Назад к списку

Ad: „O okrúhlom stole Rusínov Slovenska“

Prečítal som si článok pána Jána Kalyňáka: „O okrúhlom stole Rusínov Slovsnka“ (internetové noviny Akadémie rusínskej kultúry 1/2013). K tomu mám niekoľko pripomienok:


1/ Pán Kán Kalyňák píše, že «... potrebujeme mať jedného oficiálneho reprezentanta s jedným najobecnejším názorom. ... najviac cítim rozpor v rusínskej národnostnej politike, ... najviac potrebujem založiť nejakú rozumnú jednotnú platformu názorov...».Môj názor:: Jednotu nemožno založiť, nadirigovať, nemožno nadirigovať jednotnú platformu názorov. Jednotu možno dosiahnuť pri riešení konkrétnych úloh (k tomu môže poslúžiť okrúhly stôl). Pri okrúhlom stole sa môže dosiahnuť jednotný pohľad (no v žiadnom prípade to nemôže byť najobecnejší (?) pohľad). Prvou našou úlohou nemôže byť nič iné, ako Program Rusínov. Autor článku píše, že Rusínska Obroda na Slovensku to nevie. Vychádza z toho, že pán Ján Kalyňák vie čo treba robiť, prečo treba riešiť i ako treba riešiť. Teda môže napísať svoj návrh Programu Rusínov. Nuž nech pán Ján Kalyňák napíše svoj návrh Programu Rusínov v ktorom by vyjadril jeho chápanie:
– základných hodnôt, ktoré on ako Rusín, nemôže stratiť, ktoré on pre nás Rusínov chránil, chráni a bude naďalej chrániť;
– nech konkrétne napíše, čo s kým a ko chce riešiť, kto sú jeho partneri, čo možno chápať pod jeho slovami „... robiť rozumné a užitočné veci“.
2/ Kto sa skutočne chce dohovoriť a ide mu o vec (Program Rusínov), nekladie si podmienky dopredu a z jednania nikoho nevylučuje. Naopak, hľadá čo najviac partnerov.
3/ Ďalej autor píše, že: «Základným predpokladom pre úspech daného princípu je dať priestor hlavne odborníkom na danú problematiku. V tom je celý fígeľ».
Môj názor: Odborníci - špecialisti to je vážne vec. No spravidla nemajú vplyv, organizáciu, s pomocou ktorej bolo by možné ideje realizovať do života. Keď im ľudia dajú mandát, môžu býť členmi okrúhleho stola, a keď nie, môžu bať prizívaní na zasadnutia.
4/ Ján Kalyňák píše, že «nemožno dať do rúk osud Rusínov Slovenska ľuďom, ktorí súhlasia s tým, že sme Rusíni-Ukrajinci ... ».
Môj názor: Neprislúcha pánovi Jánovi Kalyňákovi právo túto vec riešiť. Vec Rusínov dajú Rusíni do rúk tej organizácii, tým ľuďom, ktorých si vyberú. Jednou z najväčších bied Rusínov bolo to, že, „vodcovia“ nechodili medzi ľuďí, že sa odtrhli od svojho národa. Nehovorili s národom nevysvetľovali im situáciu, nevysvetľovali svoje ideje a zámery. Nevedeli, čo si o ich práci myslia ľudia. Riešili sami „od stola“.
5/ Tak ako píše autor článku, kto všetko by mal byť za okrúhlym stolom, tak to nemôže byť. To je toľko ľudí, že by to bola konferencia. Podľa môjho názoru, každý jeden člen okrúhleho stola by mal byť volený a mal by vedieť, koho zastupuje (kto mu dal mandát).
6/ Tak isto by to malo byť i s Programom Rusínov. Mal by prejsť diskusiou a hlasovaním na internete, v tlači, i vo všetkých rusínskych organizáciách.
7/ Ján Kalyňák píše, že je členom Výboru pre národnostné menšiny pri Rade vlády SR, kde zastupuje Rusínov Slovenska. Píše, že treba dať hlavný priestor odborníkom na danú problematiku (rusínsku). Teda pretenduje na prvé miesto za člena okrúhleho stola, ako odborník. No jeho článok svedčí, že to tak nie je. Špecialista by mal, ako minimum ovládať spisovný rusínsky jazyk a mal by nim písať.
Odkazy:
- Новинкы 2/2013: http://www.rusynacademy.sk/cms/-1040;-1076;-%E2%80%9E-1054;-1086;-1082;-1088;-1091;-1075;-1083;-1110;-1084;-1089;-1090;-1086;-1083;-1111;-1056;-1091;-1089;-1080;-1085;-1110;-1074;-1057;-1083;-1086;-1074;-1077;-1085;-1100;-1089;-1082;-1072;%E2%80%9C,1286.html
Мілан СЕМАНЧІК, Тренчін; Zverejnené štvrtok 17. januára 2013***

