Назад к списку

Môj pohľad na súčasné rusínske hnutie

21.02.2014 som do InfoРУСИН poslal na zverejnenie článok, obsahujúci môj pohľad na súčasné rusínske hnutie. Nakoľko bol zverejnený v podstatne skrátenej podobe, poskytujem Vám ho v plnom znení.


Rusínske hnutie naďalej zápasí so zjednotením. Napriek vynaloženému úsiliu proces zjednotenia nebol dokončený. Tak vznikla situácia:
- že žiadna rusínska organizácia nemá legitímny mandát reprezentovať (zastupovať) rusínske hnutie ako celok;
- že je nutné nakopené problémy v RH, ale i nové, každým novým dňom prinášané, riešiť.
Tak vzniká situácia že tu máme:
a) organizácie, ktoré si riešia otázky rusínskeho hnutia v rámci svojej pôsobnosti. Z hľadiska celorusínskeho (celorusínskych problémov) sú však pasívne;
b) organizácie, ktoré sa snažia riešiť celorusínske problémy, na čo však nemajú legitímny mandát;
Ako prvé rozhodnutie: 
- riešiť otázky len v oblasti svojej pôsobnosti,
tak druhé rozhodnutie: 
- rozhodovať za celý rusínsky národ, i keď na to nemám mandát;
 Sa negatívne odráža na situácii v rusínskom hnutí, negatívne sa dotýka celého rusínskeho národa;
 Vedúci funkcionári našich organizácií, ale i ich radoví členovia by si mali uvedomovať že i keď faktická zodpovednosť za nimi prijaté rozhodnutia okrem morálnej, a historickej (t.j. za prístup k ich riešeniu, spôsob riešenia, spôsob a úroveň komunikácie s inštitúciami, orgánmi štátnej správy - zákonodarnou a výkonnou mocou, spôsob a úroveň komunikácie s predstaviteľmi a inštitúciami iných národov) nepadne na nich, v konečnom dôsledku však padne na rusínsky národ a ponesie túto zodpovednosť celý rusínsky národ ako celok a každý jeho člen osobitne. A to i príslušníci rusínskeho národa v zahraničí;
 Predovšetkým vedúci funkcionári našich organizácií, ktorí sa stavajú do úlohy reprezentantov celého rusínskeho národa, ale i ostatní rusínsky funkcionári by si mali uvedomiť že svojimi rozhodnutiami svojim konaním reprezentujú rusínsky národ, že na základe nášho konania si okolie (iné národy ...) vytvárajú mienku o rusínskom národe;
 Preto neúčasť predstaviteľov slovenského múzejníctva ... na otvorení Rusínskeho múzea v Prešove nemožno chápať ako neúctu k osobe kolegyne Oľgy Glosíkovej. Ale ako celkovú reakciu na deštruktívne konanie predstaviteľov rusínskeho národa. Konkurenta si každý uctí podľa jeho kvalít. Nemôžu si vážiť predstaviteľov takého národa, ktorý namiesto toho, aby sa zaujímal o fungovanie rusínskych škôl, ktorému nefunguje jeho národná svätyňa Ruský dom ... (pričom fungovanie tejto inštitúcie nie je podmienené budovou Ruského domu), sa neustále zaoberá deštrukciou – hádkami, ukrajinofóbiou, naháňaním majetkov, funkcií.
