Назад к списку

Slovanský pohľad na minulosť a súčasnosť

     Slovanský pohľad na minulosť a súčasnosť

     Úvod: Západ sa viac ako tisíc rokov, so striedavým úspechom, ale neustále, snaží o podmanenie si Východu. V prvom rade o podmanenie si Slovanov.
     ① najprv to bolo pod pláštikom boja proti pohanstvu. Tak sa Západu podarilo podrobiť si Lužicu (Slovanov súčasného severovýchodného Nemecka a ostrova Rujana). A slovanské Korutánsko (v súčasnosti Rakúsko = Österreich= Východná ríša, analógia: Slovensko = Horné Uhorsko).
     Všimnime si: Oni už vtedy rozhodli, že sa v ničom nemýlia, že my sme vinní a že kvôli tejto našej vine nás musia zničiť.  V duchu tejto línie postupujú do súčasnosti. Preto im niečo logicky objasniť nie je možné. Preto v ich očiach nemáme právo na svoj hlas, nemáme právo konať podľa svojho svedomia. Preto nás nepočúvajú.
     ② druhá etapa podmaňovania Východu bola vedená pod heslom: Praestantia ritus latini = že latinský rítus ako forma praktizovania západného Kresťanstva má vždy prednosť, že Grékov treba navrátiť k poslušnosti - Reductio Graecorum in oboendientiam.
    ➙ Spojením vojenskej sily Franskej ríše s intrigami latinského biskupa Wichinga (pôvodne benediktínskeho mnícha zo Švábska - Franská ríša) a zradou kniežaťa Svätopluka, sa Západu podarilo v septembri roku 885 zničiť duchovné a kultúrne cyrilometodské centrum Veľkej Moravy v Nitre (?). Bola to generálka na vyplienenie Konštantínopola. Charakteristické pre vytláčanie cyrilometodskej duchovnosti a kultúry zo slovanských zemí wichingovskou (anglosaskou) duchovnosťou a kultúrou je, že sa to uskutočňovalo, ako v minulosti, tak v súčasnosti fašistickými metódami (Viď Euromajdan). V roku 2003 sa Jozef kardinál Tomko chválil na Smolenickom zámku, že nedalo sa so Slovanmi poriadok urobiť, dokiaľ nepovraždili 450 tisíc našich predkov vrátane žien a detí. Západ si tak podrobil slovanskú Veľkú Moravu. Učeníci sv. Cyrila a Metoda boli popravení, umučení, uvrhnutí do žalárov, predaní do otroctva, alebo poslaní do vyhnanstva ... . Christianus Monachus, (príbuzný Sv. Vojtecha) týmito slovami obviňuje knieža Svätopluka, že: «...z pýchy a spupnosti pohrdol kázaním biskupa Metoda, ... , jeho zem a ľud, do dnešného dňa stoná. „Lebo bola daná v plen a zajatie, na korisť a posmech, opustenosť a potupenie všetkým ...“»
       ➙ I keď prvým biskupom na území súčasného Poľska bol žiak sv. bratov Cyrila a Metoda biskup Gorazd, ktorý sa zachránil útekom do Vislanska, kde neskôr pôsobil ako krakovský biskup. Prevládla na území súčasného Poľska západná orientácia. Prijatím krstu podľa latinského rítu poľským kráľom Meškom 14.04.966 Poľsko symbolicky vošlo do sféry vplyvu západnej civilizácie a stalo sa jej najvýchodnejšou pevnosťou.
    ③ tretia etapa podmaňovania Východu bola vedená pod už spomínanými heslami prednosti západného Kresťanstva v zmysle že latinský rítus je univerzálny a teda jediný správny a vhodný pre všetky národy sveta. Nový vietor do plachiet boja za podmanenie Východu cestou presadenia latinského rítu v Byzancii – t.j. Východorímskej ríše, vlial pápež Benedikt VIII. v roku 1014, keď schválil formulku Filioque (lat. „i zo Syna“). Skutočný cieľ Západu sa prejavil 13. (12. – 14) apríla 1204. Keď v priebehu IV. Križiackej výpravy bolo bratovražednou rukou európskych západných kresťanov dobyté a vyplienené hlavné mesto Byzanskej (t.j. Východorímskej) ríše – centrum východného kresťanstva: Konštantínopol - Carihrad nazývaný tiež Druhý Rím. Následne bol križiakmi dosadený na miesto patriarchu Konštantínopolského benátčan Thomas Morosini, ktorý obdobne pod ochranou zbraní križiakov všade dosadil biskupov latinského obradu. Byzancia sa z tohto úderu už nikdy nespamätala. Zostal z nej len tieň. Bolo len otázkou času, kedy tieto podmienky vytvorené európskymi západnými kresťanmi využijú moslimovia. I keď prvá uniatská bohoslužba v metropolitnom chráme Svätej Sofie v Konštantínopole bola odslúžená 12. decembra 1452. Ako vieme z histórie, západná katolícka Cirkev neposkytla sľúbenú pomoc Byzancii proti osmanskej agresii. A tak o niečo menej ako pol roka (29. mája 1453) Konštantínopol padol do rúk osmanských Turkov. Kresťanstvo tak navždy stratilo územie Byzancie, jeho kresťanské obyvateľstvo byzantských Grékov a vyspelú byzantskú kultúru. Na miesto východného Kresťanstva prišiel Islam. Z územia Byzancie s hlavným mestom Konštantínopol a tam žijúcimi kresťanmi vznikla Osmanská ríša s hlavným mestom Istanbul s tureckými dobyvateľmi i novopečenými poturčencami. Neskôr sa síce Osmanská ríša rozpadla, ale na jej mieste máme v súčasnosti Turecko a ďalšie islamské štáty v Ázii i Európe.
     I. Tretí Rím
     Našťastie už v roku 1448 získal Moskovský patriarchát Ruskej pravoslávnej cirkvi autokefáliu – samostatnosť. Novým centrom a zdrojom východnej kresťanskej duchovnosti a kultúry - „tretím Rímom“ sa stala Moskva. Jednotný ruský národ zrodený Kyjevskou Rusou bol už však administratívne rozdelený. Pôsobnosť Moskovského patriarchátu bola obmedzená len na bývalú východnú časť Kyjevskej Rusi = Vladimíro suzdalské kniežatstvo. Západná časť bývalej Kyjevskej Rusi = Galicko-Volynské kniežatstvo sa dostalo do závislosti od rimokatolíckeho Poľska a Veľkokniežatstva litovského. Obyvateľstvo jednej i druhej časti si zachovalo svoju ruskú identitu. Pod krutým tlakom a hrozbou smrti bolo Rusom - obyvateľom teraz už poľsko-litovského štátu zakázané chodiť za hranicu a mať akýkoľvek styk s pravoslávnym Patriarchom konštantinopolským alebo Moskovským. Pre vládnu moc bolo najdôležitejšie oslabiť Pravoslávnu Cirkev.
  A tak Rím v tandeme s poľsko-litovskou štátnou mocou zvolal Brestský sobor (koncil) pravoslávnych biskupov, pôsobiacich na území pod ich mocou, na ktorom pod krutým tlakom za pomoci „aktivistov“ Únie zradných pravoslávnych biskupov Kirila Terleckého a Ipatija Poteja, kyjevský pravoslávny metropolita Michail Vasiljevič Rogoza (Ragoza) a značná časť biskupov podpísali 05.10.1596 Úniu s Rímom (rimokatolíckou Cirkvou).
