Назад к списку

Reakcie na súčasné hnutie Rusínov 1

V internetových novinách Akadémie rusínskej kultúry v SR Новинкы 7,22/2013 www.rusynacademy.sk som 11. 02. 2013 prvý krát zverejnil niektoré reakcie na moje články, ktoré mi prišli na moju mailovú adresu pod názvom «Reakcie na súčasné hnutie Rusínov» viď http://www.rusynacademy.sk/cms/-1056;-1077;-1072;-1082;-1094;-1110;-1111...


Odvtedy som zverejnil ďalšie články a prišli mi ďalšie reakcie na moju mailovú adresu na ktoré som odpovedal osobným mailom. Nakoľko sa dotýkajú ostrých problémov rusínskeho hnutia, chcem sa s Vami podeliť s ich racionálnym jadrom a mojimi odpoveďami.
Pánovi „A“ sa na mojich článkoch nepáči, že:«... každý musí ovládať kodifikovaný (rusínsky) jazyk, - každý musí ovládať cyriliku, - každý musí ovládať cirkevne – ruský jazyk, a to preto, že to je odkaz sv. bratov Cyrila a Metoda ...»
Moja odpoveď:
a) Uvedený citát, to nie sú moje slová. Tak ja nehovorím, ani nepíšem. Slovo «musí» používam len výnimočne, tam kde patrí. Myslím si, tak i hovorím, píšem, že ak niekto je (chce) byť Rusínom: «... by mal, ... je potrebné ..., základná požiadavka, ... našim cieľom ...».
b) Keď píšem o cyrilike, staroslovančine ... je to spravidla v historických – širších súvislostiach. Konkrétne pojem cyrilika používam ako širší pojem spravidla tam, kde píšem o odkaze sv. bratov Cyrila a Metoda, lebo ich odkaz sa netýka len Rusínov. Súčasťou, alebo variantom cyriliky je Rusínska abeceda (alfavit, azbuka). Podobne ako je latinka širším pojmom a slovenská abeceda je užším pojmom, nakoľko označuje len jej slovenskú súčasť (slovenský variant latinky);
c) Znalosť rusínkeho jazyka vrátane alfavitu (azbuky) je jednou z podstatných súčastí molekuly Rusín pozri v mojom článku: «Náš pôvod (všeruský)»
http://rusyn-narod.ru/istoriia__moi_stati/nas_povod_vserusky_  Preto som toho názoru, že každý Rusín by mal ovládať kodifikovaný rusínsky jazyk. Pokiaľ niekto vie čokoľvek naviac je to len jeho plus;
d) Myslím, že aspoň vzdelaní Rusíni by mali vedieť, že vďaka misiji sv. bratov Cyrila a Metoda sme sa stali konkurencieschopný Germánom, neskôr Maďarom čo nás Rusínov a ostatných Slovanov zachránilo pred ich kultúrnym pohltením a totálnou asimiláciou. Je smutné, ak niekto túto misiu sv. bratov Cyrila a Metoda nechápe;
e) Neznalosť, nechápanie misie sv. bratov Cyrila a Metoda vedie k nedoceneniu ich darov vrátane písma, ktoré nám doniesli. A tak v posledných dvoch desaťročiach vznikla u našej rusínskej mládeže alfavitová (azbuková) negramotnosť v dôsledku čoho sa naša mládež stala bezbranná. Navyše každý deň nenávratne odchádzajú do večnosti skôr narodení Rusíni naplnení cyrilometodskou duchovnosťou a kultúrou, ovládajúcúci a chrániaci dary sv. bratov Cyrila a Metoda. To nás vrátilo do horšej situácie ako bolo obdobie IX. storočia (pred príchodom sv. bratov Cyrila a a Metoda). Grekokatolícka Cirkev na Slovensku je latinizovaná a slovakizovaná. Pravoslávna Cirkev na Slovensku je značne slovakizovaná. Kultúrne sme temer úplne pohltený slovakizáciou a anglosaskou globalizáciou. Zostalo málo tých, ktorí ešte ovládajú, chránia dary sv. bratov Cyrila a Metoda a tak sú schopní klásť odpor slovakizácii a anglosaskej globalizácii. Na ich miesta nemá kto nastúpiť. Naša mládež ovláda anglištinu, nemčinu, španielčinu, francúzštinu ... . Je však, ako som už spomenul, alfavitovo (azbukovo) negramotná. Preto:
- má otvorený latinský svet anglosaskej duchovnosti a kultúry;
- má zatvorený svet cyrilometodskej duchovnosti a kultúry;
f) Neznalosť cyriliky, zapríčinená našimi nepriateľmi, našou slabosťou, chybami či nešikovnosľou, bráni alfavitovo (azbukovo) negramotným Rusínom v čerpaní zo zdroja východnej kultúry.
