Назад к списку

Реакції на сучасный рух Русинів 1

В інтернетовых новинках Академія русиньской културы в СР R Новинкы 7, 22/2013 www.rusynacademy.sk єм 11. 02. 2013 першый раз опубліковал дакотры реакції на мої статьї, котры мені были дошыковани на мою мейлову адресу під назвой «Реакції на сучасный рух Русинів» посмоть: http://www.rusynacademy.sk/cms/-1056;-1077;-1072;-1082;-1094;-1110;-1111... 


Од того часу єм опубліковал далшы статьї а дістал єм на мою мейлову адресу далшы реакції на котры єм одповіл особным мейлом. Накілько ся односят к острым проблемам русиньского руху, хочу ся з Вамі подїлити з їх раціоналным ядром і моїма одповідямі.
Пану „А“ ся на моїх статьях непачит, же:«... каждий мусит овладати кодифікований (русиньскый) язык, - каждий мусит овладати цирілику, - каждий мусит овладати церьковно – русский язык, ... а то зато бо то є заповіт св. братів Кіріла і Мефодія ...»
Моя одповідь:
а) Зазначена цітата, то не суть мої слова. Так я не бісїдую, ани непишу. Слово «мусит» хосную лем вынятково там де належыт. Думам собі, так і бісїдую, пишу, же кідь дахто є (хоче) быти Русином: «... бы мал, ... є потрібне..., основна потреба, ... нашой метой... ».
б) Кідь пишу о кіріліце, старославяньчыні ... є to як правило в історічных – шыршых звязаностях. Конкретно поєм кіріліця хосную як шыршый поєм як правило там, де пишу про заповіт св. братьєв Кіріла і Мефодія, бо їх заповіт не є звязана лем з Русинами. Частью, або варіантом кіріліцї є Русиньскый алфавіт (азбука). Подобно як є латиніка шыршый поєм а словацькый алфaвіт є узшым поймом, накілько означує лем єй словацьку часть (словацькый варіант латиніки);
в) Знаня русиньского языка враховано алфавіту (азбуки) е една з фундаменталных частин „молекулы“ Русин посмоть в моєй статьї «Наше походжіня (общоруське)» 
http://rusyn-narod.ru/istoriia__moi_stati/nashie_pokhodzhinia_obshchorus_kie_ Зато эм того погляду, же каждый Русин бы мал овладати кодіфікованый русиньскый язык. Покля хтось зна будьшто навеце, є то все лем ёго плус;
г) Думам же холем школованы Русины бы могли знати, же вдяка місії св. братьєв Кіріла і Мефодія сьме ся стали конкуренціїспособны Ґерманом, пізнїше Мадяром, што нас Русинов і остатнїх Славян сохранило перед їх културным поголтанём і повнов асімілацієй. Є смутне, кідь хтось той місії св. братьєв Кіріла і Мефодія нерозуміт;
ґ) Незнаня, нерозуміня місії св. братів Кіріла і Мефодія веде к недоцїніню їх дарів враховано писма, котре нам принесли. І так в остатних двух десятьріччях взникла у нашой русиньской молодежі алфавітова (азбукова) аналфабетічность в наслїдку чого стала наша молодеж безборонна. Над то каждый день безобернутно одходят до вічности скоріше народжены Русины наполнены кіріломефодьcкой духовністью і културой, знаючі і сохраняючі дарі св. братів Кіріла і Мефодія. То нас вернуло до гіршой сітуації як был період IX. столїтя (перед приходом св. братьєв Кіріла і Мефодія). Ґрекокатолицька Церьков на Словакії є латинізована і словакізована. Православна Церьков на Словакії є значно словакізована. Културно сьме скоро цїлком поголтены словакізаціов і анґлосаской ґлобалізаціов. Зістало мало тых, котры іщі знают, і сохраняют дарі св. братів Кіріла і Мефодія. І так суть способны дати одпор словакізації і англосаськой ґлобалізації. На їх міста нема хто прийти. Наша молодеж знать анґліцькый, нїмецькый, шпанєльскый, французькый ... . Є шак, як єм вже згадал, векшынов алфавітово (азбуково) аналфабетна.Зато:
- ма одкрытый латиньскый світ англосаськой духовности і културы;