  Ako druhí boli zradení a oklamaní obyvatelia východnej časti Veľkomoravskej ríše. V tej dobe Uhorska - trvalej časti Habsburskej monarchie, ktorej panovníci boli horliví katolíci. V súčasnosti Slovenska. Boli zradení a oklamaní svojimi pastiermi - 63 gréckokatolíckymi kňazmi, keď 24.04.1646 v Užhorode písomne odopreli poslušnosť Mukačevskému archimandritovi-episkopovi = biskupovi a prešli pod jurisdikciu latinského egerského biskupa. Prítomný egerský latinský biskup Juraj Jakušič de Orbova podmienky prijal. V roku 1648 ich potvrdil pán Benedikt Kišdy latinský biskup egerský, ďalej primas Uhorska pán Juraj Lippay de Zombor a pán Matej Tarnóczy latinský biskup Vacovský. Užhorodskou „úniou“ sa latinizácia dostala na nový vyšší stupeň. Už sa nejednalo o jednotlivé podriadenie, keď by sa mal (v súlade s aplikáciou 9. konštitúcie IV. Lateránskeho koncilu) stať gréckokatolícky episkop «obradovým vikárom» miestneho latinského biskupa) a postupne, podľa príkazov svojho nadriadeného latinského biskupa priviesť ľud na latinský obrad a sám zaniknúť ... . Teraz po podpísaní „únie“ sa už jednalo o podriadenie štruktúry. Latinská Cirkev tak získala možnosť prostredníctvom Egerského latinského biskupstva pretvárať cyrilometodskú grekokatolícku Cirkev podľa svojho obrazu i znútra (v rámci svojej štruktúry). Výsledkom odmietnutia poslušnosti spomínaných gréckokatolíckych kňazov, a ich prechodu pod jurisdikciu latinského egerského biskupa bola úplná strata starého princípu východnej Cirkvi voliť si episkopa na doživotie a strata celkovej samostatnosti. Týmto aktom reálne zanikla cyrilometodská grekokatolícka Cirkev = slovanská Cirkev. Následkom je, že z cyrilometodskej grekokatolíckej Cirkvi transformovanej podľa latinského cirkevného práva sa vytratil cyrilometodský odkaz. A i keď názov ostal, podstata tejto Cirkvi sa zmenila na to, čo by zodpovedalo názvu "Latinská grekokatolícka Cirkev".
    ≢ Nasledovali tri neúspešné pokusy podmanenia Východu:
    - Napoleonov vpád do Ruska (Vlastenecká vojna Ruska): 24. júna – 28. decembra 1812 Rusko nebolo porazené, ale ľudské straty činili 500 tisíc osôb;
    - Prvá svetová vojna + intervencia
     + Prvá svetová vojna: (28. júla 1914 — 11. novembra 1918) Ľudské straty činili 1 milión 811 tisíc osôb.
     + Vojenská intervencia: (12. januára 1918—20. mája 1922) 14 štátov sveta alebo až 21 štátov sveta proti rodiacemu sa Sovietskemu Rusku. Ich počet závisí od toho či počítame štáty pred rozpadom impérií, alebo po ich rozpade. Intervenciu od Občianskej vojny nie je možné oddeliť. Celkove straty na životoch v Občianskej vojne + Intervencii činia 13 milónov osôb;
     - Hitlerov vpád do Sovietskeho Ruska sa konal pod heslom Drang nach Osten = Ťah na Východ. Tento vpád je histórii známy ako (2. svetová vojna. Pre Rusov to bola Veľká vlastenecká vojna) 22.júna 1941 — 9. mája 1945. Celkove straty na životoch 26 miliónov 600 tisíc obyvateľov.
     ④ Štvrtá etapa podmaňovania Východu Bola a je realizovaná s podporou vnútornej vlastizradnej opozície. Je charakterizovaná viacerými udalosťami:
     - Rozpadom ZSSR: 26. decembra 1991.
     Podstatou tejto udalosti je, že partokracia Sovietskeho Ruska sa vzdala. Vydala seba, svoj ľud a územie kolektívnemu Západu vedenému USA. Naivne verila, že kolektívny Západ partokraciu Sovietskeho Ruska, jeho ľud a územie prijme medzi seba;
     - Útokom na sídlo ruského parlamentu = Najvyšší soviet Ruskej Federácie: 21.09.1993 (čím zanikla moc Sovietov);
     - Uzavretím Základného aktu RUSKO-NATO (O vzájomných vzťahoch, spolupráci a bezpečnosti, Paríž 27.05.1997).
     - Pokračujúcou rozpínavosťou NATO: Napriek slovným sľubom o nerozširovaní NATO, napriek podpísanému Základnému aktu RUSKO-NATO rozpínavosť NATO na Východ pokračovala piatimi etapami rozširovania:
     4. etapa rozšírenia 12.03.1999 (Maďarsko, Poľsko, Česko);
     5. etapa rozšírenia 29.03.2004 (Bulharsko, Litva, Lotyšsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Estónsko);
     6. etapa rozšírenia 01.04.2009 (Albánsko, Chorvátsko);
     7. etapa rozšírenia 05.06.2017 (Čierna Hora);
     8. etapa rozšírenia 27.03.2020 (Severná Macedónia).
     - Euromajdanom na Ukrajine – Kyjev: (21. novembra 2013 — 22. februára 2014);
     Euromajdan je produktom západného projektu „UKRAJINA“, ktorý odštartoval Poľský spisovateľ a historik gróf Jan Potocki v roku 1795, keď pod dojmom rozpadu Republiky Poľskej koruny a Litovského veľkokniežatstva napísal knihu: Historicko geografické fragmenty Skýtie, Sarmatie a Slovanov. V tejto práci po prvý krát Rusov obývajúcich Malorosiu (pôvodný názov súčasnej Ukrajiny) nazval Ukrajincami. Toto premenovanie malo jednoduchú myšlienku. Ak Malorusi sa budú volať Ukrajinci, nebudú mať žiadny vzťah, priviazanosť k Rusku. Ak sú niečo iné, tak ani Rusko na nich nemá žiadne práva, na ich zeme, rieky , mestá vrátane Kyjeva. Následne nebude žiadna reintegrácia ruských zemí. Z uvedeného bude možné vyvodiť, že Rusko prepadlo a okupovalo Ukrajinu.
     V šírení týchto mýtov pokračoval Tadeusz Czacki, Adam Jerzy Czartoryski a John Roskin. Tento projekt dostal podporu postupne Poľska, Litvy, Nemeckej ríše, Rakúsko-Uhorska ... celého Západu vedeného USA.
     - Nekončiacou rozpínavosťou NATO
    Čo sa mimo iné prejavilo:
     - v roku 2008 prísľubom NATO prijať Gruzínsko a Ukrajinu;
     - pokračovaním podpory vnútornej opozície v postsovietskych republikách;
     - približovaním infraštruktúry NATO k hraniciam Ruska.
     II. VÝSLEDKOM JE, že:
     a) My Slovania sme utrpeli už spomenuté územné a ľudské straty, konkrétne stratili sme: Lužicu, Korutánsko;
     b) V dôsledku vpádu maďarských kmeňov sme stratili značnú časť územia a obyvateľstva Podunajskej nížiny;
     c) A v dôsledku tureckého vpádu (t.j. vyplňovania geostrategického priestoru Osmanskou ríšou po páde Byzantskej ríše, sme stratili značnú časť územia a obyvateľstva južných Slovanov, z ktorých tu dnes máme "poturčencov" – moslimov.
     d) USA a NATO porušením druhej časti článku 6 Práva na slobodu a bezpečnosť Charty európskej bezpečnosti: "... neposilňovať svoju bezpečnosť na úkor bezpečnosti iných štátov“, narušili vojenskostrategickú rovnováhu;
     e) Všetci Slovania sa dostali pod západnú sféru vplyvu a boli podrobení Anglosasmi. Rusko zložili na kolená.
     - Kolektívnemu Západu to však nestačilo. Pokračoval v boji proti teraz už svojej kolónii: Ruskej Federácii. Pokúsil sa národy Ruskej Federácie rozoštvať a doraziť v bratovražednej vojne. Podporoval nacionalistické a teroristické organizácie. Zapálil občiansku vojnu na Kaukaze v Čečensku a Ingušsku ...
     Slovania akoby odišli do zabudnutia. Anglosasi zmenili našu psychológiu, a urobili si z nás - hrdých Slovanov - svojich otrokov. V súčasnosti žije vo svete už len približne 350 miliónov Slovanov. Rusko bolo na pokraji zániku ... Začalo však vytriezvievať. V roku 1999 zdravé vlastenecké sily vyzdvihujú do čela štátu Vladimíra Vladimíroviča Putina;
     III. MOŽNOSŤ ZMENY
    