http://rusyn-narod.ru/istoriia__moi_stati/nas_povod_vserusky_ 
g) Sme v situácii, keď sa vlastne nebránime. Pre svoju obranu nevyužívame ani tie dary, ktoré nám dali sv. bratia Cyril a Metod. Pokiaľ niečo robíme čo by sa mohlo podobať na obranu, tak je to natoľko chaotické, že sa to rovná eutanázii. A my by sme sme sa proti slovakizácii a anglosaskej globalizácii mali brániť nie cyrilometodskou duchovnosťou a kultúrou IX. storočia, ale konkurencieschopnou svetovou cyrilometodskou duchovnosťou a kultúrou XXI. storočia pozri článok: «Cyrilometodská duchovnosť a kultúra»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/cyrilometodska_duchovnost_a_kultura_ To však vyžaduje aktívne napojenie na celosvetovú cyrilometodskú duchovnosť a kultúru, čo nie je možné bez znalosti rusínskeho alfavitu (azbuky);
h) Každý z nás Rusínov za tejto situácie by mal v prvom rade začať u seba. Predovšetkým preto, že vzhľadom na vyššie uvedené, sa v našich dušiach znížil podiel východnej duchovnosti a kultúry. Pričom čím je Rusín vzdelanejší, tým spravidla podiel nám cudzej západnej duchovnosti a kultúry v jeho duši je vyšší. Pre naše deti je východisko - rusínske školy, ... Pre nás ostatných je to samoštúdium, vlastné sebavzdelávanie pomocou kníh, internetu, satelitu, kurzov rusínskeho jazyka ... Základnou požiadavkou je ovládať rusínsky alfavit (azbuku) a vedieť hovoriť po rusínsky. Je smutné, keď na oficiálnych rusínskych jednaniach sa hovorí slovensky. Je potrebné snažiť sa hovoriť v rusínskom prostredí po rusínsky, a len v prípadoch keď mi slovná zásoba (rusínskych, ruských a ukrajinských) slovíčok nestačí, doplňovať ju slovenčinou. To doplňovanie rusínskej zásoby slovenskými slovami je práve ten deficit napojenia na východnú zdrojovú kultúru. Našim cieľom by malo byť: ovládať na svojej úrovni (základnej, či strednej alebo vysokej) dve kultúry:
1. západnú (anglosaskú) tú dostaneme z prostredia nakoľko žijeme v západnom civilizačnom priestore;
2. východnú (ruskú) v tom širšom slova zmysle cyrilometodskej tradície. Tu by mala pri jej nadobudnutí zohrať úlohu rodina, škola (možnosť naučiť sa aspoň azbuku ...), Cirkev v smere základov vierouky, ale i v smere komunikácie v rusínčine, cirkevnej ruštine, ... Prípadne ak nie sú možnosti v škole náhrada základného vyučovania jazyka Cirkvou, to jest duchovným viď:
http://rusyn-narod.ru/istoriia__moi_stati/exkurz_do_historie_rusinov_a_namety_na_riesenie_situacie_v_rusinskom_hnuti_na_slovensku
Pán „B“ mi napísal viac mailov, v mojich článkoch sa mu nepáčilo viac vecí, konkrétne:
- obviňuje ma z ideových sabotáži v rusýnskych radoch v neprospech rusínskeho hnutia ...;
- obviňuje ma z ukrajinizácie, že moje myslenie je ukrajinizačné, že sa zo mňa stal nepriateľ rusínstva, že napomáham uzurpovať národné bohatstvo Rusínov ...;
- vyčíta mi, že sa staviam do pozície toho čo vie, ale že v prípade Rusínov neviem, nepoznám správny smer, tak ho mám hľadať ...;
- vyzýva ma, že keď kritizujem školstvo, aby som v ňom niečo urobil ...;
- v poslednom maile sa vyjadril, že už so mnou nebudete viesť dialóg ... .