- ма закрытый світ кіріломефодьcкой духовности і културы;
д) Незнаня кіріліцї, запричінена нашыма ворогами, нашой слабостью, хыбами, ці нешыковністью, сперать алфавітово (азбуково) аналфабетічным Русином черьпати зо жрідла выходной културы. Посмоть: 
http://rusyn-narod.ru/istoriia__moi_stati/nashie_pokhodzhinia_obshchorus_kie_
е) Сьме в сітуації, кідь ся фактічно неспераме. Про свою оборону нехоснуєме ани тоты дарі, котры нам дали св. братья Кіріл і Мефодій. Покля дашто чіниме, што бы мож было личіти як оборону, так є то натілько хаотічне, же ся то рівнят евтаназії. А мы бы сьме ся проти словакізації і англосаськой ґлобалізації мали обороняти не кіріломефодьcкой духовностью і културой IX. столїтя, але конкуренціїспособной світовой кіріломефодьcкой духовностью і културой XХІ. столїтя посмоть статью: «Кіріломефодска духовність і култура»: 
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/kirilomiefodska_dukhovnist_i_kultura То шак жадат актівне прикапчаня на цїлосвітову кіріломефодску духовність і културу, што не є можливе без знаня русиньского алфавіту (азбуки);
є) Каждый з нас Русинїв, за той сітуації бы мал в першой черьге почати у себе. Передовшыткым зато, же в наслїдку высше наведженого ся в нашых душах зменшыл подїл восточной духовности і култури. Єдночасно чим є Русин школованїшый тым як правило подїл нам чуджой западной духовности і култури в ёго душі є высший. Про наши діти є выхід – русиньскы школы, ... Про нас далшых то є самоучіня, самоштудіум, себеосвіта с помочю книг, інтернета, сателіта, курзів русиньского языка ... Основна потреба є овладати русиньскый алфавіт (азбуку) і знати бісїдовати - гварити по русиньскы. Є смутне, кідь на офіціалных русиньскых їднанях ся говорит по словацькы. Є потрібне снажыти ся бісїдовати в русиньской громадї по русиньскы. А лем в припадї, кідь мені словна засоба (русиньскых, руськых і україньскых) слов нестарчіт, доповнёвати ю словенчіной. То доповнёваня русиньской засобы словеньскыма словами є праві тот дефіціт споїня на восточну жрідлову културу.
Нашой метой бы мало быти: овладати на своєй ровнї (закладной, ці середной або высокой) дві култури:
1. западну (анґлосаску) - ту достанеме з околіци накілько жыєме в западном цівілізачном просторе;
2. восточну (русску) - в тім шыршым слова розуміню кіріломефодской традіції). Ту бы мала при єй здобытю зограти свою роль родина, школа (можливость навчіти ся холем азбуку ...), Церьков в напрями фундаментов віроучіня, но і в напрями комунікації в русиньском языку, ці в церьковно русском ... Припаднї кідь не суть можливости в школї, заміненя закладного навчаня языка Церьквой то є священиком посмоть: 
«Екскурз до історії Русинів і ідеї на рїшіня сітуації в русиньскім русї на Словакії» http://rusyn-narod.ru/istoriia__moi_stati/iekskurz_do_istoriyi_rusiniv_i_idieyi_na_ryishinia_situatsiyi_v_rusin_skim_rusyi_na_slovakiyi
Пану „Б“ ся в моїх статьях непачит бівше річей а так мі поступнї написал веце мейлов, з котрых выберам:
- оскаржує мене з „ідеовой саботажі“ в русиньскых рядах, на невыгоду русиньского руху ...;
- оскаржує мене з українізації, же моє думаня є українізачне, же ся стал з мене ворог русиньства, же спомагам узурповати народне богатство Русинов ...;
- догварят мені, же ся беру до позіції того што зна, але же в припаді Русинов незнам, непознам правилный напрям, так го мам глядати ...;
- вызыват мене, же кідь беру на зубы школство, жебы єм в нїм дашто зробил;
- в послїднїм мейли ся выразил, же вже зо мной небуде вести діалоґ ... .
