Назад к списку

Sv. Liturgia

Publikovaný materiál, jeho časti alebo myšlienky je možné stiahnuť, kopírovať za podmienky dodržania autorského zákona a uvedenia zdroja – www.rusyn-narod.ru
Napriek úsiliu rusínskych organizácií, aktivistov naďalej pokračuje latinizácia rusínskeho obyvateľstva. Možno najviac to bolí a najviac je to cítiť v prechode zo staroslovanského bohoslužobného jazyka na slovenský bohoslužobný jazyk, t.j. na zavádzaní grekokatolíckej, alebo pravoslávnej služby Božej v slovenčine.


 V tejto súvislosti som dostal niekoľko mailov z ktorých niektoré časti citujem a pokúšam sa na ne dať odpoveď.
A) «... v obci ... bola zavedená slovenská pravoslávna (služba Božia) i švagriná si pochvaľovala, že ako je to dobre, lebo už konečne všetkému rozumie, lebo my v ... máme po staroslovansky a mnohým spevom nerozumiem ...»
+ Švagriná odosielateľa mailu je jednou z mnohých našich rusínskych žien, ktoré nevydržali latinizačnú propagandu (vo forme slovakizácie) spojenú so všetkými nám známymi krivdami a urážkami (nečudo - nikto im nepomohol), a tak ich postupne lámu jednu po druhej, obec za obcou. Tu je možné vidieť, že naše rusínske organizácie, ich vodcovia, ale i grekokatolícka Cirkev a v menšej miere і pravoslávna Cirkev (nakoľko obidve sú slovenské Cirkvi). Teda všetci, ktorí sa hlásia k odkazu sv. bratov Cyrila a Metoda, a mali by mať záujem na jeho obhajobe, udržaniu a rozvoji, si z rôznych príčin túto úlohu neplnia. Priznajme si, je to práca navyše (viem latinku – je práca navyše učiť sa cyriliku, nemáme modliacu knižku v cyrilike - je naviac napísať petíciu na biskupský úrad, neučia sa naše deti cyriliku - je naviac napísať petíciu na ministerstvo školstva ...) Boj za svätú staroslovanskú liturgiu je tak ako boj o cyriliku časťou nášho boja za prežitie Rusínov, za prežitie odkazu sv. bratov Cyrila a Metoda. Nemali by sme sa poddávať latinizačnej propagande. Treba sa vedieť brániť, treba vedieť používať proti latinizačným argumentom naše cyrilo metodské či rusínske argumenty. Treba vedieť brániť si SVOJE. Nedovoľme haniť NAŠE.
Pokúsim sa sformulovať niekoľko našich argumentov:
+ Pokiaľ má byť vedená seriózna diskusia je potrebné si odpovedať na otázku: Je viera vec rozumu, alebo srdca ? Pokiaľ viem, tak pokiaľ nie všetci, tak drvivá väčšina odborníkov i veriacich odpovedá, že viera je vec srdca. I ja to tak cítim, že viera je vec srdca. Preto je veľmi vážna umelecká, estetická hodnota sv. Liturgie (Bohoslužby), aby viera – láska Božia prenikla k srdcu každého veriaceho – účastníka Bohoslužby.
+ Keď by to tak nebolo, stačilo by si prečítať, alebo len odrapkať texty sv. Liturgie. Pre približné porovnanie je možné uviesť (pre tých, ktorí aspoň raz boli na opere, alebo si niekedy vypočuli nejakú opernú áriu), že pre plnosť estetického zážitku im nebolo treba preklad (videli, čo sa deje na javisku, srdcom precítili celé dianie). Analogicky našej mládeži pre plné precítenie anglosaských hitov obdobne nie je potrebný preklad, však často je to i tak, že i z odborného prekladu nie je jasný zmysel pesničky. Mne osobne (a myslím si i väčšine veriacich) vadí, keď pri sv. Liturgii by som sa mal zamýšľať nad zmyslom textu. Ani naši mladí sa pri moderných pesničkách nezamýšľajú nad zmyslom textu, ale vnímajú muziku, rytmus, melódiu, úprimnosť spevu (precítenie), a očami celé aranžmán (dekorácie, pohyb – svetelné efekty, ...)