Moja odpoveď:
a) Faktom je, že pán „B“ neviedol a nevedie dialóg. V svojich mailoch vystupoval z pozície sily, direktívne, uchyľoval sa k osobným útokom. Neodpovedal na otázky. Neakceptoval argumenty. Viedol si svoj monológ. Tento prístup nepripúšťal konkurenciu ideí nakoľko:
- nepredložil v svojich mailoch sformulovanú ideu;
- presadzoval svoje súdy a názory odvodené nie z racionálnych úvah, ale zo svojej vôle;
- utekal od racionálnych pojmov;
- do súčasnosti neobjasnil svoje chápanie obsahu nim používaných pojmov;
- nerešpektuje kodifikovaný rusínsky jazyk viď:
http://www.rusynacademy.sk/cms/dijate%C4%BEstvo-%C4%8Dleniv-osrs,1398.html;
→ Zrejme ani nechce viesť dialóg. Veď mi napísal že: «... nepoznáte správny smer, tak ho hľadajte. Myslíte si, že ho poznáte, ale v prípade Rusínov ho nepoznáte. Možno ho nájdete, ale len vtedy, keď máte vrodený cit pre spravodlivosť. My ho máme daný od pána Boha preto nepotrebujeme veľa rečí o tom, prečo chceme ostať naďalej Rusínmi. ...»
Nesúhlasím. Snaží sa zdôvodniť svoje názory a súdy – svoj voluntarizmus citmi. Zahmlieva. Som toho názoru, že treba viesť dialóg, treba veci vyjasňovať. Životné skúsenosti, poučenia z histórie nám potvrdzujú, že Rusíni nie sú bortačkove, ani ovce. Tvrdý život ich núti byť praktickými. Preto riešenia ktorým nerozumejú, či už preto že sú nepremyslené, nekoncepčné, alebo preto že ich cieľ je zahmlený, alebo preto že vidia efektívnejší spôsob riešenia, alebo preto že im ponúkané riešenie neprináša bonus - jednoducho neprijímajú. Prejavuje sa to v situáciách keď sa jedná o budúcnosť ich detí – pri prihlasovaní do rusínskych škôl, pri predplacovaní rusínskej tlače, ...;
→ na jednej strane sa zdá, že jeho názorovému smeru chýba rozumový základ, že koná nepremyslene. Na druhej strane viem, že je vysokoškolsky vzdelaný, a ako svedčia jeho maily zaujíma sa o rusínske hnutie. Preto si myslím, že vie, prečo prijíma takéto súdy a má takéto názory. Vie prečo presadzuje používanie latinky, vie prečo neodpovedá na otázky, ...;
→ veľakrát použil v texte mailu slovo «MY» . Rád by som vedel, kto je to «my», ktorí to majú dané od Boha ... ? Pýtal som sa, neodpovedal ...
b) Čo sa týka Cirkví - nezaujíma ma ich boj. Zaujímal som sa, a zaujímam o to, prečo sme sa mi Rusíni dostali na pokraj svojho zániku, čo je toho príčinou a čo by sme mali robiť, aby sme sa zachránili. S výsledkami svojho štúdia som sa delil a budem deliť tak, ako to budem považovať za potrebné.
c) O tom, že chápe dôležitosť ideje svedčia jeho slová ktorými ma obviňuje z „ideovej sabotáže“;
→ pán „B“ i keď píše, že mi „vysvetľuje náš rusínsky postoj“ mi zatial nič neobjasnil. Direktívne vyjadruje svoje súdy, pohľady ako absolútnu pravdu. Nepíše, ako sa k tejto „pravde“ dopracoval, ako k nej dospel, kto, alebo čo mu dáva právo hovoriť, písať, že ktorý postoj (pozícia), alebo smer rusínskeho hnutia je rusínsky a ktorý je sabotáž;
→ ja vystupujem za realizáciu ideje rusínskych más: vernosť odkazu sv. bratov Cyrila a Metoda. Ak toto považuje pán „B“ za ideovú sabotáž, tak chápem, prečo chrlí oheň a síru na všetko čo obsahuje v rusínskom hnutí odkaz sv. bratov Cyrila a Metoda. Tak chápem prečo mlčí a neodpovedá na otázky, ktoré by vyjasnili jeho „rusínsky postoj“. Tak chápem, prečo naopak zahmlieva príčiny, dôvody svojej pozície;
→ v našom rusínskom prípade bola národnou ideou vždy idea vládnucej triedy. Nikdy v našich dejinách nebola národnou ideou idea rusínskeho národa (ľudu - más). Vládnuca rusínska trieda mala vždy dve ideje. Oficiálnu (ku ktorej sa hlásili národné rusínske masy hlásajúcu vernosť odkazu sv. bratov Cyrila a Metoda. A neoficiálnu o ktorej sa nevedelo, no tú vládnuca trieda realizovala. Spravidla bola poplatná vládnucej triede nám vládnuceho národa. Mali sme veľmi málo takých rusínskych príslušníkov vládnucej triedy, ktorí zdieľali a realizovali ideu rusínskeho národa (ľudu - más). V priebehu viac ako 1000 ročnej histórie rusínskeho národa sa Rusíni na vlastnej koži postupne presvedčovali že nemá zmysel rusínstvo hlásiace sa k vernosti odkazu sv. bratov Cyrila a Metoda realizujúce odkaz franského (latinského) biskupa Wichinga. Preto sme dopadli tak, ako sme dopadli. Preto z nášho národa vznikli iné národy ... .