Моя одповідь:
а) Факт є же пан „Б“ ниґда невюл і неведе діялоґ. В своїх мейлох выступал з позіції сили, діректівно, ухылял ся к особным атакам. Неодповідал на вопросы. Неакцептовал аргументы. Вел собі свій монолоґ. Тот приступ недозволял конкуренцію ідей накілько:
- непередложыл в своїх мейлох сформуловану ідеу;
- просаджовал свої судженя і погляди выводжены не з раціоналных роздумовань, а з своєй волї;
- втїкал од раціоналных понятій;
- до того часу непопояснил своє розуміня змісту ним вжываных понятій;
- нерешпектуєте кодіфікованый русиньскый язык посмоть: 
http://www.rusynacademy.sk/cms/dijate%C4%BEstvo-%C4%8Dleniv-osrs,1398.html
→ Як бач нехоче вести діалоґ. Шак мені написал, же: «... незнате де є правилный напрям, так го гледайте. Думате собі же знате, але в припаді Русинів, незнате. Може го найдете, але лем втоды, кідь мате вроджене почутя про справедливость. Мы го маме даный од пана Бога a зато непотребуєме велё речі о тім, чом хочеме остати надале Русинами. ...» Не єм згоден. Намагать ся обґрунтовати свої судженя і погляди - свой волунтарізм чувствами. Загмливат. Єм того погляду же треба вести діалоґ, треба дїла выяснёвати. Жывотный досьвід, поучіня з історії нам потверджают, же Русини не суть бортачкове, ани вівцї. Тверде жытя їх змушат быти практічныма. Прото рїшіня котрым нерозуміют, ці вже прото же суть непродуманы, неконцепчны, або прото же їх мета є замолжена, або прото же видять ефектівнійшый способ рїшіня, або прото же їм нукане рїшіня неносит бонус – просто неприймут. Проявлює ся то головно в сітуаціях, кідь іде о будучность їх дїтей – приголошованю до русиньскых школ, при передплате русиньской пресы...;
→ на єдным боку ся здасть, же ёго назоровому напряму хыбіть раціонална основа, же дїє непродумано. На другым боку знам, же є высокошкольскы школована особа, і як свідчат ёго мейли інтересує ся о русиньскый рух. Прото собі думам, же зна, чом приїмат такы судженя і ма такы погляди. Зна чом просаджує хоснованя латиніки, зна чом неодповідат на вопросы, ...;
→ Велёраз хосновал в тексті мейлу слово «МЫ». Радый бы єм знал, хто є то «мы», котры то мают дане од Бога ... ? Просил єм ся, неодповіл ...
б) В звязку з Церквями - неінтересує мене бой Церквей. Інтересовал єм ся і інтересую о то, чом сьме ся мы Русины дістали на кант своєй загыбелі, што є того причіна і што бы сьме мали робити, же бы сьме ся выратовали. З резултатами свого штудіа єм ся дїлил і буду дїлити так, як то буду тримати за потрібне.
в) О тім, же розуміт значімости ідеї свідчат ёго слова, котрыма мене оскаржує з „ідеовой саботажі“;
→ пан „Б“ і кідь пише, же мі „пояснює нашу русиньску позіцію“ мі затля нич непояснил. Діректівно выражате свої судженя, погляди як абсолутну правду. Непише як ся до той „правди“ допрацювал, хто, або што му давать право гварити, писати, же котрый постой (позіція), або напрям русиньского руху є русиньскый a котрый є саботаж ?