 Rusínske hnutie ovláda negatívna, nie tvorivá energia. Na jednej strane je to pasivita. Na druhej strane sú to v našich radoch aktívne deštruktívne sily, ktoré už viac ako 25 rokov vyvolávajú zvadu, nenávisť. Odvádzajú našu pozornosť a energiu na riešenie vedľajších, nepodstatných problémov. Takto rukami zradných alebo zblúdilých „Rusínov“ napĺňajú heslo latinizátorov: “Divide et impera = Rozdeľuj a panuj“ a vedú rusínsky národ k sebazničeniu. Keď som sa po 25 rokoch zapojil do rusínskeho hnutia, myslel som si, že sa už program sebazničovania Rusínov vyčerpal, a že tvoriví, vlasteneckí Rusíni konečne zavrhnú tento sebazničujúci proces a budú mať záujem na tvorivej činnosti smerujúcej k povzneseniu rusínskeho národa. Bohužiaľ prijímané dokumenty v rusínskom hnutí, zverejňované články (až na výnimky) svedčia o tom, že rusínske hnutie pokračuje v sebazničujúcom procese pre Rusínov. Míňajú sa peniaze, energia a čas na akcie, ktoré sa
* hrabú v minulosti;
* sú naplnené ukrajinofóbiou (ukrajinofóbiou možno získame majetky, funkcie, ale nie ľudí - národ. Zoberme si príklad z našich predkov, ktorí nemali nič a čo všetko od roku 1918 do roku 1936 vytvorili. Pokiaľ sa pustíme do tvorivej práce ľudia pôjdu za nami);
* ničia i to čo už bolo vytvorené;
* akcie „na povrchný efekt“ z ktorých je málo úžitku v smere povznesenia rusínskeho národa, zosilnenia národnostného uvedomenia;
* akcie typu Múzeum ukrajinskej kultúry, ktoré napovedajú, že pri nich nejde o záujem národa, ale o osobný záujem. Pripomína mi to situáciu v niektorých orgánoch po roku 1989: „Reorganizácia reorganizácie, reorganizovaná reorganizácia ... vedúca k sebazničeniu“.
Myslím si, že sme v základných rysoch podobní minimálne obyvateľstvu Západnej Ukrajiny, ktorá stále čosi chce (to chcenie však nie je tvorivé, ale je deštruktívne).
Ako ďalej ?
Mali by sme pracovať metódou hlavného článku. T.j. mali by sme sa zaoberať tým, čo je najefektívnejšie. Čoho vyriešením sa najviac priblížime k dosiahnutiu vytýčených cieľov v rusínskom hnutí. Teda mali by sme sa venovať:
A) národnostnému zosilneniu, upevneniu, kultúrnemu rastu, celkovému upevneniu národnej identity Rusínov t.j. predovšetkým prvoradými neodkladnými činnosťami aktuálneho národného života Rusínov, kde zanedbaním dennej aktuálnej národnej výchovy strácame naše deti – budúcnosť nášho národa
* tým je predovšetkým vytvorenie rusínskeho školstva. (Zvlášť preto, že nám náš ľud dal dôveru pri sčítaní v roku 2011 keď sa prihlásil k rusínskej národnosti. A my sme mu nedali ani rusínske školy pre jeho deti. Pokiaľ sa nespamätáme a nezefektívnime svoje úsilie v rusínskom hnutí, môžeme byť nemilo prekvapení pri budúcom sčítaní);
→ rusínsky aktivisti nebudú úspešný u rodičov a detí, ak im budú ponúkať v rusínčine latinskú duchovnosť a kultúru, latinskú orientáciu. Jednoduchšie je študovať ju v slovenčine. Úspech je možné dosiahnuť ponukou toho čo nájdu len v rusínskych školách. A to je možnosť získať prístup k celosvetovému bohatstvu cyrilometodskej duchovnosti, kultúry a vedy. Prostredníctvom nášho rusínskeho alfavitu, nášho rusínskeho internetu, nášho rusínskeho školstva napojeného na tú časť celosvetového školstva, ktoré ponúka štúdium cyrilometodskej duchovnosti, kultúry a vedy. Naše rusínske školy by preto mali mať charakter bilingválnych škôl. Aby mali otvorený nie len latinský svet, ale i svet cyrilometodskej duchovnosti a kultúry. Avšak zatiaľ od možnosti takejto ponuky máme ďaleko. Do súčasnosti sme sa programovo neprihlásili ani k nasledovaniu odkazu sv. bratov Cyrila a Metoda pozri: «Programové tézy rozvoja rusínskeho národa (Propozície)»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i012345
→ niektorí rusínsky funkcionári hovoria, že výsledky ich úsilia prinesú plody tak o 20 rokov.