d) Spor v otázke materiálneho bohatstva rusínskej kultúry, ochrany zbierok nášho kultúrneho bohatstva pred „ukrajinizáciou“ ... je formálny. V skutočnosti tu ide o smerovanie rusínskeho hnutia. Ide tu o to, či budeme pokračovať v našej eutanázii = postupnej latinizácii, alebo po 1150 rokoch prikročíme k realizácii národnej ideje rusínkeho národa (ľudu) a začneme realizovať odkaz sv. bratov Cyrila a Metoda a tak zachránime seba, svoju duchovnosť a kultúru;
→ pokiaľ seriózne nevyriešime otázku národnej idey, každá otázka, každý problém nás bude k nej vracať napríklad:
* Materiálne bohatstvo rusínskej kultúry - ako vysvetliť, že našim bohatstvom nie sú skanzeny, múzeá a exponáty v nich, ale Rusíni naplnení cyrilometodskou duchovnosťou a kultúrou ... V konečnom dôsledku všetko rusínske materiálne bohatstvo patrí Slovenskému národnému múzeu. Prvoradí sú ľudia. Nie majetky, múzeá, skanzeny exponáty ... Máme dosť opustených domov, cerkví, dedín. Máme dosť prázdnych škôl. Nemáme dosť ľudí, veriacich, deti, žiakov a študentov.
* Duchovné a kultúrne bohatstvo ukrajinského obdobia - neviem, či niekto z Rusínov, si okrem mňa niečo z neho osvojil. Prečítal si niekto aspoň jedno dielo z tohto obdobia ? Je možné našim Ukrajincom toto bohatstvo zobrať ? Bude tieto diela niekto z Rusínov čítať ? A mali by sme ! ...- svoj postoj ku kultúrnemu dedičstvu som vysvetlil v reakcii na článok: К: „Dijateľstvo členiv OSRS“ pozri: Новинкы 22/2013
http://www.rusynacademy.sk/cms/-1050;-„dijateľstvo-členiv-osrs“-(1095;.-20-2013),1416.html
* Chápanie obsahu pojmov - maily pána „B“ sú na prvý pohľad otvorené až prostoreké. Avšak v podstatných veciach zahmlieva, nepoužíva transparentné pojmy. Keď by používal, alebo keď by odpovedal na otázky t.j. objasnil, definoval svoje chápanie nim používaných pojmov «ukrajinizácia», «rusínske cítenie», «pocit rusínstva», «rusínsky postoj», «rusínsky duch» .... všetko by sa dostalo na svoje miesta a bolo by všetko jasné. To však pán „B“ nepotrebuje a preto mi do súčasnosti neodpovedal. Nuž čo, pomôžem si rečníckymi otázkami:
- správne vás chápem, keď pod pojmom „ukrajinizácia“ odsudzujete smerovanie rusínskeho hnutia na cyrilometodskú duchovnosť a kultúru ?
- správne vás chápem, keď pod pojmom „rusínske cítenie“ obsahovo presadzujete vychodňarske smerovanie rusínskeho hnutia na začlenenie k slovenským nárečovým komunitám t.j. na slovenskú (latinskú) duchovnosť a kultúru, ale pod rusínskym názvom ?