→ я выступаю за реалізацію ідеї русиньской маси: вірность заповіту св. братьєв Кіріла і Мефодія. Кідь тото бере пан „Б“ як ідеову саботаж, так розумію, чом вывергає вогень і сіру на вшытко што включає в собі заповіт св. братьєв Кіріла і Мефодія. Так розумію, чом мовчит і неодповідат на вопросы, котры бы пояснили ёго „русиньску позіцію“. Так розумію, чом на другу страну загмливат причіни, доводи своєй позіції;
→ в нашым русиньскым припаді вше была народной ідеой ідеа пануючого класу. Ниґда в нашой історії небыла народной ідеой ідеа русиньского народа (маси). Пануючий русиньскый клас мал вше дві ідеї:
Офіціалну (ку котрой ся голосили народны русиньскы маси прокламуючу вірность заповіту св. братьєв Кіріла і Мефодія.
І неофіціалну о котрой ся незнало, но тоту пануючий клас реалізовал.
Як правило тримала ся - была поплатна пануючому класу нам пануючого народа. Мали сьме барз мало такых русиньскых членів пануючого класу, котры брали за свою і реалізовали ідеу русиньского народа (маси). За веце як 1000 років історії русиньского народа ся Русины на своëй скуре поступнї пересвідчовали, же нема смысел русинство голосяще ся к вірности заповіту св. братьєв Кіріла і Мефодія реалізующе заповіт франского (латиньского) біскупа Віхінґа. Прото сьме допали так, як сьме допали. Прото з нашого народа возникли други народы ... .
г) Cпор в вопросе матеріалного богатства русиньской културы, покрова збірок нашого културного богатства од „українізації“ ... є формалный. Фактічно ту іде о напрям русиньско руху. Іде ту о то ці будеме продовжати в нашой евтаназії = поступной латинізації, або по 1150 роках приступиме к реалізації народной ідеї русиньского народа (маси) і почнеме реалізовати заповіт св. братьєв Кіріла і Мефодія і так сохраниме себе, свою духовність і културу;
→ покля серьёзно невырїшыме вопрос народной ідеї, каждый вопрос, кажда проблема нас буде к нёй вертати наприклад:
* Матеріалне богатство русиньской културы- як пояснити, же нашым богатством не суть сканзены, музеї і експонаты в них, але Русины наполнены кіріломефодьcкой духовністью і културой ... Насамоконець вшытко русиньске матеріалне богатство належыт Словацькому народному музею. Першорядны суть люде. Не маєткы, музеї, сканзены, експонаты ... Маме достаток опущеных хыж, церьквей, сел. Маме достаток порожнїх школ. Немаме людей, віруючіх, дїтей, школярів і штудентів.
* Духовне і културне богатство україньского періода- незнам ці, хтось з Русинов, собі кроме мене дашто з нёго освоїл. Перечітал собі хтось хоць лем єдно дїло з того періоду ? Мож нашым Українцям тото богатство взяти ? Буде тоты дїла хтось з Русинов чітати ? А мали бы сьме ! ...
- свою позіцію ку културной дїдовизны єм пояснил в реакції на статью: К: „Дїялность членів в ОСРС“ посмоть: Новинкы 22/2013
http://www.rusynacademy.sk/cms/-1050;-„dijateľstvo-členiv-osrs“-(1095;.-20-2013),1416.html
* Розуміня змісту понятій - мейли пана „Б“ суть на першый погляд одкрыты аж просторечны. Шак в основных річах загмливат, невжыват транспарентны понятя. Кідь бы вжывал, або кідь бы одповідал на вопросы, дефіновал своє розуміня ним вжываных понятій: «українізація», «русиньске чутя», «почутя русиньства», «русиньска позіція», «русиньскый дух» .... вшытко бы ся дістало на свої місця і было бы вшытко ясне. То шак пану „Б“ нетреба а прото мені до того часу неодповіл. Ну што, поможу собі декламачным вопросами:
- правилно вас розумію, кідь под понятієм «українізація» одсуджате напрям русиньско руху на кіріломефодьcку духовність і културу ?
