Назад к списку

Programové tézy rozvoja rusínskeho národa (propozície)

Nakoľko sa na stránkach našich prostriedkov masovej informácie (PMI) viedla o rozvoji rusínskeho národa diskusia, rozhodol som sa svoju druhú (komplexnú) pripomienku k týmto tézam pre OSRS publikovať.


Preambula:
 Vychádzajúc z prínosu sv. bratov Cyrila a Metoda k formovaniu duchovného a kultúrneho dedičstva Európy, preambuly Ústavy Slovenskej republiky a tradičnej nepretržitej orientácie Rusínov na zachovanie a rozvoj odkazu sv. bratov Cyrila a Metoda, ktorý tvorí podstatu identity Rusínov, vyhlasujeme, že budeme všetkou svoju činnosťou podporovať obrodenecké hnutie Rusínskeho národa stavajúce na duchovnosti a kultúre cyrilometodskej tradície.
 Strategické ciele:
 1. Záchrana odkazu sv. bratov Cyrila a Metoda t.j.:
a) byzantskej ruskej viery;
b) byzantskej ruskej kultúry;
c) cyriliky.
 2. Obnovenie nášho napojenia na východnú zdrojovú duchovnosť a kultúru t.j.:
a) doplniť deficit čerpania z východnej zdrojovej kultúry.
b) obnoviť a ďalej upevňovať a rozširovať naše duchovné a kultúrne kontakty s východoslovanskými národmi dodržujúcimi čistý neporušený cyrilometodský odkaz.
 3. Zjednotenie:
a) zjednotenie Rusínov Slovenska;
b) zjednotenie východných Slovanov žijúcich na Slovensku
 - vytvorenie politickej strany;
 - vytvorenie Všeruského centra.
 4. Náš líder: nebudeme sa orientovať na lídra v zmysle (jedného) štátu.
Ad 1.
a) história nás učí, že greckokatolícky Rusíni sa ľahko latinizujú na Slovákov. Preto pravoslávny Rusíni sú našim zlatým fondom. Naše vzťahy k pravoslávnej, grekokatolíckej Cirkvi, rôznym inštitúciám sa budú odvíjať od toho, ako nám budú menované inštitúcie nápomocné pri naplňovaní cieľov rusínskeho hnutia;
b) budeme všestranne napomáhať tomu, aby rodina, škola a Cirkev, mohla naplniť svoju úlohu pri zvládnutí:
 - rodného rusínskeho jazyka, komunikácii v rusínskom jazyku, cirkevne – ruskom jazyku;
 - odkazu sv. bratov Cyrila a Metoda (základov bizantskej ruskej viery, cyrilometodskej histórie, kultúry ...) Keď by to bolo potrebné, budeme tomu nápomocní i prostredníctvom aktivistov (možnosť naučiť naše deti aspoň azbuku ...;
c) Tam, kde by sa to ukazovalo ako účelné – vytvoríme na základe dohody rodičov «cyrilometodské triedy» pre deti východných Slovanov, ako i deti rodičov iných národov, javiacich záujem o výučbu odkazu sv. Cyrila a Metoda (cyriliku, byzantskú ruskú duchovnosť kultúru, dejiny a pod.);
d) Ako verejne vyhlásil predseda vlády SR pán Fico – tento štát si vytvorili Slováci pre seba. Teda pokiaľ žijeme v tomto štáte pre Slovákov, a chceme byť Rusínmi, mali by sme sa snažiť byť maximálne nezávislí od štátu. Takúto relatívnu samostatnosť od štátu je možné získať jedine súkromným podnikaním. Preto budeme usilovať o to, aby sme za pomoci úspešných rusínskych podnikateľov zriadili Rusínsku školu podnikania.
Ad 2.
a) Nakoľko dlhodobo žijeme odtrhnutí od východnej – bizantskej kresťanskej zdrojovej kultúry v prostredí nepodporujúcom duchovnosť a kultúru cyrilometodskej tradície, je pre nás životne dôležité obnoviť toto napojenie, doplniť deficit čerpania z východnej žriedlovej kultúry a všestranne rozvíjať naše kontakty s východoslovanskými národmi. K tomu budeme:
 - upevňovať naše kontakty s pravoslávnou Cirkvou na Zakarpatí a v Srbsku;
 - upevňovať naše kontakty s pracovníkmi v sfére školstva a kultúry na Zakarpatí, v Srbsku ...;
 - upevňovať a rozvíjať naše podnikateľské kontakty;
Ad 3.a) ušijeme a vysvätíme cyrilometodskú zástavu – tento symbol odkazu sv. bratov Cyrila a Medoda, aby sme sa pod ním mohli zjednotiť;
b) v politickej oblasti novo sformujeme už existujúcu stranu Náš kraj ako cyrilometodskú stranu, alebo vytvoríme novú cyrilometodskú stranu;
c) Všeruské centrum zatiaľ nemáme, ale história nás učí, že by sme ho mali mať. Urobíme všetko pre to, aby sa tak stalo. Sídlom tohto centra bude Ruský dom v Prešove;
Ad 4. Budeme sa orientovať na zachovanie a rozvinutie cyrilometodskej tradície, t.j.:
 - budeme rozvíjať a upevňovať vzájomne výhodnú spoluprácu prednostne so štátmi cyrilometodskej tradície;
 - rozvíjať a upevňovať vzájomne výhodnú spoluprácu budeme i so všetkými štátmi, inštitúciami, ktoré akceptujú našu orientáciu, prípadne ju i podporujú.
 Poznámky:
 1/ k rozvinutiu a naplneniu vyššie uvedených strategických cieľov našich programových téz je možné ďalej doplniť také množstvo konkrétnych úloh, ktoré bude vychádzať:
 A/ z našich možností a síl:
 a) poskytnutých štátom (dotačná politika štátu, platná legislatíva štátu vrátane samosprávy ...);
 b) vlastných možností (rusínsky sponzori, rusínsky aktivisti, spolupráca v rámci národnostných menšín verných odkazu sv. bratov Cyrila a Metoda ...;
 B/ z našich priorít stanovených:
 a) významom jednotlivých oblastí (akcií) pre záchranu a rozvoj rusínskeho národa;
 b) potrebou stanovenia výšky investície do jednotlivých oblastí (akcií) pre záchranu a rozvoj rusínskeho národa.
 2/ markatná časť Rusínov inklinuje k wichingovskej – latinskej – západnej orientácii. Táto orientácia tu je už od zrady kniežaťa Svätopluka I. v roku (874). Táto cesta je už prejdená a vieme, kde vedie. V dôsledku zrady a prejdenej cesty vznikli a ďalej sa z radov Rusínov doplňujú Slováci. Preto môj názor je taký, že naďalej pred rusínskym hnutím sú dve cesty:
 