Súčasní rodičia - Rusíni, ale i rodičia ďalších východoslovanských národov na Slovensku musia riešiť výchovu svojich detí dnes. Sú pred nimi len tieto možnosti:
- nerobiť nič a nechať svoje dieťa latinizovať školou a Cirkvou;
- spojiť sa s rodičmi obdobného osudu, vyznávajúcich rovnaké kultúrne cennosti, ktorý majú spoločný záujem na tom, aby ich deti vedeli odkaz Cyrila a Metoda, aby ich deti vedeli to, čo majú východoslovanské národy spoločné (alfavit, vieru byzantského rítu, byzantskú (ruskú) kultúru, dejiny a pod.);
- využiť možnosť platnú od septembra 2014 a zvoliť si ako prvý „cudzí“ jazyk - rusínsky jazyk. Tam kde táto možnosť nie je, tak zvoliť z našej rodiny východoslovanských jazykov najbližší jazyk - možno ruský. Prinajhoršom využiť aspoň možnosť voľby druhého „cudzieho“ jazyka viď:
http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/283561-z-volitelnych-predmetov-bud...
* reálne fungovanie Ruského Domu. To jest reálny výkon všetkých (kultúrne osvetových) funkcií Ruského Domu, čo nie je viazané na fyzickú budovu Ruského domu. V tomto smere nám opäť pekný príklad dal Mgr. Gabriel Beskyd, keď v spolupráci s riaditeľkou nášho Rusínskeho múzea v Prešove paňou PhDr. Oľgou Glosíkovou, DrSc založil v týchto priestoroch čitateľský krúžok viď podrobnejšie článok:«Ruský dom v Prešove: 85-ročná tradícia a súčasnosť»
http://rusyn-narod.ru/istoriia_inyie_stati/rusky_dom_v_presove_85_rocna_tradicia_a_sucasnost
B) touto osvetovou prácou naplňovať naše strategické ciele:
1. zachrániť odkaz sv. bratov Cyrila a Metoda.
Musíme zachrániť a rozvinúť to čo tvorí Rusínov a rusínsky národ, t.j. to, čo si pamätáme z našich dedín, to je to, čo robí naše dedinky rusínskymi, to je to, čo z našich dedín očividne odchádza s našimi predkami (dedkami, babkami, otcami, mamami ...) do večnosti, to je odkaz sv. bratov Cyrila a Metoda. Keď tento odkaz zachránime, zachránime sa ako Rusíni. Tí Rusíni, ktorí si neuchránili odkaz sv. bratov Cyrila a Metoda, sú len nálepkoví Rusíni. Keď im nepomôžeme, len ťažko si samy pomôžu., a tak skôr, alebo neskôr nálepku zahodia a stanú sa Slovákmi. K záchrane odkazu potrebujeme:
2. obnoviť naše napojenie na východnú zdrojovú kultúru, a postupne doplniť deficit čerpania z východnej zdrojovej kultúry. Náš deficit v tomto smere je obrovský. Odkaz sv. bratov Cyrila a Metoda v nás žije z podstaty, a toho mála čo sa k nám dostalo spoza Karpát. Napriek tomu tento odkaz prežil a nestratil svoju konkurencieschopnosť voči výdatne podporovanej latinskej duchovnosti a kultúre. V tomto globalizovanom svete sami nedosiahneme nič. Uspieť môžeme len spoluprácou na báze cyrilometodského odkazu s národmi, ktoré si tento odkaz uhájili.
