Назад к списку

Діскусія 1

Діскусія к острым вопросам русиньского руху


XY: Ці певно по 18. році мінулого стороча был даякый русиньскый рух? Был, но было того барз мало. Особности, котры так як Добрянскый а ці нескірше Духновіч а под. несмогли гнути з русиньском "колодом". Она вросла так глубоко в своїх хыжках (зрозуміло і в їх головах ), же николи вецей ани нехотіли - лем пережыти. Русины николи не жыли, бо насправді жыти у мене значит быти актівный, быти неспокійный быти творчій. А Русины николи не філософували. Руське "мудрствованя " все было про них дашто чудже. Чул єм же председа СРР з Мадярска хоче розпрацовати Русиньску ідеу. Она ниґда небыла ясніше сформулована, а ани небуде, бо не є што сформуловати. Сёгодняшны Русины суть в дійсности Українци зо Стакчіна, Піхонь і Пчолінного – то є людей такых, котры про мене сут зрадці русіньского народа, такы як много іншых Русинів котры на початку 50. років без найменшого протесту з "ласком" приняли українчіну. Прото я поважую траґедію Русинів, крім іншого, за траґедію русиньской інтеліґенції – котрой в дійсности як уцілініше – сформованой сілы ніґда небыло.Было 13 (трінадцать) славяньскых племен, з котрых лем Русины дякуючі Карпатам ся захранили. Але приходить подобный час і на нас. Асімілація ТУ НІҐДА НЕБЫЛА А Є ДНЕС. А Русины немают інтерес о елементапны свої школы. О языку уж ніт што говорити.Сердечно вас поздравую А.
P.S. На будучій тыждень пошлю вам даякій дальшый матеріял ...
---
Я: дякую за мейл - моя одповідь:
 1./ Єм согласный же русинького руху было мало а был слаб. Но не зато, же Духнович а головні Добрянский немогли з русиньском "колодом" гнути, а зато же кед то береме од початку так Русинов продали і до того часу продавают їх воджатаї такы як княз Святополк, Ватікан, душпастыре віхінґовской ҐК Церкві.... А ярмо або як Вы пишете "колоду" на карк Русином дали влады Франской Імперії, Угорьска, Австро-угорьска, Ческословеньска а наостаток Словеньска посмоть:
 ► Екскурз до історії Русинів і ідеї на рїшіня сітуації в русиньскім русї на Словакії
http://rusyn-narod.ru/istoriia__moi_stati/iekskurz_do_istoriyi_rusiniv_i_idieyi_na_ryishinia_situatsiyi_v_rusin_skim_rusyi_na_slovakiyi
 Позначки: [10], [11], [12], [13], [18], [38], [42], [47], [66], [82] і абзац:   – 9. конштітуція IV. Латеранского концілу, – 53. конштітуція IV. Латеранского концілу;
 ► Без русофільства русиньскый рух загыне!
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i012
 Позначки: [3], [5], [9]
 ► Divide et impera !
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/divide_et_impera_:
«...Іван Франко (cca коло р. 1848), котрый ся відверто поставіл за Україньску бісіду = „малороссійскый“ язык. Нетримало довго і влада во Відню котеґорічно ся поставіла проти хоснованю Россійской бісіди, котра ся вже в подакторых літературных орґанах Українцов монархії почала вжівати. Постерегла „політікум“ того вопросу і жадала заведжіня „малороссійского“ языка. Підбурювалельями попри тому были членове духовенства напр. Уніятскый біскуп Панковіч, котрый в той тенденццї віділ небезпеку про „уґорську отцюзну“ і про унію. Атакі были так сільны же начас,кодіфікована россійска бісіда была на Карпатской Русі затиснута. З єй утиснутём доходит і к літературному впадженю. Замолкают поети і писменники, недрукуют ся публікації і журнали. З того відно, як значімым фактором в культурному жытю нашых і Закарпатьскых Русинов  было утримованя языкового контакту з Россією. Кед ся тот контакт прервал дійшло к вшеобщему впадженю»Іван Франко в тому звъязку зазначіл:„..поки тоты Русины мали свої очі оперти на Россію, мож было відіти якесь –такесь народне жытя, были якысь –такысь писменники, мали новинкы, начал народный рух і меджі молодью ся проявлёвало народовецтво. А теперь кед ся контакты з Россією прорвали, кед ся увага уґоpьской україньской інтеліґенції концентровала на Пешть – што там зістало?» Посмоть: Veda ľudu ročník V. číslo 18, séria I. Z dejín Ukrajincov na východnom Slovensku, PhDr. Ľudovít Haraksim, rok 1957, s. 21.
2./ Не єм согласный же тота "колода" в головах, же тото "мудрованя" котре было пре Русинов чудже, т.є. же русиньска тверда голова є на причинї їх нещеща. Не є то так. Є то наспак. То є русиньске щеща. Бо то Русинов спасло. Бо зато до їх твердых голов нихто немих дістати латиньску віру, мадярчіну, немчіну, словенчіну ... А то негварю о "мудростях а мудрованю" русинов - зрадцов свого народа. ...;
3./ То же же председа СРР з Мадярска хоче розпрацовати Русиньску ідеу ми припомнуло суть траґедиї нашого русиньского народа. Т.є. же русиньский народ ідею ма, а пануючому класу дашто треба - даяке "мудрованя" котре бы міх тискати до русиньскых "колод".