+ A toho, koho skutočne zaujíma preklad (podstata či doslovný odborný preklad) ten si sám preloží (a naučí sa i tie slovíčka čo nevie) alebo si nájde zodpovedajúci preklad do jazyka rusínskeho a či slovenského. K tomu nie je potrebné prejsť na slúženie sv. Liturgie v kodifikovanom rusínskom alebo slovenskom jazyku (meniť bohoslužobný jazyk).
+ Netreba zabúdať ani na prednosti SVOJHO obradu:
1. Naši predkovia dostali Evanjeliá priamo z Byzancie – priniesli nám ich sv. bratia Cyril a Metod. Tak sme nadobudli sv. Liturgiu na najvyššej úrovni - spolu s réžiou, dekoráciami i rúchami. Úroveň obradu svedčil o sile a bohatstve jeho tvorcu t.j. Byzancie.
2. My ako jediný národ sme nadobudli preklad Evanjelií do svojho spisovného jazyka priamo z gréckeho a to od sv. Cyrila. Výnimočnosť estetického výsledku tohto diela spočíva v tom, že preklad sv. Liturgie bol realizovaný v plnej zhode s prozodickými pravidlami gréckeho originálu, ako i to, že pri jej preklade sa úspešne spojil dar spevnosti nášho národa s darom komponovania sv. Cyrila. Možno najkrajšia je v podobe «Karpatského cirkevného spevu»
[1]).
3. Okrem cyriliky, je staroslovanký obrad asi jediné naše pojítko s ďalšími východoslovanskými národmi.
+ Úroveň obradu samozrejme záleží i od duchovného a veriacich. A pokiaľ úroveň staroslovanského obradu bola nízka, tak je možné pochopiť švagrinú odosielateľa mailu, že jej potom záleží už len na zrozumiteľnosti obradu.
B) «... Ak by sme sa mali naučiť spievať Parastas i Panychídu i Čin pohrebný na pohrebe po rusínsky, tak by nás to bolo potrebné najprv naučiť, lebo melódia ktorú používame na staroslovanský Parastas, na rusínsky text nesedí. I "Otče náš" sa treba naučiť a t.ď. ... A ujať sa toho by sa mal duchovný a nie laik. Duchovný má povedať, ktorú hlásku a ako treba predĺžiť, alebo skrátiť v speve. Ak sa nenaučíme spievať liturgické spevy po rusínsky, tak za krátky čas nás niekto naučí ich spievať po slovensky ...»
Duchovný nám to nepovie. To by nám mohol kompetentne povedať jedine sv. Cyril. No ten by sa nás iste spýtal: prečo chcete prekladať zo starého rusínskeho jazyka do nového (kodifikovaného) rusínskeho jazyka ? A myslím si ešte, že „druhý sv. Cyril“ sa len tak skoro nenarodí. Nekompetentne nám možno niekto povie ako «spievať liturgické spevy», alebo si sám vymyslíte, ako ich spievať, tak ako si v krčme vymyslia chlapi odrhovačku. Ale vždy ten „preklad“ bude len paškvil. No môže vás tešiť, že to budú vedieť len odborníci, alebo starí veriaci – pamätníci ktorí si ešte budú pamätať staroslovanský obrad. Tí možno povedia niekomu i pravdu. Tak ako v mojej rodnej obci, moja teta zhrbená skoro po samú zem od práce a ťažkého života, po prechode veriacich na slovenčinu, povedala: «to už je nič». Teda, alebo zostanete pri staroslovanskom obrade, alebo