- правилно вас розумію, кідь под понятієм «русиньске чутя», змістово просаджуєте выходнярский напрям русиньско руху на зачлениня к словацькым нарічовым комунітам т.є. на словацьку (латиньску) духовність і културу, но під русиньскым названём ?
- так як ся вытрачат з нашого краю кіріломефодьcка духовність і култура, так поступнї нашы люде собі гварят – нашто ся голосити к Русинам. Шак мы сьме «выходняре» = Словаки. В контакті з нами шак тот роздїл дуже добрі собі усвідомуют обывателе Україны. Тоты чувствуют як з нас віє латинізація ...- моє розуміня понятія Русин і свою позіцію к русиньству єм подробно пояснил в ціклу статьєй почінаючі статью «Наше походжіня (общоруське)» посмоть: 
http://rusyn-narod.ru/istoriia__moi_stati/nashie_pokhodzhinia_obshchorus_kie_ 
* Добро - пан „Б“ пише, же хоче добре, но то гварит і пише каждый. Я му невірю, же хоче добро, накілько:
. до того часу несформуловал што є то ёго „добро“ о котре ся намагат, і так ся ани неможе спросити народа ці то „добро“ хоче;
. зо загмленых мейлив пана „Б“ єм зрозуміл, же „добро“ о котре ся намагат є формалне ся голошіня к вірности заповіту св. братьєв Кіріла і Мефодія. Фактично шак реалізація заповіта інтріґана франского (латиньского) біскупа Віхінґа. Є то намаганя продовжати во веце як 1000 річному колоточу інтріґ, брехні і предательства. То вже нехотят ани найтвердшы Русины. Суть вже з того змучены. Радше одкрыто і усвідомлено приїмают зло і голосят ся к римокатолицькой віре і Словакам;
. такому „добру“ русиньскый народ невірит, шак нехоче давати дїти до русиньскых школ ...;
* Школа (привабливость русиньства) - наше русиньске школство є зеркалом інтересу о русиньство в ёго сучасном жалостном стане. Де єдным з напрямов є наклейкове русиньство = змістово рівнаюче ся выходнярству. Выходняр = восточный Словак, за походжінём Русин, котрый вже ма душу словацьку (латиньску) голосящій ся к Словаком, котрому є близка „восточнословацька култура“ = пословенчена русиньска култура;
- нашому русиньству треба вернути привабливость і перспектіву кіріломефодьcкой добы. То му може дати лем кіріломефодьcка духовність і култура;
- аналізовал хтось чом нашы русиньскы родічі нехотят давати дїти до русиньскых школ ? На тот вопрос русиньскы родічі, котры вже сами овладают русиньскый язык лем як другый язык векшынов одповідают вопросом: «Де піде з русиньскыма (україньскыма) школами ?» Тот вопрос є резултатом роздумованя родічів, же є нелоґічне і непрактічне, же бы ся дїти i кідь Русины вчіли западну – латиньску духовність і културу посередництвом русиньского языка. Нынї шак є можливость схосновати русиньскый язык в комбінації з іншым предметом при ёго штудію на Пряшівской універзіте.Тота можливость але неуспокоює каждого;
- русиньсы актівісти небудут успішны у родічів і дїтей, кідь їм будут нукати в русиньскым языку латиньску духовність і културу, латиньску орьєнтацію. Простіше є ю штудовати в словенчині. Успіх є можливо здобыти запропонованём того што найдут лем в русиньскых школах. А то є можливость здобыти доступ к цїлосвітовому богатству кіріломефодьcкой, духовности, културы і науки. Посередництвом нашого русиньского алфавіту, нашого русиньского інтернету, нашого русиньского школства напоєного на ту частину цїлосвітового кіріломефодьcкого школства, котра нукат штудіюм кіріломефодьcкой, духовности, културы і науки. Нашы русиньскы школы бы прото мали мати характер білінґвалных школ. Же бы мали одкрытый не лем латиньскый світ, но і світ кіріломефодьcкой духовности і културы. Шак затля од можливости такого запропонованя маме далеко. До того часу сьме ся проґрамово неприголосили ани к наслїдованю заповіта св. братьєв Кіріла і Мефодія посмоть пропозіції: «Проґрамовы тезы розвитку русиньского народа (пропозіції)» на: 
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i01234
- Русины суть іщі все же частью кіріломефодьcкой духовности і културы, і кідь суть вже веце як 1000 років одорваны од єй жрідла. Незнам, як долго іщі будеме мати можливость выратованя русиньства (і в рамках нёго школства ...) Но знам, же тоту проблему можеме вырїшыти лем дїяльным напоїнём на цїлосвітову кіріломефодьcку духовність і културу.