→ tak ako sa vytráca z nášho kraja cyrilometodská duchovnosť a kultúra, tak postupne naši ľudia si hovoria – načo sa hlásiť k Rusínom. Však my sme «vychodňare» = Slováci. V styku s nami si však tento rozdiel veľmi dobre uvedomujú občania Ukrajiny. Tí cítia, ako z nás vanie latinizácia ...
→ moje chápanie pojmu Rusín a svoj postoj k rusínstvu som podrobne vysvetlil v cykle článkov počínajúc článkom Наше походжіня (общоруське) = Náš pôvod (všeruský)
http://rusyn-narod.ru/istoriia__moi_stati/nas_povod_vserusky_
* Dobro - pán „B“ píše, že chce dobre, ale to hovorí a píše každý. Ja mu neverím, že chce dobro, nakoľko:
. do súčasnosti jasne nesformuloval čo je to jeho „dobro“ o ktoré usiluje, a tak sa ani nemôže spýtať národa, či to „dobro“ chce;
. zo zahmlených mailov pána „B“ som pochopil, že „dobro“ o ktoré usiluje je formálne sa hlásenie k vernosti odkazu sv. bratov Cyrila a Metoda. V skutočnosti však realizácia odkazu franského (latinského) biskupa Wichinga. Je to snaha pokračovať vo viac ako 1000 ročnom kolotoči intríg, klamstiev a zrady. To už nechcú ani najskalnejší Rusíni. Sú už z toho zmučení. Radšej otvorene a vedome prijímajú zlo a hlásia sa k rimokatolíckej viere a Slovákom;
. takémuto „dobru“ rusínsky národ neverí, veď nechce dávať deti do rusínskych škôl ...;
* Škola (atraktívnosť rusínstva) - naše rusínske školstvo je zrkadlom záujmu o rusínstvo v jeho súčasnom žalostnom stave. Kde jedným zo smerov je nálepkové rusínstvo = obsahovo sa rovnajúce vychodňarstvu. Vychodňar = východný Slovák, pôvodom Rusín, ktorý už má dušu slovenskú (latinskú) hlásiaci sa za Slováka, ktorému je blízka „východoslovenská kultúra“ = poslovenčená rusínska kultúra;
- nášmu rusínstvu treba vrátiť atraktívnosť a perspektívu cyrilometodskej doby. To mu môže dať jedine cyrilometodská duchovnosť a kultúra;
- analyzoval niekto prečo naši rusínsky rodičia nechcú dávať deti do rusínskych škôl ? Na túto otázku rusínsky rodičia, ktorí už sami ovládajú rusínsky jazyk len ako druhý jazyk spravidla odpovedajú otázkou: «De pide z rusinskyma (ukrajinskyma) školami ?» Táto otázka je výsledkom úvahy rodičov, že je nelogické a nepraktické, aby sa ich deti i keď Rusíni učili západnú – latinskú duchovnosť a kultúru prostredníctvom rusínčiny. Teraz je síce možnosť uplatniť rusínsky jazyk v kombinácii s iným predmetom pri jeho štúdiu na Prešovskej univerzite. Táto možnosť ale neuspokojuje každého;
- rusínsky aktivisti nebudú úspešný u rodičov a detí, ak im budú ponúkať v rusínčine latinskú duchovnosť a kultúru, latinskú orientáciu. Jednoduchšie je študovať ju v slovenčine. Úspech je možné dosiahnuť ponukou toho čo nájdu len v rusínskych školách. A to je možnosť získať prístup k celosvetovému bohatstvu cyrilometodskej duchovnosti, kultúry a vedy. Prostredníctvom nášho rusíneho alfavitu, nášho rusínskeho internetu, nášho rusínskeho školstva napojeného na tú časť celosvetového školstva, ktoré ponúka štúdium cyrilometodskej duchovnosti, kultúry a vedy. Naše rusínske školy by preto mali mať charakter bilingválnych škôl. Aby mali otvorený nie len latinský svet, ale i svet cyrilometodskej duchovnosti a kultúry. Avšak zatiaľ od možnosti takejto ponuky máme ďaleko. Do súčasnosti sme sa programovo neprihlásili ani k nasledovaniu odkazu sv. bratov Cyrila a Metoda pozri propozície: «Programové tézy rozvoja rusínskeho národa» 
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/programove_tezy_rozvoja_rusinskeho_naroda_