nastúpite cestu zradcu kniežaťa Svätopluka a stanú sa z vás latiníci. Teda, keď hodnotím u vás situáciu podľa toho čo píšete, tak väčšina v obci vašej švagrinej je asi napadnutá otravou biskupa Wichinga. Niektorí z tých čo mi napísali, mi napísali rusínsky – latinkou. Teda prakticky sú za rusínčinu písanú latinkou. Teda, ako je vidieť boli a sú za rusínsku bisidu v rámci slovenského jazyka. Veru keď by sa za bohoslužobný jazyk zaviedol kodifikovaný rusínsky jazyk, tak sa bojím, že by vám to nestačilo. Myslím, že by ste ani tomu nerozumeli. Z toho vyplýva že skôr, alebo neskôr by ste i tak prešli na slovenčinu. Naša záchrana nie je v tom, jednostajne sa prispôsobovať stavu latinizácie - slovakizácie. Však viete, ako išiel vývoj a ako ide – najprv cirkevne ruský jazyk, potom ukrajinský, teraz kodifikovaný rusínsky jazyk potom rusínska bisida ako nárečie v rámci slovenského jazyka a potom slovenský jazyk a nakoniec anglický jazyk. My by sme mali rozvinúť rusínske školstvo, učiť deti kodifikovaný rusínsky jazyk. A od detí nech by sa učili kodifikovaný rusínsky jazyk i rodičia. A to tak, ako sa v týchto dňoch učia od svojich detí anglický jazyk.
+ Treba sa brániť proti premyslenej latinizácii. V tejto súvislosti možno spomenúť:
- zrušenie výučby ruského jazyka na školách, a naša možno povedať žiadna reakcia na túto realitu;
- tlač modlitebných knižiek latinkou, a naša možno povedať žiadna reakcia na túto realitu.
Sám som bol viac krát svedkom situácie, keď veriaci si chceli kúpiť modlitebné knižky tlačené v cyrilike v obchode Петра = Petra v Prešove, nakoľko, ako hovorili, tieto čo majú sú už opotrebované. No samozrejme vždy dostali zápornú odpoveď. Môj názor v tejto otázke je taký: sv. Liturgia – po staroslovansky = na našom starom rusínskom jazyku a kázanie na súčasnom kodifikovanom rusínskom jazyku.
C) Páčilo sa mi keď som si v jednom maile prečítal, ako otec povedal synovi, «... Ale nech sa naučia – tak som mu odpovedal». Treba ale povedať, že mladí sú takí, akých sme ich vychovali. Tým chcem povedať, že za minulých dvadsať rokov sme z rôznych príčin zaspali – neumožnili sme, nedali sme, neodovzdali sme odkaz sv. bratov Cyrila a Metoda našim deťom. A to treba napraviť.
D) Nemožno kritizovať ateistov. I medzi Rusínmi sú ateisti. Nemožno brať do zubov len kňazov že nič nerobia. Mali by sme robiť jednotne – všetci, ktorí chcú zachrániť odkaz sv. bratov Cyrila a Metoda. Ja vidím chybu v tom, že do súčasnosti nie sme zjednotení. Súhlasím s tým, že treba mať nie len svetských, ale i cirkevných učiteľov. A času už nemáme. Za chvíľu začne nový školský rok ...
Poznámka:
[1] «Karpatský cirkevný spev je unikátna forma vokálnej liturgickej hudby na Karpatskej Rusi. ...» viď: http://www.rusynacademy.sk/rusynski/rusyn_muzika.html#%D0%9A%D0%B0%D1%80...