- Rusko v čele s Putinom, napriek pokračujúcej agresii Západu našlo v sebe silu, a začalo robiť všetko pre to, aby vstalo z kolien.
     - V očiach „civilizovaného“ rozumej anglosaského = západného sveta je Putin barbar. Ale vďaka nemu sa od jeho nástupu k moci (v roku 1999) začala najprv v Rusku, neskôr i v ďalších častiach slovanského sveta prebúdzať nádej, šanca že niečo na našom postavení Slovanov môžeme zmeniť. Ak zlyháme, zomrieme – nie fyzicky, ale psychicky. Morálna smrť je najhoršia. Náš duch zomrie;
     - Obyvatelia -Donbasu etnickí Rusi, ako prví neprijali Euromajdan, nepodriadili sa teraz už vládnucej ukrajinskej fašistickej chunte. Povstali na smrť proti rozširovaniu sféry vplyvu západnej civilizácie = proti kultúre POSTMODERNY známej gender ideológiou, rodičom č.1, rodičom č.2, kozmopolitizmom ..., Brániac kultúru MODERNY = tradičné hodnoty – rodinu, vlastenectvo, hrdosť, česť, dôstojnosť;
     IV. NÁVRH - SILNÝ ŤAH PUTINA
     - Za cca 30 rokov elita Západu medzi seba neprijala ani jedného ruského oligarchu, ani ruský národ, ani územie Ruska;
     - Vzhľadom na existenčné ohrozenie Ruska v dôsledku kritického narušenia vojensko-strategickej rovnováhy. Nastal čas, kedy bolo Rusko postavené pred voľbu:
     a) nerobiť nič, a nechať svoj osud na ľubovôľu Kolektívneho Západu v čele s USA;
     b) požiadať USA a NATO o dobrovoľné navrátenie vojensko-strategickej rovnováhy so zárukou jej nenarušenia. T.j. že USA a NATO sa vzdávajú expanzie – rozšírenia NATO a že sa vracajú na pozíciu z 27.05.1997, keď bol podpísaný Základný akt RUSKO-NATO;
     c) alebo samostatne vlastnou silou uskutočniť opatrenia, ktoré by viedli k navráteniu vojensko-strategickej rovnováhy.
     - Po 22 rokoch svojej vlády Prezident Ruska Putin učinil svoj silný ťah, keď iste s jeho vedomím - v stredu 15.12.2021 námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov v priebehu rokovaní v Moskve odovzdal námestníčke amerického ministra zahraničných vecí pre európske a eurázijské záležitosti Karen Erika Donfried "Návrh právne záväzných bezpečnostných záruk ..." dotýkajúcich sa rozširovania NATO na východ.
     - 26. 01. 2022 USA a NATO na tento návrh odpovedali.
     V. Rusko v svojej reakcii na odpoveď USA a NATO na: "Návrhy Ruska v otázke bezpečnostných záruk ..." zaujalo celkove takýto postoj:
     A./„Balíková povaha ruských návrhov bola ignorovaná. Z balíka ruských návrhov boli zámerne vybrané „pohodlné“ témy, ktoré následne boli „prekrútené“ smerom k vytváraniu výhod pre USA a ich spojencov.
     B./ Principiálne obavy Ruska boli ignorované v otázke:
     1./ nerozširovania NATO;
     2./ upustenia od rozmiestňovania úderných systémov NATO v blízkosti hraníc Ruska;
     3./ návratu infraštruktúry NATO do stavu z 27.05.1997 (keď bol podpísaný základný akt Rusko-NATO);
     C./ USA a NATO sa jednostranne odvolávajú na článok 6. Právo na slobodu a bezpečnosť Charty európskej bezpečnosti: "slobodne si zvoliť alebo zmeniť prostriedky na zaistenie vlastnej bezpečnosti vrátane spojeneckých zmlúv." Táto sloboda nie je absolútna a je len polovicou známeho vzorca. Jeho druhá časť vyžaduje pri výkone tohto práva: "neposilňovať svoju bezpečnosť na úkor bezpečnosti iných štátov“.
     D./ Ďalšie problémové body v odpovedi USA a NATO tak ako ich vidí RUSKO:
    1./Americká strana konštruktívne nereagovala na základné prvky ruského návrhu zmluvy o bezpečnostných zárukách so Spojenými štátmi. Ide tu najmä o odmietnutie vstupu Ukrajiny a Gruzínska do NATO a odmietnutí vytvorenia vojenských základní na postsovietskom priestore;
    2./ Strata územnej celistvosti Ukrajiny je výsledkom procesov, ktoré na Ukrajine prebehli. Otázka návratu Krymu k Rusku je uzavretá;
    3./ Ak Ukrajina vstúpi do NATO, vznikne riziko skutočného vojenského konfliktu medzi Ruskom a alianciou v prípade, že sa Kyjev pokúsi vrátiť stratené územia silou;
    4./ Politika „otvorených dverí“ NATO je v rozpore so základnými záväzkami, ktoré aliancia prijala v rámci KBSE/OBSE;
    5./ Tento prístup, ako aj sprievodná rétorika amerických predstaviteľov, posilnila u Ruska dôvodné pochybnosti o tom, či Washington je skutočne odhodlaný napraviť európsku bezpečnosť a vojensko-strategickú rovnováhu;
     6./ Vzhľadom na absenciu ochoty americkej strany rokovať o pevných, právne záväzných zárukách na zaistenie bezpečnosti (Ruska) zo strany Spojených štátov amerických a ich spojencov bude Rusko nútené reagovať, a to aj realizáciou opatrení vojensko-technického charakteru“;
     VI. Neprijatie Návrhov Ruska v otázke bezpečnostných záruk ohrozuje existenciu Ruska a nasvedčuje tomu, že USA a NATO uspokojí jedine zničenie Ruska.
     VII. Čo produkuje nestabilitu:
    