ґ) З тверджінём, же: «... Славяне суть міцны...» не єм згоден. Славяне не суть міцны, бо суть розваджены, нетримут въєдно. Мейли пана „Б“ повны українофобії суть того приміром;
д) Пан „Б“ ся просит:«... Было в інтереси добрых одношінь меджі Русинамы, Українцями і Словаками выховати з Русинів Українців і Словаків ? ... Чом оправдуєте українизацію, як добрый і гуманный чін, кідь то была ліквідація русиньского роду і узурпованя народного богатства Русинів ? ...»
→ на самый перед ниґда нич такого єм неповіл, ани ненаписал;
→ чом забывате на кривды з боку Словак, котрых єм во вашым тексті про обєктівність дополнил ? Чом забывате на словакізацію ?
→ я нич неоправдываю. Не єм шак заслїпеный українофобієй і словакофілієй. Усвідомую собі, же на даной етапе і в той сітуації далшый розвиток русиньского народа был можливым перевзятём україньской або словацкой културы. На роздїл од вас виджу і словакізацію Русинів, котру мам за далеко небеспечнішу як українізацію. Виджу, же так як з Русинів возникли в дослїдку перевзятя україньской културы Українці, так в дослїдку перевзятя словацькой културы возникли з Русинів Словаки. Подробніше посмоть статью «Без русофільства русиньскый рух загыне!» На: 
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i012
Виджу, як ся забыват на вырїшалну участь партійных і державных орґанів Чеськословеньска кідь ся рїшало ці ся проведе і кідь ся реалізовала тота акція. Все мене здивує, же є тота акція ґанчована Українцям в смысле, же ю чінили Українці і была на благо Україны. Загадно ся мовчит о тім, же сучаснї ся реалізовала словакізація Русинів (тых, котры ся одмитли голосити к Українцям і одмитли перевзяти україньску културу), і же ся тым здобыла не українізація восточной Словакії, але єй СЛОВАКІЗАЦІЯ;
→ на конто інвектів пана „Б“ против мене: може собі мене оцїнил як свого особного ворога. Най бы был кым бы то небыло, нема право ся выражати за русиньскый народ а тым менше судити. Слова Біблії Матфей 7, 1 варуют «Не судите, да не судимы будете» То, ці єм ворогом русиньства рїшыт русиньскый народ і історія.
е) Різне
→ Незнам о тым, же бы єм хвалил пана Протівняка, але знам, же єм го ани неганил.