Súvisiace články:
  ▪ «Наше походжіня (общоруське)»
 - http://www.rusynacademy.sk/image/nn15-16-10.pdf
 - http://www.rusynacademy.sk/image/nn17-18-10.pdf
 - http://www.rusynacademy.sk/image/nn19%20-10.pdf
 - http://www.rusynacademy.sk/image/nn%2020-2010.pdf
 ▪ «Náš pôvod (všeruský)[1]» http://rusyn-narod.ru/istoriia__moi_stati/nas_povod_vserusky_
 ▪ «Exkurz do histórie Rusínov a námety na riešenie situácie v rusínskom hnutí na Slovensku» http://rusyn-narod.ru/istoriia__moi_stati/exkurz_do_historie_rusinov_a_namety_na_riesenie_situacie_v_rusinskom_hnuti_na_slovensku
 ▪ «Sme jednoznačne Rusíni» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/sme_jednoznacne_rusini
 ▪ «Divide et impera !»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/divide_et_impera_
 ▪ «Ad: „O okrúhlom stole Rusínov Slovenska“
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i01234567
 ▪ «Môj pohľad na súčasné rusínske hnutie»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i0123
 ▪ «Reakcie na súčasné hnutie Rusínov»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/reakcie_na_sucasne_hnutie_rusinov
 ▪ «Reakcie na súčasné hnutie Rusínov 1»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/reakcie_na_sucasne_hnutie_rusinov_1
 ▪ «Ad: Slabá identita»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/ad_slaba_identita
 ▪ «Є то гра без змыслу-Je to hra bez zmyslu»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/ie_to_ghra_biez_zmyslu_je_to_hra_bez_zmyslu_
 ▪ «Bez rusofilstva rusínske hnutie zanikne !»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/bez_rusofilstva_rusinske_hnutie_zanikne_
 ▪ «Programové tézy rozvoja rusínskeho národa (Propozície)»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i012345
 ▪ «Programové tézy rozvoja Rusínskeho národa (reakcia)»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/programove_tezy_rozvoja_rusinskeho_naroda_
 ▪ «Діскусія-Diskusia»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/diskusiia_diskusia_
 ▪ «Diskusia 1»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/diskusia_1
 ▪ «Venčanije»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i01
 ▪ «Posledný kríž slovanskej cirkvi»
http://rusyn-narod.ru/istoriia__moi_stati/posledny_kriz_slovanskej_cirkvi
 ▪ «Cyrilometodská duchovnosť a kultúra»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/cyrilometodska_duchovnost_a_kultura_
 ▪ «Ad: Malorusko, alebo Ukrajina: euroázijský Východ, alebo európsky Západ?» http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/ad_malorusko_alebo_ukrajina_euroazijsky_vychod_alebo_europsky_zapad_
 ▪ «Základné rozdiely medzi Katolicizmom a Pravosláviou» https://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i012345678910
Milan SEMANČÍK,
Trenčín, zverejnené v sobotu 3. augusta 2013 r. на www.holosy.sk/ článok vyhodený! Publikovaný na
www.rusyn-narod.ru  Aktualizovasný 09.02.2019***

Zachované z diskusie:

8. august 2013 - 20:05 poslal Мілан СЕМАНЧІК.
Pán „mato“, ďakujem vám za vašu reakciu. Odpovedám vám nasledovné:
 a) vašou kritickou reakciou ste sa postavili do pozície odborníka. Iste máte naštudované „základné pojmy“ ktoré mi doporučujete naštudovať. Neuviedli ste však literatúru, zdroje, z ktorých by som mal naštudovať vami prezentované chápanie týchto pojmov. I keď používate množné číslo, a obviňujete ma z písania bludov, konkrétne ste napísali len jediný (podľa vás) nesprávny pojem: «staroslovanskú službu božiu», pričom za správny pojem ste uviedli: «cirkevneslovanské služby božie na cirkevneslovanskom jazyku». Moje chápanie spomenutého pojmu som mimo iné čerpal z: «Vikipédie slobodnej encyklopédie» pozri na internete
http://sk.wikipedia.org/wiki/Cirkevn%C3%A1_slovan%C4%8Dina kde sa o tom píše toto: «Cirkevná slovančina je jazyk (súbor jazykov), ktorý sa vyvinul zo staroslovienčiny v 11. storočí. Dodnes sa používa ako liturgický jazyk pravoslávnej a gréckokatolíckej cirkvi. "Cirkevná slovančina" bolo v minulosti označenie pre to, čo dnes označujeme ako staroslovienčina ... »;
 b) pýtam sa vás ako odborníka, v ktorom článku, alebo pri písaní ktorej publikácie ste využili svoje odborné vedomosti na obranu staroslovanskej = cirkevneslovanskej služby božej ? Kde vaše odborné vedomosti, vysoká hodnota vašich článkov, publikácií svieti, a je na úžitok rusínskemu národu ? Pokiaľ ste tak neučinili, tak vás k tomu vyzývam.
 c) to že sa skrývate za pseudonym „mato“ tiež o niečom svedčí.