◉ anglosaský rebríček hodnôt, kde na prvom mieste je uspokojenie môjho ega, nech by to bolo na úkor kohokoľvek, čoho jasným dôkazom sú križiacke výpravy a kolonizácia Ameriky;
     ◉ anglosaský variant neplánovanej ekonomiky – ktorý produkuje nesplatiteľné dlhy;
     - Celkový dlh všetkých štátov sveta: k roku 2020 = 281 triliónov dolárov čo 3,5 krát prevyšuje HDP sveta t.j. 3,5 krát prevyšuje silu produkcie celého sveta za rok;
     - Štátny dlh USA k 02.02.2022 = prevýšil 30 triliónov dolárov; HDP USA v roku 2021 činil 20,94 trilióna dolárov. Teda štátny dlh USA má hodnotu 143% HDP.
     - Štátny dlh EÚ rok 2020 = 12078.219 miliárd EUR / 13680.941 miliárd USD = 90.7 % HDP; (Trilión to je 10 na 18 = 10 + 18 núl);
     Dlhy už prevyšujú 100% HDP. Západ nemá peniaze. Tlačia sa už len nekryté papieriky. Nastáva čas, kedy vodca Západu zvoláva Veľkú armádu na ZBOJ t.j. na VOJNU.
     + Predstaviteľ teórie koncepcie sociálnej bezpečnosti (KSB) Valerij Viktorovič Pjakin ju definoval takto: «Vojna je komplexom opatrení na zmocnenie sa cudzích prírodných, energetických a ľudských zdrojov»;
     + VOJNA umožňuje odpísanie dlhov.
     + Spojené štáty vždy vedeli na vojne zarobiť;