- Rusíni sú ešte stále súčasťou cyrilometodskej duchovnosti a kultúry, i keď sú už viac ako 1000 rokov odtrhnutí od jej žriedla. Neviem, ako dlho ešte budeme mať možnosť záchrany rusínstva (a v rámci neho školstva ... ) Ale viem, že tento problém môžeme vyriešiť len aktívnym napojením na celosvetovú cyrilometodskú duchovnosť a kultúru;
→ Niektorí rusínsky funkcionári hovoria, že výsledky ich úsilia prinesú plody tak o 20 rokov. Súčasní rodičia - Rusíni, ale i rodičia ďaľších východoslovanských národov na Slovensku musia riešiť výchovu svojich detí dnes. Sú pred nimi len tieto možnosti:
- nerobiť nič a nechať svoje dieťa latinizovať školou a Cirkvou;
- spojiť sa s rodičmi obdobného osudu, vyznávajúcich rovnaké kultúrne cennosti, ktorý majú spoločný záujem na tom, aby ich deti vedeli odkaz Cyrila a Metoda, aby ich deti vedeli to, čo majú východoslovanské národy spoločné (alfavit, vieru byzantského rítu, byzantskú (ruskú) kultúru, dejiny a pod.);
- využiť možnosť platnú od septembra 2014 a zvoliť si ako prvý „cudzí“ jazyk - rusínsky jazyk. Tam kde táto možnosť nie je, tak zvoliť z našej rodiny východoslovanských jazykov najbližší jazyk - možno ruský. Prinajhoršom využiť aspoň možnosť voľby duhého „cudzieho“ jazyka viď:
http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/283561-z-volitelnych-predmetov-bud...
e) S tvrdením, že: «...Slovania sú silní...» nesúhlasím. Slovania nie sú silní, lebo sú rozvadený, nedržia spolu. Maily pána „B“ plné ukrajinofóbie sú toho príkladom;
f) Pán „B“ sa pýta: «... Bolo v záujme dobrých vzťahov medzi Rusínmi, Ukrajincami i Slovákmi vychovať z Rusínov Ukrajincov a Slovákov ? ... Prečo ospravedlňujete ukrajinizáciu, ako dobrý a humánny čin, keď to bola likvidácia rusínskeho rodu a uzurpovanie národného bohatstva Rusínov ? ...»
→ predovšetkým nikdy nič také som nepovedal, ani nenapísal;
→ prečo zabúdate na krivdy zo strany Slovákov, ktorých som vo vašom texte kvôli objektívnosti doplnil ? Prečo zabúdate na slovakizáciu ?
→ ja nič neospravedlňujem. Nie som však zaslepený ukrajinofóbstvom a slovakofilstvom. Uvedomujem si, že v danej etape a v danej situácii ďalší vývoj rusínskeho národa mohol pokračovať buď prevzatím ukrajinskej alebo slovenskej kultúry. Na rozdiel od vás vidím i slovakizáciu Rusínov, ktorú považujem za ďaleko nebezpečnejšiu ako ukrajinizáciu. Vidím, že tak ako z Rusínov vznikli v dôsledku prevzatia ukrajinskej kultúry Ukrajinci, tak v dôsledku prevzatia slovenskej kultúry vznikli z Rusínov Slováci. Podrobnejšie pozri článok «Bez rusofilstva rusínske hnutie zanikne!» 
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/bez_rusofilstva_rusinske_hnutie_zanikne_ Vidím, ako sa zabúda na rozhodujúci podiel straníckych a štátnych orgánov Československa keď sa riešilo či sa uskutoční a keď sa realizovala táto akcia. Vždy ma prekavapuje že je táto akcia vyčítaná Ukrajincom v zmysle, že ju urobili Ukrajinci a bola v prospech Ukrajiny. Záhadne sa mlčí o tom, že súčasne sa realizovala slovakizácia Rusínov (tých, ktorí sa odmietli hlásiť k Ukrajincom), a že sa tým dosiahla nie ukrajinizácia východného Slovenska, ale jeho SLOVAKIZÁCIA;
→ na konto invektív pána „B“ voči mne: možno si ma vyhodnotil ako svojho osobného nepriateľa. Nech by bol kým chce, nemá právo sa vyjadrovať za rusínsky národ, a tým menej súdiť. Slová Biblie Matúš 7,1 varujú: «Nesúďte, aby ste neboli súdený !» O tom, či som nepriateľom rusínstva rozhodne rusínsky národ a dejiny.
g) Rôzne
→ Neviem o tom, že by som chválil pána Protivňáka, ale viem, že som ho ani nekritizoval.