→ Думам, же тому што пишу розумію. Най посудят іншы люде. Намагам ся то што пишу в своїх статьях пояснити. Покля хтось тому што пишу нерозуміт, або з тым не є согласен, і свой погляд опублікує, або мі напише особні, так му одповім;
пан „Б“ мені догварят, же ся беру до позіції того што зна, але же в припаді Русинов незнам, непознам правилный напрям, так го мам глядати ...; Велё аналоґічной дештруктівной крітіки мож найти в нашой русиньской преси, або на русиньскых порталах. На дакотры єм реаґовал:
- Ад: „О округлім столї Русинів Словеньска“ viď:
http://www.rusynacademy.sk/ – internetové noviny AKADÉMIA RUSÍNSKEJ KULTÚRY V SR – archív – Новинкы 2/2013;
- К:„Дїялность членів в ОСРС“ посмоть: Новинкы 22/2013
http://www.rusynacademy.sk/cms/-1050;-„dijateľstvo-členiv-osrs“-(1095;.-20-2013),1416.html
- Без русофільства русиньскый рух загыне ! 
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i012
Згорнуто, мож повісти, кідь дахто зна што треба рїшати, чом треба рїшати і як треба рїшати. Може написати свою пропозіцію Проґраму Русинів. Та най ю напише. Най незабуде написати што бере як основны цїнности, котры він як Русин неможе втратити, котры він про нас Русинов сохраняє і надале буде про нас сохраняти. Іначе тот „Проґрам Русинів“ небуде мати душу. Буде то лем далшый проґрам евтаназії Русинів.
Пан „В“ мі як реакцію на мої статьї написал:«... покля не сьте пересвідчены о ідентіті свого народа, можете переступити до СРУСР..., ... можу вам дати контакти на представителів хорватьской і серьбской меншости на Словакії, і звідайте ся їх чом собі они незроблят сполочну серьбохорватьску ідентіту і сполочны інштітуції... »
Моя одповідь:
- не є коректне свого опонента заганяти за поглядом до третёй особы;
- в моём припаді то не є на хосен і зато, же я єм вже свій погляд на причіну планой сітуації Русинів і цїлком Славян написал в ціклу статей опублікованых в русиньскых порталох. Я єм все писал о духовный і културный інтеґрації народов, котры собі сохранили кіріломефодьcку духовність і културу. К тотым народом неналежат Хорваты ... посмоть статью: «Кіріломефодска духовність і култура на: 
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/kirilomiefodska_dukhovnist_i_kultura Што шак невылучує інтеґрацію інтересующіхся з рядів Хорват, Словак ...
- во вопросе ідентіти свого народа мам ясно. Неналежу до тых „выходняр“, котры „мают розум пообідї“ = ідут по вже Словаками пройденой дороге зради – предательства заповіта св. братьєв Кіріла і Мефодія. Ясно єм свой погляд писомні сформуловал і публіковал.
Закінчіня:
- не я єм ворог русиньства але тоты, котры або з незнаня або нароком гварят і пишут о русиньскым руху, но змістово го латинізуют – наповняют «выходнярскым» змістом. Метой того намаганя є асіміловати Русинів так, же бы ся інтеґровали до словацького народа під назвой Русин. І з русиньской бісіди зробіти єдно зо словеньскых наріч. „Русином“ у котрых є протів «выходняром» роздїл лем в назве нетреба русиньску орґанізацію. «Выходняре» мают свою організацію, інтересующімся можу дати контакт;
- скусеность веце як 1000 років нам документує же Русиньскый народ є пупочном шнуром споєный з ідеой вірности заповіту св. братьєв Кіріла і Мефодія. Русиньскый народ натиск заповіту біскупа Віхінґа неприїмат. Тоты Русины котры приняли заповіт біскупа Віхінґа стали членами другого народа. Прото жывотні нам треба, же бы за єднотну народну ідеу была принята ідеа русиньского народа (маси) котров є ідеа вірности заповіту св. братьєв Кіріла і Мефодія. Не лем же бы была принята як даяка наклейка. Але же бы тота ідеа русиньского народа (маси) ся промітла цілым Проґрамом Русинів. В інакшым припаді то буде лем проґрам евтаназії Русинів = проґрам асімілації Русинов. Зато знову пропоную, же бы русиньскы функціонаре, орґанізації, каждый Русин взял за свої 
«Проґрамовы тезы розвитку русиньского народа (пропозіції)»  http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i01234 Резултатом того стотожненя бы мала быти аплікація Проґрамовых тез розвитку русиньского народа функціонерами до їх орґанізацій і їх реалізація каждым Русином в жытю.