     ↠ Preto USA a NATO rozširujú NATO;
     - približujú infraštruktúru k hraniciam Ruska;
     - žiadajú stiahnutie ruských jednotiek z určitých oblastí na ruskom území;
     ↠ Preto už 8 (osem) rokov udržujú horúci konflikt na Ukrajine a usilujú o zapálenie ďalších konfliktov a ohnísk napätia;
     VIII. Zjavne takýto scénar, ktorý by viedol k zničeniu Ruska neuspokojoval Rusko. USA a NATO reálne hovorili, čo chystajú. Na Ukrajine stavali vojenské základne. Ukrajinský morský prístav Mariuopoľ sa prerábal na prístav NATO; V Nikolajeve – sa stavala vojenská základňa NATO; V Odese – sa staval prístav NATO; To isté sa deje v Gruzínsku. Tejto činnosti NATO je v Gruzínsku tiež koľko chcete. Preto konflikt záujmov bol nevyhnutný. Otázka bola kedy a v akom rozsahu konflikt prebehne. Vojenská veda hovorí:
     Ak je konflikt nevyhnutný, udri prvý. Umožňuje to zvoliť si čas, miesto boja a získaš iniciatívu. Aktuálna silná pozícia Ruska mu umožnila zahájiť Špeciálnu operáciu a:
     a) Predísť vojne do posledného Ukrajinca, do posledného Rusa, na ktorú by sa Spojené štáty pozerali spoza oceána;
     b) Ciele Ruska vo vojne:
     1.) Je priateľská Ukrajina;
     2.) dosiahnuť, aby sa NATOvci nachádzali čo najďalej od - ruských hraníc;
     ➙ Čo sa týka vojny s Ruskom, zdá sa že USA a NATO nie sú samovrahovia a že chápu, že vojna s Ruskom je vec, ktorú nezvládnu;
     ➙ Rusko je pripravené na každý variant vývoja situácie.
     IX. Čo znamená VOJNA pre USA, EURÓPU a RUSKO
     - Európa je na euroázijskom kontinente. Susedom Slovenska je Ukrajina. Susedom Európy je Rusko. Vzhľadom na to je v našom záujme ako s Ruskom, tak s Ukrajinou vychádzať dobre;
     - Sme Slovania, Rusko ani Ukrajina nie je našim nepriateľom;
     - Nechceme bojovať za americké záujmy. Našim bytostným záujmom je vzájomne výhodná a prospešná spolupráca;
     - Nechceme sa stať „Kanónenfuter = Potravou pre kanóny“ vo vojne proti Rusku;
     - Nechceme mať na svojom území americké základne a amerických vojakov. Nechceme sa stať terčom pre odvetné raketové jadrové údery.
     Pre Európu:
     Je akákoľvek vojna v Európe katastrófa. Relatívne malé územie, vysoká hustota obyvateľstva, ľahká zraniteľnosť infraštruktúry. Spomeňme si, čo pre Európu znamenal štrajk leteckých dispečerov na medzinárodnom letisku v Mníchove 11.09.2014. Ako to narušilo leteckú premávku v celej Európe. Koľko trvalo, až sa z tohto kolapsu Európa spamätala. Koľko miliónov Eur činili priame škody, a koľko miliónov až miliárd činili nepriame škody. Pričom letisko nebolo zničené!
     Pre Rusko: Je vojna veľkým nešťastím, Rusko je však na každý variant vojny pripravené. O tom najhoršom variante vojny (s výmenou jadrových úderov) Putin povedal: „My ako mučeníci odídeme do neba a oni jednoducho zdochnú“. Viď:
     Путин про рай и агрессоров: "Мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут"
https://www.youtube.com/watch?v=IJchFG8bYFk
     Pre USA:
    