→ Myslím, že tomu čo píšem rozumiem. Nech posúdia iní ľudia. Snažím sa to čo píšem v svojich článkoch vysvetliť. Pokiaľ niekto tomu čo píšem nerozumie, alebo s tým nesúhlasí, a svoj názor zverejní, alebo mi napíše osobne, tak mu odpoviem;
→ pán „B“ mi vyčíta, že sa staviam do pozície toho čo vie, ale že v prípade Rusínov neviem, nepoznám správny smer, tak ho mám hľadať ...; Veľa obdobnej deštruktívnej kritiky možno nájsť v našej rusínskej tlači, alebo na rusínskych portáloch. Na niektoré som reagoval:
- Ад: „О округлім столї Русинів Словеньска“ viď:
http://www.rusynacademy.sk/ – nternetové noviny AKADÉMIA RUSÍNSKEJ KULTÚRY V SR – archív – Новинкы 2/2013;
- К: „Dijateľstvo členiv OSRS“ internetové novinky 22/2013
http://www.rusynacademy.sk/cms/-1050;-„dijateľstvo-členiv-osrs“-(1095;.-20-2013),1416.html
- Bez rusofilstva rusínske hnutie zanikne ! 
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/bez_rusofilstva_rusinske_hnutie_zanikne_ 
V súhrne možno povedať, ak niekto vie, čo treba riešiť, prečo treba riešiť i ako treba riešiť. Môže napísať svoj návrh Programu Rusínov. Nech ho teda napíše. Nech nezabudne napísať čo považuje za základné cennosti, ktoré on ako Rusín nemôže stratiť, ktoré on pre nás Rusínov chráni a naďalej bude chrániť. Ináč ten „Program Rusínov“ nebude mať dušu. Bude to len ďalší program eutanázie Rusínov.
Pán „C“ mi ako reakciu na moje články napísal:«... pokiaľ nie ste presvedčený o identite svojho národa, môžete prestúpiť do ZRUSR..., ... môžem vám dať kontakty na zástupcov chorvátskej i srbskej menšiny na Slovensku, a spýtajte sa ich prečo si oni neurobia spoločnú srbochorvátsku identitu a spoločné inštitúcie... »
Moja odpoveď:
- nie je korektné svojho oponenta posielať pýtať sa na názor tretej osoby;
- v mojom prípade sa to nehodí i preto, že ja som už svoj názor na príčinu zlej situácie Rusínov a celkove Slovanov, napísal v cykle článkov publikovaných na rusínskych portáloch. Ja som vždy hovoril a písal o duchovnej a kultúrnej integrácii národov, ktoré si uchránili cyrilometodskú duchovnosť a kultúru. K týmto národom nepatria Chorváti ... pozri článok: «Cyrilometodská duchovnosť a kultúra»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/cyrilometodska_duchovnost_a_kultura_ Čo však nevylučuje integráciu z radov Chorvátov, Slovákov,...;
- v otázke identity svojho národa mám jasno. Nepatrím medzi tých „vychodňarov“ ktorí „majú rozum poobede“ = idú po už Slovákmi prejdenej ceste zrady odkazu sv. bratov Cyrila a Metoda. Jasne som svoj pohľad písomne sformuloval a publikoval.
Záver:
- nie ja som nepriateľom Rusínstva ale tí, ktorí buď neznalosti alebo vedome hovoria o rusínskom hnutí, ale obsahovo ho latinizujú napĺňaním «vychodňarskym» obsahom. Cieľom tohto úsilia je asimilovať Rusínov tak, aby sa integrovali do slovenského národa pod názvom Rusín. A z rusínskej bisidy urobiť jedno zo slovenských nárečí. „Rusínom“ u ktorých je rozdiel oproti «vychodňarom» len v názve netreba rusínsku organizáciu. «Vychodňare» majú svoju organizáciu, záujemcom môžem dať kontakt;
- skúsenosť viac ako 1000 rokov nám dokumentuje, že Rusínsky národ je pupočnou šnúrou spojený s ideou vernosti odkazu sv. bratov Cyrila a Metoda. Rusínsky národ natláčanie odkazu biskupa Wichinga neprijíma. Tí Rusíni ktorý prijali odkaz biskupa Wichinga sa stali príslušníkmi iného národa. Preto životne potrebujeme aby za jednotnú národnú ideu bola prijatá idea rusínskeho národa (más) ktorou je idea vernosti odkazu sv. bratov Cyrila a Metoda. Nie len aby bola prijatá ako nejaká nálepka. Ale aby táto idea rusínskeho národa (más) sa premietla celým Programom Rusínov. V inom prípade to bude len program eutanázie Rusínov = program asimilácie Rusínov. Preto opätovne navrhujem, aby rusínsky funkcionári, organizácie, každý Rusín sa stotožnil s Programovými tézami rozvoja rusínskeho národa
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i012345 Výsledkom tohto stotožnenia by mala byť aplikácia Programových téz rozvoja rusínskeho národa funkcionármi do ich organizácií a ich realizácia každým Rusínom v živote.