"→ в нашым русиньскым припаді вше была народной ідеой ідеа пануючого класу. Ниґда в нашой історії небыла народной ідеой ідеа русиньского народа (маси). Пануючий русиньскый клас мал вше дві ідеї:Офіціалну (ку котрой ся голосили народны русиньскы маси прокламуючу вірность заповіту св. братьям Кірілу і Мефодію.І неофіціалну о котрой ся незнало, но тоту пануючий клас реалізовал.Як правило тримала ся - была поплатна пануючому класу нам пануючого народа. Мали сьме барз мало такых русиньскых членів пануючого класу, котры брали за свою і реалізовали ідеу русиньского народа (маси). За веце як 1000 років історії русиньского народа ся Русины на своëй скуре поступнї пересвідчовали, же нема смысел русинство голосяще ся к вірности заповіту св. братьєв Кірілу і Мефодію реалізующе заповіт франского (латиньского) біскупа Віхінґа. Прото сьме допали так, як сьме допали. Прото з нашого народа возникли други народы ... ." Посмоть:
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/rieaktsiyi_na_suchasnyi_rukh_rusiniv_1 Зато моє ставленя к намаганям председателя СРР буде одвісле од того ці, накінець у пануючого класу – інтеліґенцiї і мас буде єдина русиньска ідеа - вірність запoвіту св. братьєв Кіріла і Мефодія і ці толкаваня той ідеї буде єднотне в рядох пануючого класу – інтеліґенцiї, мас і Церкві.
4./Не єм согласный з Вамі же русиньской інтеліґенції небыло. Была, но меч і "колоду", котру мала над собом, недала єй дихати, не то іщі быти актівной, неспокійной, творчой. А в тим мечу в той колоде в тим ярму є суть АСІМІЛАЦІЇ. Посмоть як русиньскый рух набрал на сіли кідь немал на карку ярмо. І як ся Словаці скоро здогадали же по ватіканском, мадярском і австрійском ярме треба дати Русином на карк словеньске ярмо бо русиньскый жівел є барз міцный і пан Ян РУМАН, областный секретарь Словацкой ліґі в Кошицьох написал в року 1935 яка є сітуація і што треба робіти же бы ся русиньска стихія приручила. Посмоть: "OTÁZKA SLOVENSKO-RUSÍNSKEHO POMERU NA VÝCHODNOM SLOVENSKU" z poverenia Ústrednej správy Slovenskej ligy spracoval: Ján Ruman, oblastný tajomník Slovenskej ligy. 1935 Košice, Nákladom Ústrednej správy Slovenskej ligy v Bratislave. Cena Kč 5.- Не нагодом єдну уліцу недалеко залізнодорожной станици назвали меном пана Яна РУМАНА.
5./ Незнам келё было славянскых племен. Но знам же кед славянскы народы ся небудут тримати Великороссії так, як ся анґлосаси тримут Амеріки так Славян небуде. Каждый анґлосас зна анґлійски, чом незна каждый Славян по великороссійски? Так як невірю Славянам, так єм пересвідченый же Россія буде, вытриме, пережіє і победіт. То што ся показує в "Скоро России небудет" то є збожне желаня русских либералов і Западу. Уґроза є, но уґрозы ма каждый народ, каждый штат. Є лем на воджатаёх и на народе, народах того котрого штату як ся з уґрозами справит.Тішу ша на далші матеріали.
Звязаны статьї:
 - «Діскусія-Diskusia»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/diskusiia_diskusia_
 - «Діскусія 1» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/diskusiia_1  
 - «Проґрамовы тезы розвитку русиньского народа (реакція)»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/prog_ramovy_tiezy_rozvitku_rusin_skogho_naroda_
 - «Проґрамовы тезы розвитку русиньского народа (пропозіції)»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i01234
 - «Divide et impera!»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/divide_et_impera_
 - «Ад: „О округлім столї Русинів Словеньска“ »
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/ad_o_okrughlim_stolyi_rusiniv_slovien_ska_ 
 - «Без русофільства русиньскый рух загыне!»:
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i012
 - «Є то гра без змыслу-Je to hra bez zmyslu»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/ie_to_ghra_biez_zmyslu_je_to_hra_bez_zmyslu_
 - «К: Прислаба ідентічность»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/k_prislaba_idientichnost_
 - «Мій погляд на сучасный русиньскый рух»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/mii_poghliad_na_suchasnyi_rusin_skyi_rukh
 - «Реакції на сучасный рух Русинів»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/rieaktsiyi_na_suchasnyi_rukh_rusiniv
 - «Реакції на сучасный рух Русинів 1»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/rieaktsiyi_na_suchasnyi_rukh_rusiniv_1
 - «Кіріломефодска духовність і култура»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/kirilomiefodska_dukhovnist_i_kultura
 - «Cв. Літурґія»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/cv_liturg_iia
 Мілан Семанчік, Тренчін 03.11.2017; Заміна одкликів на вышмарены статьї на www.holosy.sk, одкликами на оновены статьї 23.09. і 03.11.2018***