je vojna v Európe riešením dvoch problémov:
     - likvidácia štátneho dlhu (USA na vojne zarobia, USA si zvyšok dlhu odpíšu na margo vojny). Vojna je pre USA transfúziou krvi;
     - zbavia sa naraz dvoch konkurentov: Európy a Ruska. Pokiaľ spoločným problémom Západu sú dlhy, tak univerzálnym spôsobom predchádzania vzniku dlhov je:
     žiť v rámci svojich prostriedkov.
     Ja si myslím, že nech by som sa spýtal kohokoľvek na Slovensku či chce:
    ① aby sa náš štát za cenu vojny zbavil dlhov;
    ② alebo by radšej splatil dlh za cenu utiahnutého opaska a tvrdej práce v rámci vzájomne výhodnej spolupráce s Ruskom, tak som presvedčený, že keď nie všetci, tak 99% občanov by si zvolilo variant utiahnutého opasku, tvrdej práce v rámci spolupráce s Ruskom. Nateraz to však vyzerá tak, že či už slovenská, európska, ale predovšetkým americká elita – chcú problém riešiť vojnou.
     X. Ľutujem, že diplomacia zlyhala. Vynútené vojenské riešenie krízy na Ukrajine nie je šťastným riešením. Za danej situácie však bolo jedine možným. Je však tiež nutné, aby všetky strany zúčastnené v konfliktne si opätovne sadli za rokovací stôl a našli vzájomne prijateľné mierové riešenie konfliktu.
    XI. Možné dôsledky krízy pre Slovensko
   