Ад Ад: „О округлім столї Русинів Словеньска“
- Новинкы 4/2013
Pán Ján Kalyňák nereagoval na môj článok Ад: „О округлім столї Русинів Словеньска“. Nenapísal svoj návrh Programu Rusínov. Preto som donútený vrátiť sa k jeho článku „O okrúhlom stole Rusínov Slovenska“, a z neho dedukovať jeho smerovanie:
1) dve tretiny jeho článku sú venované útokom proti Zväzu Rusínov-Ukrajincov Slovenskej republiky, leží mu v žalúdku všetko ukrajinské ...;
2) tvrdí, že vedenie Rusínskej obrody na Slovensku nevie, čo ďalej, a preto je tvrdo zabetónované a stojí na jednom mieste;
3) leží mu v žalúdku, že vo Svidníku i naďalej budú Sviatky kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska;
4) píše: ...my nemáme štát, ako ho nemajú Rómovia, i my potrebujeme splnomocnenca, aby nás oficiálne zastupoval a reprezentoval.
Môj názor:
Ad 1) Jeho agresia proti bratským cyrilometodským Ukrajincom, ukrajinizácii (?), svedčí o tom, že je separatista. No prečo jeho separatizmus, agresívnosť nie je namierená i proti Slovákom a Slovakizácii grekokatolíckych a pravoslávnych Rusínov?
Ad 2) Článok pána Jána Kalyňáka, to že nenapísal svoj návrh Programu Rusínov, že pretenduje na prvé miesto za člena okrúhleho stola skôr svedčí o tom, že on sa chce zabetónovať a že stojí na jednom mieste. Kde je možné vidieť výsledky jeho obrodnej praxe, ktorá by mu dovoľovala tvrdiť, že slovo odborníka je potrebné a má väčšiu váhu ... , že predsedovia občianskych združení nebudú tými, ktorí vedia, čo je najsprávnejšie a najmúdrejšie, a že v tejto situácii občianske združenia budú (vychádza tak že: len) jedným z hlavných realizátorov rusínskych aktivít.
Ad 3) Pán Ján Kalyňák, myslím, že viete, že my Rusíni máme najviac mien na svete: Rus, Karpatorus, Uhrorus, Malorus, Valach, Magyar oroszok, Ruszinajkú magyarok, Ruthen, Ruten, Lemko, Rusín, Rusnak, Rusňak, Ukrajinec ... Tieto mená nám dávali vlády štátov, pod ktorými sme žili. Keď kritizujete ukrajinizačnú politiku od dôb V.I.Lenina, tak by ste sám nemal robiť rusinizačnú politiku vo vzťahu k Ukrajincom. Mali by ste vedieť, že najviac škody nám robí slovakizácia. Ja si myslím, že názov Sviatky kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska je dobrý. Dokonca som toho názoru, že Sviatky kultúry by mohli byť i sviatkami iných národov cyrilometodskej tradície (Rusov, Srbov ...) . Nie je problém, aby konferenciér povedal, ktorý národ, národnosť, ktoré občianske združenie, súbor, spevák ... reprezentuje.
Ad 4) Neviem, či konáte z neznalosti, alebo si neuvedomujete následky rusínskeho separatizmu:
– bráni nám čerpať z bratských cyrilometodských kultúr;
– programovo nás orietuje na čerpanie zo slovenskej kultúry, celkovo na čerpanie len zo žriedla Slovenskej republiky;
– výsledkom je rapídne zrýchlenie slovakizácie.
Orientácia na kultúry, ktoré sú verné cyrilometodskej tradícii, nám umožní čerpať nie len zo slovenskej a anglosaskej kultúry, no umožní nám to čerpať a pretendovať súčasne i na pomoc (vrátane finančnej) od štátov verných cyrilometodskej tradícii. Preto som toho názoru, že v takom príapde by sme sa už nemuseli porovnávať s Cigánmi, a Rusíni by nepotrebovali splnomocnenca vlády SR. Z toho všetkého mi vyplýva, že vaša kritika je deštruktívna.
