IV. Lateránskeho koncilu;
 ► Bez rusofilstva rusínske hnutie zanikne!http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/bez_rusofilstva_rusinske_hnutie_zanikne_Pozri poznámky: [3], [5], [9]
 ► Divide et impera ! http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/divide_et_impera_«...Ivan Franko (cca okolo r. 1848), ktorý sa otvorene postavil za Ukrajinčinu = „maloruský“ jazyk. Netrvalo dlho a viedenská vláda kategoricky sa postavila proti používaniu Ruštiny, ktorá už v poniektorých literárnych orgánoch Ukrajincov monarchie začala sa používať. Vystihla „politikum“ tejto otázky a žiadala zavedenie „maloruského“ jazyka. Podnecovateľmi pritom boli príslušníci kléru, napr. uniatský biskup Pankovič, ktorý v tejto náchylnosti videl nebezpečenstvo pre „uhorskú vlasť“ a pre úniu. Útoky boli také silné, že načas spisovná ruština bola na Zakarpatsku zatlačená. S jej zatlačením dochádza aj k literárnemu úpadku. Odmlčujú sa básnici a spisovatelia, nevydávajú sa publikácie a časopisy. Z toho vidieť, akým významným činiteľom v kultúrnom živote našich a Zakarpatských Ukrajincov bolo udržiavanie jazykového kontaktu s Ruskom. Keď sa tento kontakt pretrhol, došlo k všeobecnému úpadku.»Ivan Franko v tejto súvislosti poznamenal: „...dokedy títo Rusíni mali svoje oči opreté na Rusko, bol badateľný u nich aký – taký národný život, boli akí takí spisovatelia, mali noviny, začal sa národný pohyb a medzi mládežou prejavovalo sa národovstvo. A teraz, keď sa styky s Ruskom pretrhli, keď pozornosť uhorskej ukrajinskej inteligencie sa sústredila na Pešť – čo tam ostalo?» Pozri: ...Veda ľudu ročník V. číslo 18, séria I. Z dejín Ukrajincov na východnom Slovensku, PhDr. Ľudovít Haraksim, rok 1957, na s. 21,
2./ Nesúhlasím že táto "klada" v hlavách, že toto "mudrovanie" ktoré bolo pre Rusínov cudzie, to jest, že rusínska tvrdá hlava je na príčine ich nešťastia. Nie je to tak. Je to práve opačne. To je rusínske šťastie. Lebo to Rusínov zachránilo. Lebo preto do ich tvrdých hláv nikto nemohol dostať latinskú vieru, maďarčinu, nemčinu, slovenčinu ... A to nehovorím o "múdrostiach a mudrovaní" Rusínov – zradcov svojho národa ...;
3./ To že predseda SRR z Maďarska chce rozpracovať Rusínsku ideu my pripomenulo podstatu tragédie nášho rusínskeho národa. Т.j. že rusínsky národ іdeu má, а panujúcej triede niečo treba - nejaké "
mudrovanie" ktoré by mohla tlačiť do rusínskych "klád".
 " → v našom rusínskom prípade bola národnou ideou vždy idea vládnucej triedy. Nikdy v našich dejinách nebola národnou ideou idea rusínskeho národa (ľudu - más). Vládnuca rusínska trieda mala vždy dve ideje. Oficiálnu (ku ktorej sa hlásili národné rusínske masy hlásajúcu vernosť odkazu sv. bratov Cyrila a Metoda. A neoficiálnu o ktorej sa nevedelo, no tú vládnuca trieda realizovala. Spravidla bola poplatná vládnucej triede nám vládnuceho národa. Mali sme veľmi málo takých rusínskych príslušníkov vládnucej triedy, ktorí zdieľali a realizovali ideu rusínskeho národa (ľudu - más). V priebehu viac ako 1000 ročnej histórie rusínskeho národa sa Rusíni na vlastnej koži postupne presvedčovali že nemá zmysel rusínstvo hlásiace sa k vernosti odkazu sv. bratov Cyrila a Metoda realizujúce odkaz franského (latinského) biskupa Wichinga. Preto sme dopadli tak, ako sme dopadli. Preto z nášho národa vznikli iné národy ... .." Pozri: http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/reakcie_na_sucasne_hnutie_rusinov_1Preto môj postoj k danému úsiliu predsedu SRR bude závisieť od toho, či konečne vládnuca trieda – inteligencia a masy budú mať jednotnú rusínsku ideu - vernosť odkazu sv. bratom Cyrilovi a Metodovi a či výklad tejto idey bude jednotný v radoch vládnucej triedy – inteligencie, v masách a v Cirkvi.