V dôsledku možného prijatia rozhodnutí a dohôd spojených s riešením súčasnej krízy medzi Ruskom a NATO môže vzniknúť situácia, že Slovensko bude mať príležitosť  riešiť otázku:
     A./ Zostať v sfére západnej = anglosaskej civilizácie = prevažne civilizácie POSTMODERNY. (Čo znamená skôr, alebo neskôr vzdať sa svojho jazyka, kultúry, celkove Slovanstva ... a prijať kultúru a jazyk vládnuceho anglosaského národa, prijať kultúru postmoderny a všetko čo s tým súvisí) Alebo:
     B./ Vymaniť sa zo sféry západnej civilizácie napríklad podporou projektu Slovanská Konfederácia a udržať si svoj jazyk, kultúru, príslušnosť k Slovanstvu, udržať si tradičné hodnoty kultúry MODERNY, ako: rodina, matka, otec, národ, vlasť ...;
     XII. Nasýtili sa už Slovania europeizmom?
     Postihli už niečo zo svojho slovanského významu? Chcú zaujať svoje miesto a naplniť svoje osobitné poslanie pre ľudstvo? Alebo sa pokorne vlejú do anglosaského mora a tam postupne splynú s Anglosasmi?
     Zdroje:
     ► Военная операция России на Украине и Донбассе: онлайн-трансляция
https://www.mk.ru/politics/2022/02/24/putin-obyavil-voennuyu-operaciyu-onlayn-voyny-rossii-s-ukrainoy.html
     ► Владимир Путин о начале военной операции на Украине // 24.02.22
https://www.youtube.com/watch?v=k806rWGuXzc
     ► Rusko poslalo Američanom oficiálnu odpoveď. A tí si to za klobúk nedajú: veci sú pomenované absolútne jasne
https://www.hlavnespravy.sk/rusko-poslalo-americanom-oficialnu-odpoved-a-ti-si-to-za-klobuk-nedaju-veci-su-pomenovane-absolutne-jasne/2865778
    