---
14. august 2013 - 20:26 poslal Мілан СЕМАНЧІК.
 I. Pán „mato“ – ďakujem vám za vašu odpoveď. Bohužiaľ mi potvrdila pravidlo, že keď chýbajú argumenty a vôľa uznať argumenty oponenta, odbočuje sa od témy a prechádza sa k osobným útokom;
 a) ja vždy píšem svoje príspevky rusínsky a slovensky. Pri vkladaní odpovede na vašu reakciu som zabudol, že táto možnosť je len pre pri vkladaní článku. Prosím prepáčte, že vám z uvedeného dôvodu vznikli ťažkosti;
 II. Ešte niekoľko poznámok k vašim pohľadom na predmet diskusie:
 a) medzi termínom „staroslovienčina“ a „staroslovančina“ nie je v obsahu slov žiadny rozdiel. Sú to synonymá viď:
http://sk.wikipedia.org/wiki/Staroslovien%C4%8Dina;
 b) časové delenie, aké vy používate: najprv staroslovančina písaná podľa vás glagolikou 200 rokov, potom cirkevná slovančina písaná podľa vás cyrilikou 900 rokov, nemá žiadne opodstatnenie. A to z týchto dôvodov:
 ► pre zápis staroslovanského jazyka boli fakticky súčasne využívané obidve abecedy: glagolika i cyrilika. Svedčia o tom najstaršie dochované písomné pamiatky z obdobia X. a XI. storočia, kde patrí 13 písomných pamiatok napísaných glagolikou a 10 napísaných cyrilikou. Nariek tomu o prvenstve glagoliky svedčia hlavne palimpsety t.j. písomné pamiatky, kde prvý staroslovanský text napísaný na pergamene glagolickou abecedou bol vymazaný a následne nahradený staroslovanským textom napísaným cyriliсkou abecedou viď:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%...Лекции по старославянскому языку, Любов В. Матвеева-Исаева, Учпедгиз Ленинград 1958, стр. 19.
 ► staroslovanský jazyk bol od svojho počiatku používaný ako liturgický jazyk. Bol teda od svojho prvopočiatku cirkevneslovanským jazykom. Prvý krát bol ako liturgický jazyk použitý na Veľkej Morave. Pápež Hadrián II. v polovici roka 869 bulou «Gloria in excelsis Deo – Sláva na výsostiach Bohu» schválil staroslovančinu ako liturgický jazyk Slovanov;
Samozrejme i staroslovančina sa v priebehu svojej existencie vyvíjala. Oproti prvotnej staroslovančine bola zjednodušená jej gramatika a výslovnosť (vypadli nosovky a redukované samohlásky) ale stále to bola a je staroslovančina = cirkevneslovanský jazyk.