3. zjednotenie:
a) zjednotenie našich rusínskych organizácií predovšetkým tu na Slovensku;
b) zjednotenie tých slovanských národov, ktoré si uchránili odkaz sv. bratov Cyrila a Metoda. Separatizmus nás obmedzuje na autonómnu rusínsku kultúru minulých storočí, alebo na čerpanie zo zdrojov obmedzenej latinizovanej slovenskej kultúry. Bráni nám čerpať a rozvíjať sa na báze svetového bohatstva cyrilometodskej duchovnosti a kultúry. Separatizmus nám nedovoľuje spoločne postupovať v úsilí za dosiahnutie spoločných cieľov pri rozvíjaní cyrilometodskej duchovnosti a kultúry, viď «Exkurz do histórie Rusínov a námety na riešenie situácie v rusínskom hnutí na Slovensku»
http://rusyn-narod.ru/istoriia__moi_stati/exkurz_do_historie_rusinov_a_namety_na_riesenie_situacie_v_rusinskom_hnuti_na_slovensku
Pokiaľ nemáme vyriešený denný aktuálny život, nemali by sme sa zaoberať dokumentovaním, reorganizáciou toho, čo už bolo zaradené do archívnych fondov, celkove nemali by sme sa zaoberať výstavbou hrobky pre náš národ ... O to sa už voľajako postarajú tie národy, ktoré budú šikovnejšie a prežijú.
 Súvisiace materiály:
 
▪ «Наше походжіня (общоруське)»
 
- http://www.rusynacademy.sk/image/nn15-16-10.pdf
 - http://www.rusynacademy.sk/image/nn17-18-10.pdf
 - http://www.rusynacademy.sk/image/nn19%20-10.pdf
 - http://www.rusynacademy.sk/image/nn%2020-2010.pdf
 ▪ «Náš pôvod (všeruský)[1]»
http://rusyn-narod.ru/istoriia__moi_stati/nas_povod_vserusky_
 ▪ «Exkurz do histórie Rusínov a námety na riešenie situácie v rusínskom hnutí na Slovensku» http://rusyn-narod.ru/istoriia__moi_stati/exkurz_do_historie_rusinov_a_namety_na_riesenie_situacie_v_rusinskom_hnuti_na_slovensku
 ▪ «Sme jednoznačne Rusíni»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/sme_jednoznacne_rusini
 ▪ «Divide et impera !» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/divide_et_impera_
 ▪ «Ad: „O okrúhlom stole Rusínov Slovenska“ http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i01234567
 ▪ «Reakcie na súčasné hnutie Rusínov»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/reakcie_na_sucasne_hnutie_rusinov
 ▪ «Reakcie na súčasné hnutie Rusínov 1»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/reakcie_na_sucasne_hnutie_rusinov_1
 ▪ «Ad: Slabá identita»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/ad_slaba_identita
 ▪ «Є то гра без змыслу-Je to hra bez zmyslu» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/ie_to_ghra_biez_zmyslu_je_to_hra_bez_zmyslu_
 ▪ «Bez rusofilstva rusínske hnutie zanikne !»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/bez_rusofilstva_rusinske_hnutie_zanikne_
 ▪ «Programové tézy rozvoja rusínskeho národa (Propozície)»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i012345
 ▪ «Programové tézy rozvoja Rusínskeho národa (reakcia)»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/programove_tezy_rozvoja_rusinskeho_naroda_
 ▪ «Діскусія-Diskusia»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/diskusiia_diskusia_
 ▪ «Diskusia 1»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/diskusia_1
 ▪ «Venčanije»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i01
 ▪ «Sv. Liturgia»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i
 ▪ «Posledný kríž slovanskej cirkvi»
http://rusyn-narod.ru/istoriia__moi_stati/posledny_kriz_slovanskej_cirkvi
 ▪ «Cyrilometodská duchovnosť a kultúra»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/cyrilometodska_duchovnost_a_kultura_
 ▪ «Ad: Malorusko, alebo Ukrajina: euroázijský Východ, alebo európsky Západ?» http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/ad_malorusko_alebo_ukrajina_euroazijsky_vychod_alebo_europsky_zapad_
 ▪ «Fundament nie len pre Rusínov» http://rusyn-narod.ru/knighi__moi_knighi
Milan Semančík, Trenčín. Zverejnené dňa 04.03.2014.
 Náhrada odkazov na vymazané články na www.holosy.sk a www.rusynacademy.sk odkazmi na obnovené články na www.rusyn-narod.ru 29.09.2018, aktualizácia 21.02.2019***