Назад к списку

Є то гра без змыслу-Je to hra bez zmyslu

V svojom príspevku reagujem na článok Dr. Ivana Banduriča «Є то гра без змыслу» zverejnený v НН 24/2010.


Pán Bandurič píše v svojom článku:
A/ že založenie novej politickej strany Náš kraj nevychádza z potrieb rusínskeho obyvateľstva ...
B/ Som presvedčený, o tom, že my Rusíni nemáme záujem odpájať sa od svojho bratského slovenského národa takým spôsobom- založením politickej strany dvoch národnostných menšín – rusínskej a ukrajinskej.
Ad A/ Politická angažovanosť Rusínov či už rusínskej alebo ukrajinskej orientácie na národnostnom princípe je už skutočnosťou. Rusíni kandidujú na kandidátke politickej strany MOST – HÍD, a na kandidátkach ďalších politických strán ... V svojich vystúpeniach sa uchádzali o priazeň voličov Rusínov a sľubovali a sľubujú čo i len malými krôčikmi pomáhať Rusínom. Počítajú získané % hlasov Rusínskeho obyvateľstva, plánujú získať pokiaľ možno všetky hlasy potencionálnych rusínskych voličov.
Ad B/ Mám tomu rozumieť tak, že pokiaľ sa Rusíni „odpájajú od Slovákov“ (politicky sa angažujú vstupom do politickej strany MOST – HÍD, kandidujú za túto politickú stranu, a ďalší Rusíni dávajú svoje hlasy rusínskym kandidátom za MOST – HÍD) a spájajú sa s Maďarmi, čím sa dostávajú do politickej podriadenosti vodcovi maďarsky orientovanej politickej strany, tak je to v poriadku, a nie je to odpájanie. Ale pokiaľ je tu záujem založiť vlastnú politickú stranu, tak len vtedy je to odpájanie od bratského slovenského národa.
Môj názor: Ak je situácia taká, že je nutné sa politicky angažovať a presadzovať národnostné záujmy Rusínov rusínskej či ukrajinskej orientácie (a všetko nasvedčuje tomu, že takáto situácia tu je), tak by Rusíni sa mali politicky angažovať a presadzovať svoje národnostné záujmy prostredníctvom vlastnej politickej strany. Vyhnú sa tým dvojitej podriadenosti (t.j.Slovákom a Maďarom). Nebudú budiť dojem nesvojprávnej národnostnej menšiny.Môj názor na profil strany, ktorú by Rusíni mali založiť a v ktorej by sa mali angažovať som vyjadril v mojom článku:
 Наше походжіня (общоруське). In: Народны новинкы: 2010 ročník XX, č. 15-16, s. 4, č. 17-18, s. 4, č. 19, s. 4, č. 20, s. 4; смотри лінк:

▪ http://www.rusynacademy.sk/image/nn15-16-10.pdf
▪ http://www.rusynacademy.sk/image/nn17-18-10.pdf
▪ http://www.rusynacademy.sk/image/nn19%20-10.pdf
▪ http://www.rusynacademy.sk/image/nn%2020-2010.pdf 
Takáto strana by nebola založená na čisto národnostnom princípe. Cyrilometodská strana by bola stranou za zachovanie cyrilometodského odkazu, za presadzovanie prijímania opatrení, na záchranu darov svätých bratov Cyrila a Metoda, ich uvádzanie do praktického života. Strana s takýmto programom by bola všeruská a všeslovanská. Strana s takýmto programom by mohla osloviť rovnako Rusína, Ukrajinca, či Rusa, alebo Bielorusa žijúceho na území Slovenska, ale i príslušníkov iných slovanských národov žujúcich na území Slovenska, ktorí zdieľajú spoločné hodnoty cyrilometodského odkazu a chcú pre ich zachovanie niečo urobiť.Pán Bandurič vypočítava, aké možnosti Rusínska národnosť za posledných 20 rokov dostala. Väčšina z nich tu bola aj predtým. No je fakt, že pre Rusínov ukrajinskej orientácie. Mňa by však viac zaujímalo, aké možnosti majú naši potomkovia a nakoľko sa zvýšil počet tried, škôl s vyučovacím jazykom rusínskym. Ďalej by ma zaujímalo o koľko sa zvýšil počet farností, kde sa liturgia vykonáva po rusínsky, respektíve po starocirkevnosloviansky.
Súvisiace články:
▪ «Діскусія-Diskusia»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/diskusiia_diskusia_
▪ «Diskusia 1»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/diskusia_1
▪ «Ad: Slabá identita»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/ad_slaba_identita
▪ «Ad: O okrúhlom stole Rusínov Slovenska»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i01234567
▪ «Sme jednoznačne Rusíni»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/sme_jednoznacne_rusini 
▪ «Reakcie na súčasné hnutie Rusínov»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/reakcie_na_sucasne_hnutie_rusinov
▪ «Reakcie na súčasné hnutie Rusínov 1»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/reakcie_na_sucasne_hnutie_rusinov_1
▪ «Môj pohľad na súčasné rusínske hnutie»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i0123
▪ «Bez rusofilstva rusínske hnutie zanikne !»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/bez_rusofilstva_rusinske_hnutie_zanikne_
▪ «Programové tézy rozvoja rusínskeho národa (Propozície)»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i012345
▪ «Programové tézy rozvoja Rusínskeho národa (reakcia)»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/programove_tezy_rozvoja_rusinskeho_naroda_
▪ «Ad: Malorusko, alebo Ukrajina: euroázijský Východ, alebo európsky Západ?»
http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/ad_malorusko_alebo_ukrajina_euroazijsky_vychod_alebo_europsky_zapad_
▪ «Náš pôvod (všeruský) [1]»
http://rusyn-narod.ru/istoriia__moi_stati/nas_povod_vserusky_
▪ «Exkurz do histórie Rusínov a námety na riešenie situácie v rusínskom hnutí na Slovensku»
http://rusyn-narod.ru/istoriia__moi_stati/exkurz_do_historie_rusinov_a_namety_na_riesenie_situacie_v_rusinskom_hnuti_na_slovensku
▪ «Posledný kríž slovanskej cirkvi»
http://rusyn-narod.ru/istoriia__moi_stati/posledny_kriz_slovanskej_cirkvi
▪ «Cyrilometodská duchovnosť a kultúra»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/cyrilometodska_duchovnost_a_kultura_
▪ «Sv. Liturgia»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i
▪ «Venčanije»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i01
▪ «Fundament nie len pre Rusínov»
http://rusyn-narod.ru/knighi__moi_knighi

Мілан Семанчік, Тренчін; Zverejnené v sieti e mail 29. 6. 2010; Náhrada odkazov na vymazané články z www.holosy.sk a www.rusynacademy.sk odkazmi na obnovené články na www.rusyn-narod.ru  26.09.2018***