«1) alebo sa jednoznačne prehlási a bude postupovať po ceste rozvoja neporušeného odkazu sv. bratov Cyrila a Metoda a tak sa zachránime ako rusínsky národ, alebo
  2) v druhom prípade sa z nás stane jedno zo slovenských nárečí». Pozri moju pripomienku: http://www.holosy.sk/sk/okruhly-stol-rusinov-slovenska-poveril-vedenim-p...;
  3/ niektorí Rusíni s ktorými som hovoril sú toho názoru, že je veľmi dôležité, aby sa za pomoci masovokomunikačných prostriedkov (PMI) verejnosť dozvedela, kto je skutočným pokračovateľom cyrilometodského odkazu. Iste je to veľmi dôležité, no myslím si, že ešte vážnejšie je, skutočné naplňovanie cyrilometodského odkazu v živote Rusínov. Preto potrebujeme mať zakotvený odkaz sv. bratov Cyrila a Metoda v našom programe.
Súvisiace články:
 
▪ «Наше походжіня (общоруське)»
  - http://www.rusynacademy.sk/image/nn15-16-10.pdf
  - http://www.rusynacademy.sk/image/nn17-18-10.pdf
  - http://www.rusynacademy.sk/image/nn19%20-10.pdf
  - http://www.rusynacademy.sk/image/nn%2020-2010.pdf
  ▪ «Náš pôvod (všeruský)[1]» http://rusyn-narod.ru/istoriia__moi_stati/nas_povod_vserusky_
  ▪ «Exkurz do histórie Rusínov a námety na riešenie situácie v rusínskom hnutí na Slovensku» http://rusyn-narod.ru/istoriia__moi_stati/exkurz_do_historie_rusinov_a_namety_na_riesenie_situacie_v_rusinskom_hnuti_na_slovensku
  ▪ «Sme jednoznačne Rusíni» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/sme_jednoznacne_rusini
  ▪ «Divide et impera !» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/divide_et_impera_
  ▪ «Ad: „O okrúhlom stole Rusínov Slovenska“ http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i01234567
  ▪ «Môj pohľad na súčasné rusínske hnutie» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i0123
  ▪ «Reakcie na súčasné hnutie Rusínov» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/reakcie_na_sucasne_hnutie_rusinov
  ▪ «Reakcie na súčasné hnutie Rusínov 1» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/reakcie_na_sucasne_hnutie_rusinov_1
 
▪ «Ad: Slabá identita» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/ad_slaba_identita
  ▪ «Ad: Rusíni by chceli za splnomocnenca človeka s podporou vlády? http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/rusini_by_chceli_za_splnomocnenca_cloveka_s_podporou_vlady_
  ▪ «Є то гра без змыслу-Je to hra bez zmyslu» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/ie_to_ghra_biez_zmyslu_je_to_hra_bez_zmyslu_
  ▪ «Bez rusofilstva rusínske hnutie zanikne !» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/bez_rusofilstva_rusinske_hnutie_zanikne_
  ▪ «Programové tézy rozvoja Rusínskeho národa (reakcia)» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/programove_tezy_rozvoja_rusinskeho_naroda_
 
▪ «Діскусія-Diskusia» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/diskusiia_diskusia_
  ▪ «Diskusia 1» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/diskusia_1
 
▪ «Venčanije» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i01
  ▪ «Sv. Liturgia» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i
  ▪ «Posledný kríž slovanskej cirkvi» http://rusyn-narod.ru/istoriia__moi_stati/posledny_kriz_slovanskej_cirkvi
  ▪ «Cyrilometodská duchovnosť a kultúra» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/cyrilometodska_duchovnost_a_kultura_ 
  ▪ «Ad: Malorusko, alebo Ukrajina: euroázijský Východ, alebo európsky Západ?» http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/ad_malorusko_alebo_ukrajina_euroazijsky_vychod_alebo_europsky_zapad_   

Milan Semančík, Trenčín. Zverejnené dňa 15. júna 2013 na: http://www.holosy.sk/. Článok vymazaný! Obnovený na www.rusyn-narod.ru Aktualizácia 16.09.2018 a 21.02.2019***