Назад к списку

Вїнчаня

Опубікованый матеріал, ёго частину або думки мож снимати за подмінкы дотріманя авторских прав і названя джерела – www.rusyn-narod.ru Недавно єм од молодой невісти з моєй родини дістал оголошіня о завершыню любові приятём святой таїны супружества – венчанії в православном храме. Накілько я хотїл пунктуално знати к чому єй буду посылати благожеланя, поінтересовал єм ся о тым на інтернеті. 


Про тых, котрых то тыж заінтересовало дале пишу што єм ся дізнал:
Одаваня в церкві: (вінчаня)
В минолости жених і невіста были повинны дати знати священику же желают прияти шлюб в церкві. Душпастырь їх желаня оголосил вірникам в церкві перед святой літурґієй. Покля нихто з вірників немал ничого проти рыхтованому шлюбу (неповідомил про факты), котры бы приятю шлюбу сперали, могло ся вінчаня одбыти.
Приятя святой таїны православного супружества – вінчанія складат ся з двох частин:
а) обручіня - т. є. обряд перечеряня перстенів. В минолости - черянка подарків одбылась вэдно з благославінём родічами в часе руковин як послїднїй третїй крочай перед вінчаням. Першым было опубліковане сватовство.
Другым пляснутя по рукам – властнї руковины. Руковины ся могли зрушыти;
б) вінчаня (друге значіня того слова = коруновація) т. є. властне приятя святой таїны супружества; Цїлый обряд одаваня (включно святой літурґії) тырвать дакілько годин.
Условія православной церкві про приятя святой таїны супружества – вінчаня:
- жебы приїмаючи святой таїны супружества были хрістияне православной церкві;
- жебы молодый немал менше як 18 років;
- жебы невіста небыла молодша – як 16 років;
- жебы молодый і невіста небыли близка родина (у Словян є одаваня дозволене міджі близкой родню почінаючі четвертым ступінем – (од четвертого колїна);
- кідь дакотра зо сторон приїмаючих святу таїну супружества приїмала ю вже три раза, четвертый і слїдуючи шлюбы – дозволены обывательскым законодарством, церквю небудут благославены.
Народны традіції (бабоны) споєны з обрядом вінчаня:
- падїня обручки при обрядї - знак роспаду супружества, або смерть єдного з супруґ;
- никому недавайте рушник, на котрым молоды стояли при обрядї (вінчанї) в одавальном зале, або в храме. Тот рушник сімболізує дорогу молодых, зато є потрібне го варовати цїле жытя;
- є потрібне дати рітуалный дарунок храму за реалізацію обряду приятя святой таїны супружества – вінчаня. Традічно такым рітуалным дарунком был льняный рушник, до котрого была забалена буханка свіжонапеченого хлїба;
- кед свічкы молодых міцно пырскают, їх супружество буде неспокійне;
- кого свічка ся скорше спалёвала, тот буде куртше жыти;
- вінчальныє – одавальныє свічкы храните цїле своє жытя. Треба шак знати, же запаліти їх мож лем в барз тяжкых рокох (сітуації), а лем в часе хвороты дїтей.
Одавальна церемонія:
Войдя в храм, помолячись, молодый ся поставит на правый бок а молодіця на лївый бок. Акурат так ся ставают свідкове молодых. Свідок на боку молодого а свідкыня на боку молодіци. За нима їх дружбове і їй дружіци. Тото розоставлїня молодых, свідків, дружбов і дружіц ся дотримує до конця одавального обряду.а) обручіня:одавальны обручки, котрыма ся будут обручать молоды, ся в часе святой літурґії находят направо од святого олтаря близь єдна од другой. Діакон слїдуючій священика їх приносит на шпеціалном підносе. Священик молодых трі раз крестит і каждому дават єдну свічку. Свічкы ся дают і кед новоманжеле ся одавают другый, або третїй раз.Наслїдує обручіня. Священик притім трі раз повіст: "Обручается раб Божий (имя ...) рабе Божьей (имя ...)", учінвши над головой молодого знак креста надіват ёму обручку на четвертый палець правой руки. Потім бере другу обручку і учінвши над головой молодіци трі раз повіст: "Обручается раба Божья (имя ...) рабу Божьему (имя ...)" і надіват єй обручку на четвертый палець правой руки. Наслїдно священик трі раз вымінит обручки на руках молодого і молодіци. Беспосереднё наслїдує обряд вінчаня – самотнёго одавального обряду.
б) вінчаня – коронаціа (шлюб в Церкві):
вінчая молодого священик повіст: "Венчается раб Божий (имя) рабе Божьей (имя) во имя Отца и Сына и Святого Духа". Бере вінець (коруну) котрым учінит над головой молодого знак креста і дават ёму ціловати образ Спасителя вкапчаный на передней частине вінця. Крестящи так само молодіцю, дават єй ціловати образ Пресвятой Богородіцї, здобячи єй вінець. Священик так венчает её (одават молодіцю), причім повіст тоты слова: "Венчается раба Божья (имя) рабу Божью (имя) во имя Отца и Сына и Святого Духа".
Церьковны законы невключают строгы правила в смысле, ці мають быти вінци насаджены на головы новоманжелов, вбо їх мают тримати свідкове над їх головами, стоячи за їх хырбетом). Потім ся приносит чаша з вином, над котрой священик чітат молитву, крестом значіт чашу вина наслїдно ю дават молодому і молодіци. Новоманжеле на трі раза - по собі, найперше молодый, пак молодіця, выпют вино. Сполочна чаша – то є сполочна доля, з сполочной радостью, смутком – жалью, утїшінём. По выпитю чаші вина, священик споює праву руку мужа з правой рукой жены, покрыват споїня їх рук епітрахілой (шалом) понад свою руку і трі раз веде святочно ступаючих супруг с допроводом коло аналоя (столика с Євангелієм стоячого напроти іконостасу). По скінчіню славностного походу священик знимат вінки (коруни) с голов супруг і витат їх святочныма словами. Дале їх веде к Царскым воротам (ворота в іконостасе) котрой ся переходит к олтарью, де молодый цілуєт ікону Спасителя a молодіця ікону Пресвятой Богородіцї. На основі старой традіції младоманжеле суть повинны ціловати і іконы святых Козму і Демяна і мучеников Ґурія, Самона і Авіва, котры ся тримают і чествуют як хранители супружества.Жебы ся молоды ниґда нерозыйшли а „незакошували“, хтось з притомных в часе обряду бы мал прочітати (повісти) тоту молитву:
Все Святые раба (мужское имя) за руки берут, к алтарю ведут. У венца раба (женское имя) стоит, на Святых глядит. Господи, Царь Небесный, повенчай венцом святым раба (имя) с рабой (имя) на веки вечные, до смерти не разлучай. Аминь".
В котрым народї на світї (кроме руского в шыршому слова розуміню) то было дазраз так, же кроме краля, ці царя або імператора, были корунованы і вшыткы супруґи ?
Посмоть:
- http://www.cvadbu.ru/venchanie/tr.html
- http://www.svadba-club.ru/information/wedding/http://www.youtube.com/watch?v=sS3SPB2TzCM&feature=related
- http://www.pravoverni.sk/in02aktualityEE003.htmlhttp://www.mojasvadba.sk/forum/tema/pravoslavny-svadobny-obrad-mate-skus...
Звязаны статьї:
  ▪ «Наше походжіня (общоруське)»
 