Звязаны статьї:
  ▪ «Наше походжіня (общоруське)»
 - http://www.rusynacademy.sk/image/nn15-16-10.pdf
 - http://www.rusynacademy.sk/image/nn17-18-10.pdf
 - http://www.rusynacademy.sk/image/nn19%20-10.pdf
 - http://www.rusynacademy.sk/image/nn%2020-2010.pdf
 ▪ «Наше походжіня (общоруське) [1]»
http://rusyn-narod.ru/istoriia__moi_stati/nashie_pokhodzhinia_obshchorus_kie_
 ▪ «Екскурз до історії Русинів і ідеї на рїшіня сітуації в русиньскім русї на Словакії»
http://rusyn-narod.ru/istoriia__moi_stati/iekskurz_do_istoriyi_rusiniv_i_idieyi_na_ryishinia_situatsiyi_v_rusin_skim_rusyi_na_slovakiyi
 ▪ «Сьме єднозначно Русины»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/s_mie_iednoznachno_rusiny
 ▪ «Divide et impera !»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/divide_et_impera_
 ▪ «Ад: „О округлім столї Русинів Словеньска“»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/ad_o_okrughlim_stolyi_rusiniv_slovien_ska_
 ▪ «Мій погляд на сучасный русиньскый рух»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/mii_poghliad_na_suchasnyi_rusin_skyi_rukh
 ▪ «Реакції на сучасный рух Русинів»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/rieaktsiyi_na_suchasnyi_rukh_rusiniv
 ▪ «К: Прислаба ідентічность»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/k_prislaba_idientichnost_
 ▪ «Русины бы хотїли за уповномоченого чоловіка з підпоров влады?»
http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/rusiny_by_khotyili_za_upovnomochienogho_cholovika_z_pidporov_vlady_
 ▪ «Пріватне білінґвалне словацько - російске ґімназіюм в Снині»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/
 ▪ «К: Прислаба ідентічность»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/k_prislaba_idientichnost_
 ▪ «Є то гра без змыслу-Je to hra bez zmyslu»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/ie_to_ghra_biez_zmyslu_je_to_hra_bez_zmyslu_
 ▪ «Без русофільства русиньскый рух загыне!»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i012
 ▪ «Проґрамовы тезы розвитку русиньского народа (пропозіції)»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i01234
 ▪ «Проґрамовы тезы розвитку русиньского народа (реакція)»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/prog_ramovy_tiezy_rozvitku_rusin_skogho_naroda_
 ▪ «Діскусія-Diskusia»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/diskusiia_diskusia_
 ▪ «Діскусія 1»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/diskusiia_1
 ▪ «Вїнчаня»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i0
 ▪ «Cв. Літурґія»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/cv_liturg_iia
 ▪ «Послїднїй хрест славяньской церькви»
http://rusyn-narod.ru/istoriia__moi_stati/poslyidnyii_khriest_slavian_skoi_tsier_kvi
 ▪ «Кіріломефодска духовність і култура»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/kirilomiefodska_dukhovnist_i_kultura
 ▪ «К: Малоросія, або Україна: евразійськый Выход, або европскый Запад?»
http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/k_malorosiia_abo_ukrayina_ievraziis_kyi_vykhod_abo_ievropskyi_zapad_
 ▪ «Rusínske piesne na Slovensku - Русиньскы співанкы на Словакії» https://www.youtube.com/watch?v=x0QaCfHT_30
  Мілан Семанчік, Тренчін. Опубліковано дня 14. януара 2014 року. Заміна одкликів на вышмарены статьї, одкликами на оновены статьї і доповнене 05.11.2018 і 12.02.2019 та 12.07.2021***