 c) «Prečo miešate cirkevneslovanské modliace knižky na latinike a azbuke (hoci tieto starodávne modliace knižky neboli písané azbukov ale cirkevneslovanskými literami)» Aby sme si rozumeli - musíme si ujasniť pojmy. Tie litery, ktoré vy nazývate azbukou nazýval Alexander Duchnovič v svojej Skrátenej Gramatike ruského jazyka písmenami občiansko ruskými
[pozri obr. 1 a 2]. A tie čo vy nazývate cirkevneslovanskými literami volal «písmenami cirkevnými». Nemáte pravdu, že naše modlitebné knižky boli napísané len cirkevnými literami. Pokiaľ použijem vašu terminológiu boli písané i azbukou i cirkevneslovanskými literami (cyrilikou). Konkrétne ja vlastním po mojich starých rodičoch МОЛИТВЕННИК для греко католицького РУСЬКОГО НАРОДА уложив: о. П. КОТОВИЧ ЧСВВ. УЖГОРОД 1937 Выдавництво Чина Св. Василия Великого. Kde bežný text: krátky katechizmus, úvahy, cirkevné piesne, väčšina modlitieb a cirkevný kalendár sú napísané písmenami občiansko ruskými (azbukou). Časť modlitieb a služba Božia (sv. Liturgia) sú napísané písmenami cirkevnými = cirkevneslovanskými literami (cyrilikou) [pozri obr. 3, 4 a 5]. Neviem, prečo vám vadí termín azbuka. Tento termín bežne používa v svojich učebniciach i Alexander V. Duchnovič na písmená cirkevné (cyriliku) [pozri obr. 6 a 7].
 d) Máte pravdu, že jednou zo zásluh našich vierozvestcov sv. bratov Cyrila a Metoda bolo úsilie o právo modliť sa svojou rečou ... Vieme ale, že toto právo sa Rímom neuznávalo, keď to bolo pre zachovanie byzantsko – slovanskej kultúry našich predkov aktuálne. Rím ho začal uznávať až potom, keď sa mu svojim vplyvom podarilo dlhodobo izolovať západoslovanské a možno i niektoré východoslovanské národy od našej východnej – slovanobyzantskej kresťanskej zdrojovej duchovnosti a kultúry. A keď sa mu podarilo ich transformovať na satelitné národy západnej – rímskej duchovnosti a kultúry. Oficiálne sa začalo toto právo uznávať až po roku 1965 t.j. po II. Vatikánskom koncile ktorý oficiálne zrušil princíp (prednosti latinského rítu – praestantia ritus latini) a po vyhlásení cirkevného práva pre gréckokatolíkov - Kódexu Kánonov Východných Cirkví (CCEO) v roku 1990 pápežom Jánom Pavlom II... pozri článok: «Exkurz do histórie Rusínov a námety na riešenie situácie v rusínskom hnutí na Slovensku»
http://rusyn-narod.ru/istoriia__moi_stati/exkurz_do_historie_rusinov_a_namety_na_riesenie_situacie_v_rusinskom_hnuti_na_slovensku a článok  «Programové tézy rozvoja rusínskeho národa (Propozície)» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i012345 V súčasnosti sa toto právo Západom zneužíva (platí dvojaký meter) a preferuje sa toto právo len vtedy, keď je to v prospech latinizácie a proti cyrilometodskej tradícii. Preto myslím si, netreba na všetko naletieť. Treba sa zamyslieť nad tým čo odhadzujeme, čoho sa vzdávame, čo nám to prinesie, čo stratíme, prečo nám po tak dlhom čase odrazu tak vrelo pripomínajú to právo, ktoré nám viac ako jedno tisícročie upierali.
 e) «Nemáte pravdu, že okrem cyriliky je obrad asi naše jediné spojenie s východoslovanskými národmi – a kde je naša kultúra ? Zvyky ? lingvistické aspekty ? a t.ď. ...» Myslím si, že si neuvedomujeme, ako radikálne sa naša (slovanská) kultúra latinizovala v porovnaní s ruskou. Môj názor k tejto otázke si môžete prečítať v článku «Ad: Slabá identita»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/ad_slaba_identita
Nepresvedčili ma tvrdenia vo vašich reakciách. Čitatelia nech si porovnajú vaše i moje pohľady, ako i argumenty uvedené na podporu vašich a mojich názorov. Nech si rozšíria svoj pohľad na predmet diskusie a vytvoria si takto vlastný názor.

obr. 1
  
obr. 2
obr. 3

obr. 4

obr. 5obr. 6obr. 7

***