- http://www.rusynacademy.sk/image/nn15-16-10.pdf
 - http://www.rusynacademy.sk/image/nn17-18-10.pdf
 - http://www.rusynacademy.sk/image/nn19%20-10.pdf
 - http://www.rusynacademy.sk/image/nn%2020-2010.pdf
 ▪ «Наше походжіня (общоруське) [1]»
http://rusyn-narod.ru/istoriia__moi_stati/nashie_pokhodzhinia_obshchorus_kie_
 ▪ «Екскурз до історії Русинів і ідеї на рїшіня сітуації в русиньскім русї на Словакії»
http://rusyn-narod.ru/istoriia__moi_stati/iekskurz_do_istoriyi_rusiniv_i_idieyi_na_ryishinia_situatsiyi_v_rusin_skim_rusyi_na_slovakiyi
 ▪ «Сьме єднозначно Русины»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/s_mie_iednoznachno_rusiny
 ▪ «Ад: „О округлім столї Русинів Словеньска“»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/ad_o_okrughlim_stolyi_rusiniv_slovien_ska_
 ▪ «Мій погляд на сучасный русиньскый рух»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/mii_poghliad_na_suchasnyi_rusin_skyi_rukh
 ▪ «Реакції на сучасный рух Русинів»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/rieaktsiyi_na_suchasnyi_rukh_rusiniv
 ▪ «Реакції на сучасный рух Русинів 1»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/rieaktsiyi_na_suchasnyi_rukh_rusiniv_1
 ▪ «К: Прислаба ідентічность»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/k_prislaba_idientichnost_
 ▪ «Є то гра без змыслу-Je to hra bez zmyslu»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/ie_to_ghra_biez_zmyslu_je_to_hra_bez_zmyslu_
 ▪ «Без русофільства русиньскый рух загыне!»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i012
 ▪ «Проґрамовы тезы розвитку русиньского народа (пропозіції)»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i01234
 ▪ «Проґрамовы тезы розвитку русиньского народа (реакція)»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/prog_ramovy_tiezy_rozvitku_rusin_skogho_naroda_
 ▪ «Діскусія-Diskusia»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/diskusiia_diskusia_
 ▪ «Діскусія 1»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/diskusiia_1
 ▪ «Cв. Літурґія» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/cv_liturg_iia
 ▪ «Послїднїй хрест славяньской церькви» http://rusyn-narod.ru/istoriia__moi_stati/poslyidnyii_khriest_slavian_skoi_tsier_kvi
 ▪ «Кіріломефодска духовність і култура» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/kirilomiefodska_dukhovnist_i_kultura
 ▪ «Кто устроил геноцид русских галичан» http://rusyn-narod.ru/istoriia_inyie_stati/zagholovok_stat_i01
 ▪ «К: Малоросія, або Україна: евразійськый Выход, або европскый Запад?» http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/k_malorosiia_abo_ukrayina_ievraziis_kyi_vykhod_abo_ievropskyi_zapad_

Мілан Семанчік, Тренчін. Опубліковане дня 18.01.2013, актуалізація 21.11.2018 і 09.02.2019*** 

***