Мілан Семанчік, nedeľa, 14. januára 2014
Súvisiace články:
  ▪ «Наше походжіня (общоруське)»
 
- http://www.rusynacademy.sk/image/nn15-16-10.pdf
 - http://www.rusynacademy.sk/image/nn17-18-10.pdf
 - http://www.rusynacademy.sk/image/nn19%20-10.pdf
 - http://www.rusynacademy.sk/image/nn%2020-2010.pdf
 ▪ «Náš pôvod (všeruský)[1]»
http://rusyn-narod.ru/istoriia__moi_stati/nas_povod_vserusky_
 ▪ «Exkurz do histórie Rusínov a námety na riešenie situácie v rusínskom hnutí na Slovensku»
http://rusyn-narod.ru/istoriia__moi_stati/exkurz_do_historie_rusinov_a_namety_na_riesenie_situacie_v_rusinskom_hnuti_na_slovensku
 ▪ «Sme jednoznačne Rusíni»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/sme_jednoznacne_rusini
 ▪ «Divide et impera !»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/divide_et_impera_
 ▪ «Ad: „O okrúhlom stole Rusínov Slovenska“
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i01234567
 ▪ «Môj pohľad na súčasné rusínske hnutie»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i0123
 ▪ «Reakcie na súčasné hnutie Rusínov»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/reakcie_na_sucasne_hnutie_rusinov
 ▪ «Ad: Slabá identita»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/ad_slaba_identita
 ▪ «Rusíni by chceli za splnomocnenca človeka s podporou vlády ?»
http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/rusini_by_chceli_za_splnomocnenca_cloveka_s_podporou_vlady_
 ▪ «Súkromné bilingválne slovensko – ruské gymnázium v Snine»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/sukromne_bilingvalne_slovensko_ruske_gymnazium_v_snine  
 ▪ «Є то гра без змыслу-Je to hra bez zmyslu»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/ie_to_ghra_biez_zmyslu_je_to_hra_bez_zmyslu_
 ▪ «Bez rusofilstva rusínske hnutie zanikne !»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/bez_rusofilstva_rusinske_hnutie_zanikne_
 ▪ «Programové tézy rozvoja rusínskeho národa (Propozície)»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i012345
 ▪ «Programové tézy rozvoja Rusínskeho národa (reakcia)»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/programove_tezy_rozvoja_rusinskeho_naroda_
 ▪ «Діскусія-Diskusia»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/diskusiia_diskusia_
 ▪ «Diskusia 1»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/diskusia_1
 ▪ «Venčanije»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i01
 ▪ «Sv. Liturgia»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i
 ▪ «Posledný kríž slovanskej cirkvi»
http://rusyn-narod.ru/istoriia__moi_stati/posledny_kriz_slovanskej_cirkvi
 ▪ «Cyrilometodská duchovnosť a kultúra»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/cyrilometodska_duchovnost_a_kultura_
 ▪ «Ad: Malorusko, alebo Ukrajina: euroázijský Východ, alebo európsky Západ?»
http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/ad_malorusko_alebo_ukrajina_euroazijsky_vychod_alebo_europsky_zapad_
 ▪ «Rusínske piesne na Slovensku - Русиньскы співанкы на Словакії» https://www.youtube.com/watch?v=x0QaCfHT_30

Milan Semančík, Trenčín; Zverejnené dňa 14. januára 2014, náhrada odkazov na vymazané články z www.holosy.sk, na www.rusyn-narod.ru 16.09. a 05.11.2018. Doplnené 12.02.2019 a 12.07.2021***