Назад к списку

VENČANIJE

Publikovaný materiál, jeho časti alebo myšlienky je možné stiahnuť, kopírovať za podmienky dodržania autorského zákona a uvedenia zdroja – www.rusyn-narod.ru V nedávnej dobe som od svojej príbuznej dostal oznámenie o spečatení lásky prijatím svätej Tajny manželstva - venčanija v pravoslávnom chráme. Nakoľko som chcel vedieť, k čomu presne jej budem zasielať blahoželanie, pozaujímal som sa o tom na internete. 


Pre tých, ktorých to tiež zaujalo ponúkam nasledujúcu informáciu:
Sobáš v cerkvi: (venčanije)
V minulosti ženích a nevesta boli povinní oznámiť kňazovi (farárovi) svoje želanie zosobášiť sa. Otec duchovný toto prianie zverejnil - oznámil na omši ostatným veriacim. Ak nikto z veriacich nenamietol nič proti chystanému sobášu (neoznámil fakty), ktoré by danému sobášu mohli brániť, mohol sa sobáš konať.
Prijatie «tajinstva» pravoslávneho sobáša pozostáva z dvoch častí:
a) обручение t.j. obrad dávania prsteňov. V minulosti výmena darčekov sa uskutočnila spolu s požehnaním rodičov v čase zásnub ako posledný tretí krok pred sobášom.
Prvým bolo zverejnené svatovstvo.
Druhým plesnutie po rukách – vlastné zásnuby, pričom zasnúbenie sa mohlo zrušiť;
b) венчание (druhý význam tohto slova = korunovácia) t.j. samotný sobáš;
Celý svadobný obrad (vrátane svätej liturgie) trvá niekoľko hodín.
Podmienky pravoslávnej cirkvi pre prijatie „tajinstva“ pravoslávneho sobáša – venčanija:
- aby vstupujúci do manželstva boli kresťanmi pravoslávnej cirkvi;
- aby ženích nemal menej – ako 18 rokov;
- aby nevesta nebola mladšia – ako 16 rokov;
- aby ženích a nevesta neboli blízkymi príbuznými (u Slovanov sa sobáš povoľuje medzi príbuznými počínajúc štvrtým stupňom – (od štvrtého kolena);
- ak niektorá zo strán vstupujúcich do manželstva už absolvovala tri manželstvá, štvrté a nasledujúce manželstvá – povolené občianskym zákonodarstvom, cirkvou nebudú požehnané.
Ľudové tradície (povery) spojené so sobášnym obradom:
- pád obrúčky pri obrade znamená rozpad manželstva, alebo smrť jedného z manželov;
- nikomu nedávajte ručník, na ktorom mladomanželia stáli pri sobášení (venčaniji) v sobášnej sieni, alebo v chráme. Tento ručník symbolizuje životnú cestu mladomanželov, preto je ho potrebné chrániť celý život;
- je nutné urobiť rituálny darček chrámu za realizáciu obradu prijatia „tajinstva sobáša - venčanija“. Tradične takýmto rituálnym darčekom bol ľanový ručník, do ktorého bol zabalený bochník sviežo napečeného chleba;
- keď sviečky mladých silne prskajú, ich manželstvo bude nepokojné;
- koho sviečka rýchlejšie horela, ten bude kratšie žiť;
- venčaľnyje – sobášne sviečky chráňte celý svoj život. Treba však vedieť, že zapáliť ich je možné len vo veľmi ťažkých rokoch (situácii), a len v čase choroby detí.
Svadobná ceremónia:
Vojdúc do chrámu, pomodliac sa, ženích sa postaví na pravú stranu a nevesta na ľavú. Presne tak sa stavajú svedkovia mladých. Svedok na strane ženícha a svedkyňa na strane nevesty. Za nimi ich družbovia a jej družičky. Toto rozostavenie mladých, svedkov, družbov a družičiek sa zachováva do konca sobášneho obradu.
a) обручение:
svadobné obrúčky, ktorými sa budú zasnubovať mladí v čase svätej liturgie sa nachádzajú vpravo od svätého oltára blízko jedna od druhej. Diakon nasledujúc kňaza (svjaščenyka) prináša ich na špeciálnom podnose. Kňaz (svjaščenyk) mladomanželov tri krát žehná a každému dáva jednu sviečku. Sviečky sa dávajú i keď novomanželia vstupujú do manželstva druhý, alebo tretí krát. Nasleduje odovzdávanie prsteňov. Otec duchovný pritom trikrát hovorí: "Обручается раб Божий (имя ...) рабе Божьей (имя ...)" Zasnubuje sa otrok Boží (meno...) otrokyni Božej (meno ...)“, urobiac nad hlavou ženícha znak kríža nasúva mu obrúčku na štvrtý prst pravej ruky. Potom berie druhú obrúčku a robiac kríž nad hlavou nevesty trikrát hovorí: "Обручается раба Божья (имя ...) рабу Божьему (имя ...)" Zasnubuje sa otrokyňa Božia (meno ...) otroku Božiemu (meno ...)“ a nasúva obrúčku na jej štvrtý prst pravej ruky. Následne otec duchovný trikrát vymení obrúčky na rukách ženícha a nevesty. Bezprostredne potom nasleduje obrad венчаниа – samotného svadobného obradu.
b) венчание – korunovácia 
 šľub v Cerkvi (sobáš):
венчая - korunujúc (sobášiac) ženícha kňaz hovorí: "Венчается раб Божий (имя) рабе Божьей (имя) во имя Отца и Сына и Святого Духа" = Žení sa otrok Boží (meno ...) na otrokyni Božej (meno ...) v mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Berie veniec, ktorým robí na ženíchovi znak kríža a dáva mu bozkať obraz Spasiteľa pripevnený na prednej časti venca. Žehnajúc obdobne nevestu, dajúc jej pobozkať obraz Presvätej Bohorodičky, zdobiaci jej veniec (korunu). Kňaz венчает её (sobáši = vydáva nevestu), pričom hovorí tieto slová: "Венчается раба Божья (имя) рабу Божью (имя) во имя Отца и Сына и Святого Духа" = Vydáva sa otrokyňa Božia (meno ...) otroku Božiemu (meno ...) v mene Otca i Syna i Svätého Ducha.
Cirkevné kánony neobsahujú prísne pravidlá v zmysle, či majú byť vence (koruny) nasadené na hlavy novomanželov, alebo ich majú držať svedkovia nad ich hlavami, stojac za ich chrbátom. Potom sa prináša čaša s vínom, nad ktorou otec duchovný číta modlitbu, krížom značí čašu vína následne ju dáva ženíchovi a neveste. Novomanželia natrikrát - po sebe, najprv ženích, potom nevesta, vypijú víno. Spoločná čaša – to je spoločný osud, so spoločnými radosťami, smútkom – žiaľom, útechou. Po vypití čaše vína, kňaz spája pravú ruku muža s pravou rukou ženy, pokrýva spojenie ich rúk epitrachilou (šálom) ponad svoju ruku a tri krát vedie slávnostne kráčajúcich manželov s doprovodom okolo analoja (stolíka s Evanjeliom stojaceho naproti ikonostasu). Po skončení slávnostného pochodu kňaz sníma vence (koruny) z hláv manželov a víta ich slávnostnými slovami. Potom ich vedie k Cárskej bráne (brána v Ikonostase) ktorou sa prechádza k oltáru, kde ženích bozkáva ikonu Spasiteľa a nevesta obraz Božej Matky. Podľa starej tradície mladomanželia sú povinní pobozkať i ikony svätých Kozmu a Demjána a mučeníkov Gurija, Samona a Aviva, ktorí sa považujú a uctievajú ako ochráncovia manželstva. Aby sa mladí nikdy nerozišli a „nezakášali“, niekto z prítomných v dobe obradu by mal prečítať (povedať) túto modlitbu:
Все Святые раба (мужское имя) за руки берут, к алтарю ведут. У венца раба (женское имя) стоит, на Святых глядит. Господи, Царь Небесный, повенчай венцом святым раба (имя) с рабой (имя) на веки вечные, до смерти не разлучай. Аминь". = Všetci Svätí otroka (mužské meno ...) za ruky berú, k oltáru vedú. Pri venci otrokyňa (ženské meno) stojí, na svätých hľadí. Pane, Cár Nebeský, zosobáš vencom svätým otroka (meno) s otrokyňou (meno) na veky večné, do smrti ich nerozlúč. Amen.