►МИД опубликовал ответы России США по гарантиям безопасности https://www.rbc.ru/politics/17/02/2022/620e55679a7947110926dea3
    
► Список стран по размеру внешнего долга https://nonews.co/directory/lists/countries/external-debt
    
►Госдолг США впервые превысил $30 трлн https://tass.ru/ekonomika/13590163
    
► Размер внешнего долга и государственного долга Европейского Союза https://take-profit.org/statistics/government-debt-to-gdp/european-union/
    
► Донбасский разлом: причины, суть, итоги конфликта на Юго-Востоке Украины https://magazines.gorky.media/ural/2015/1/donbasskij-razlom-prichiny-sut-itogi-konflikta-na-yugo-vostoke-ukrainy.html
     ► Re: Ukrajina
http://www.aktualnikonflikty.cz/viewtopic.php?f=14&t=5&sid=83d21bd39332fac602fe6f413bed53b2&start=9580#p241501
     Súvisiace materiály:
     ◙ Exkurz do histórie Rusínov a námety na riešenie situácie v rusínskom hnutí na Slovensku
    
https://rusyn-narod.ru/istoriia__moi_stati/exkurz_do_historie_rusinov_a_namety_na_riesenie_situacie_v_rusinskom_hnuti_na_slovensku
     ◙ Cyrilometodská duchovnosť a kultúra
https://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/cyrilometodska_duchovnost_a_kultura_
     ◙ Ad: Malorusko, alebo Ukrajina: euroázijský Východ, alebo európsky Západ?
https://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/ad_malorusko_alebo_ukrajina_euroazijsky_vychod_alebo_europsky_zapad_
     ◙ Sme jednoznačne Rusíni
https://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/sme_jednoznacne_rusini
     ◙ Základné rozdiely medzi Katolicizmom a Pravosláviou
https://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i012345678910
     ◙ Situácia na Ukrajine – klasici
https://rusyn-narod.ru/politika_inyie_stati/situacia_na_ukrajine_klasici
     ◙ 19 rokov od začatia bombardovania Juhoslávie
https://rusyn-narod.ru/politika_inyie_stati/19_rokov_od_zacatia_bombardovania_juhoslavie
     ◙ Na prahu vojny
https://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/zagholovok_stat_i01234567891011121314151617181920212223
     ◙  Spomienka o. Jozafáta V. Timkoviča, OSBM na kardinála Tomka
http://spravy.narod.ru/greckokatolici_nemaju_buducnost.pdf
     Materiály ukazujúce ďalšiu cestu:
     * Tartaria
https://www.tartaria.sk/
 
    * Základný seminár Metafyziky pre život Bratislava 28. - 29. 08. 2021 Deň 1. časť 1.  https://www.youtube.com/watch?v=GyZ4DS4aZes
     * Základný seminár Metafyziky pre život Bratislava 28. - 29. 08. 2021 Deň 1. časť 2.
https://www.youtube.com/watch?v=JS-k2mVATuA
     * SLOVANSKÁ KONFEDERÁCIA https://rusyn-narod.ru/politika_inyie_stati/slovanska_konfederacia
     * O světě křivých zrcadel I., II. a III. si můžete objednat na:
https://zakazanevzdelani.cz/
     Milan Semančík, Trenčín 23.02.2022, oprava a doplnenie 27.02. a 06.03. a 07.03.a 9.03.2022***