Odkazy:
 - Новинкы 4/2013: http://www.rusynacademy.sk/cms/a-1076;-1040;-1076;-%E2%80%9E-1054;-1086;-1082;-1088;-1091;-1075;-1083;-1110;-1084;-1089;-1090;-1086;-1083;-1111;-1056;-1091;-1089;-1080;-1085;-1110;-1074;-1057;-1083;-1086;-1074;-1077;-1085;-1100;-1089;-1082;-1072;%E2%80%9C,1295.html
Súvisiace materiály:
 ▪ «Наше походжіня (общоруське)»
 - http://www.rusynacademy.sk/image/nn15-16-10.pdf
 - http://www.rusynacademy.sk/image/nn17-18-10.pdf
 - http://www.rusynacademy.sk/image/nn19%20-10.pdf
 - http://www.rusynacademy.sk/image/nn%2020-2010.pdf
 ▪ «Sme jednoznačne Rusíni» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/sme_jednoznacne_rusini
 ▪ «Divide et impera !» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/divide_et_impera_
 ▪ «Ad: „O okrúhlom stole Rusínov Slovenska“ http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i01234567
 ▪ «Môj pohľad na súčasné rusínske hnutie» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i0123
 ▪ «Reakcie na súčasné hnutie Rusínov» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/reakcie_na_sucasne_hnutie_rusinov
 ▪ «Reakcie na súčasné hnutie Rusínov 1» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/reakcie_na_sucasne_hnutie_rusinov_1
 ▪ «Ad: Slabá identita» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/ad_slaba_identita
 ▪ «Є то гра без змыслу-Je to hra bez zmyslu» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/ie_to_ghra_biez_zmyslu_je_to_hra_bez_zmyslu_
 ▪ «Bez rusofilstva rusínske hnutie zanikne !» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/bez_rusofilstva_rusinske_hnutie_zanikne_
 ▪ «Programové tézy rozvoja rusínskeho národa (Propozície)» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i012345
 ▪ «Programové tézy rozvoja Rusínskeho národa (reakcia)» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/programove_tezy_rozvoja_rusinskeho_naroda_
 ▪ «Діскусія-Diskusia» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/diskusiia_diskusia_
 ▪ «Diskusia 1» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/diskusia_1
 ▪ «Venčanije» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i01
 ▪ «Sv. Liturgia» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i
 ▪ «Posledný kríž slovanskej cirkvi» http://rusyn-narod.ru/istoriia__moi_stati/posledny_kriz_slovanskej_cirkvi
 ▪ «Cyrilometodská duchovnosť a kultúra» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/cyrilometodska_duchovnost_a_kultura_
 ▪ «Exkurz do histórie Rusínov a námety na riešenie situácie v rusínskom hnutí na Slovensku» http://rusyn-narod.ru/istoriia__moi_stati/exkurz_do_historie_rusinov_a_namety_na_riesenie_situacie_v_rusinskom_hnuti_na_slovensku
 ▪ «Ad: Malorusko, alebo Ukrajina: euroázijský Východ, alebo európsky Západ?» http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/ad_malorusko_alebo_ukrajina_euroazijsky_vychod_alebo_europsky_zapad_

Мілан СЕМАНЧІК, Тренчін, preklad do slovenčiny: Milan Semančík 15. 09. 2017, aktualizácia 09.02.2019***