V ktorom národe na svete (okrem ruského v širšom slova zmysle) to bolo niekedy ešte tak, že okrem kráľa, či cára alebo imperátora boli korunovaní i všetci manželia ?
Pozri:
- http://www.cvadbu.ru/venchanie/tr.html
http://www.svadba-club.ru/information/wedding/ http://www.youtube.com/watch?v=sS3SPB2TzCM&feature=related - http://www.pravoverni.sk/in02aktualityEE003.htmlhttp://www.mojasvadba.sk/forum/tema/pravoslavny-svadobny-obrad-mate-skus...
Súvisiace materiály:
  ▪ «Наше походжіня (общоруське)»
 - http://www.rusynacademy.sk/image/nn15-16-10.pdf
 - http://www.rusynacademy.sk/image/nn17-18-10.pdf
 - http://www.rusynacademy.sk/image/nn19%20-10.pdf
 - http://www.rusynacademy.sk/image/nn%2020-2010.pdf
 ▪ «Náš pôvod (všeruský)[1]»
http://rusyn-narod.ru/istoriia__moi_stati/nas_povod_vserusky_
 ▪ «Exkurz do histórie Rusínov a námety na riešenie situácie v rusínskom hnutí na Slovensku» http://rusyn-narod.ru/istoriia__moi_stati/exkurz_do_historie_rusinov_a_namety_na_riesenie_situacie_v_rusinskom_hnuti_na_slovensku
 ▪ «Sme jednoznačne Rusíni» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/sme_jednoznacne_rusini
 ▪ «Ad: „O okrúhlom stole Rusínov Slovenska“» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i01234567
 ▪ «Môj pohľad na súčasné rusínske hnutie»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i0123
 ▪ «Reakcie na súčasné hnutie Rusínov» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/reakcie_na_sucasne_hnutie_rusinov 
 ▪ «Ad: Slabá identita» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/ad_slaba_identita
 ▪ «Є то гра без змыслу-Je to hra bez zmyslu» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/ie_to_ghra_biez_zmyslu_je_to_hra_bez_zmyslu_
 ▪ «Bez rusofilstva rusínske hnutie zanikne !» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/bez_rusofilstva_rusinske_hnutie_zanikne_
 ▪ «Programové tézy rozvoja rusínskeho národa (Propozície)» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i012345
 ▪ «Programové tézy rozvoja Rusínskeho národa (reakcia)» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/programove_tezy_rozvoja_rusinskeho_naroda_
 ▪ «Діскусія-Diskusia» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/diskusiia_diskusia_
 ▪ «Diskusia 1»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/diskusia_1
 ▪ «Sv. Liturgia»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i
 ▪ «Posledný kríž slovanskej cirkvi» http://rusyn-narod.ru/istoriia__moi_stati/posledny_kriz_slovanskej_cirkvi
 ▪ «Cyrilometodská duchovnosť a kultúra» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/cyrilometodska_duchovnost_a_kultura_
 ▪ «Kto uskutočnil genocídu ruských Haličanov» http://rusyn-narod.ru/istoriia_inyie_stati/kto_uskutocnil_genocidu_ruskych_halicanov 
 ▪ «Ad: Malorusko, alebo Ukrajina: euroázijský Východ, alebo európsky Západ?» http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/ad_malorusko_alebo_ukrajina_euroazijsky_vychod_alebo_europsky_zapad_
 ▪ «Základné rozdiely medzi Katolicizmom a Pravosláviou» https://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i012345678910

Milan Semančík, Trenčín. Zverejnené dňa 18.01.2013, aktualizované 21.11.2018, 09.02.2019 a 25.09.2019*** 


 ***