4./Nesúhlasím s Vami, že rusínskej inteligencie nebolo. Bola, no meč i "klada", ktorú mala nad sebou i na sebe nedali jej dýchať, nie to že by ešte bola aktívnou, nespokojnou, tvorivou. A v tom meči a v tej "klade", je podstata ASIMILÁCIE. Pozri, ako rusínske hnutie nabralo na sile keď nemalo na krku toto jarmo. A ako sa Slováci skoro spamätali, že po vatikánskom, maďarskom a rakúskom jarme treba dať Rusínom na krk slovenské jarmo, lebo rusínsky živel je veľmi silný a tak pán Ján RUMAN, oblastný tajomník Slovenskej ligy v Košiciach napísal v roku 1935, aká je situácia a čo treba robiť, aby sa rusínsky živel skrotil. Pozri: "OTÁZKA SLOVENSKO-RUSÍNSKEHO POMERU NA VÝCHODNOM SLOVENSKU" z poverenia Ústrednej správy Slovenskej ligy spracoval: Ján Ruman, oblastný tajomník Slovenskej ligy. 1935 Košice, Nákladom Ústrednej správy Slovenskej ligy v Bratislave. Cena Kč 5.- Nie náhodou po pánovi Jánovi Rumanovi je nazvaná jedna z ulíc v Košiciach neďaleko železničnej stanice.
5./ Neviem, koľko bolo slovanských plemien. No viem, že pokiaľ sa slovanské národy nebudú držať Ruska, tak ako sa Anglosasy držia Ameriky, tak Slovanov nebude. Každý Anglosas vie anglicky, prečo nevie každý Slovan po rusky? Tak ako neverím Slovanom, tak som presvedčený, že Rusko bude, vydrží, prežije a zvíťazí. To čo sa ukazuje na videu "Скоро России небудет – Skoro Ruska nebude" to je zbožné želanie ruských liberálov a Západu. Hrozby sú, no hrozby má každý národ, každý štát. Je len na vodcoch a na národe, národoch toho ktorého štátu, ako sa s hrozbami vysporiada.Teším sa na ďalšie materiály.
Súvisiace materiály:
«Діскусія-Diskusia» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/diskusiia_diskusia_
- «Programové tézy rozvoja rusínskeho národa (reakcia)» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/programove_tezy_rozvoja_rusinskeho_naroda_
- «Programové tézy rozvoja rusínskeho národa (Propozície)» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i012345
- «Divide et impera!» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/divide_et_impera_
- «O okrúhlom stole Rusínov Slovenska» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i01234567
- «Bez rusofilstva rusínske hnutie zanikne !» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/bez_rusofilstva_rusinske_hnutie_zanikne_ 
- «Є то гра без змыслу-Je to hra bez zmyslu» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/ie_to_ghra_biez_zmyslu_je_to_hra_bez_zmyslu_
- «Ad: Slabá identita» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/ad_slaba_identita
- «Môj pohľad na súčasné rusínske hnutie» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i0123
- «Reakcie na súčasné hnutie Rusínov» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/reakcie_na_sucasne_hnutie_rusinov
- «Reakcie na súčasné hnutie Rusínov 1» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/reakcie_na_sucasne_hnutie_rusinov_1
- «Cyrilometodská duchovnosť a kultúra» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/cyrilometodska_duchovnost_a_kultura_
- «Sv. Liturgia» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i 
Milan Semančík, Trenčín, 03.11.2017; Náhrada odkazov na vymazané články z www.holosy.sk a www.rusynacademy.sk odkazmi na obnovené články na www.rusyn-narod.ru 23.09.2018***