Back to the list

Byzantský katolický patriarchát

     História Byzantského katolického patriarchátu


    Habemus Papam
    Dne 14. 10. 2019 Byzantský katolický patriarchát na základě apoštolské a prorocké autority v mimořádné situaci, která vyvrcholila Synodou o Amazonii, uskutečnil volbu platného papeže arcibiskupa Carlo M. Viganò. Synoda proběhla v klášteře u Olomouce (ČR). Zároveň jsme vyzvali všechny pravověrné biskupy a kardinály, aby se k volbě přidali či ji akceptovali.
     https://youtu.be/B7BOvYYTgpY
    Po volbě nového papeže odpovídáme na otázky novinářů k historii Byzantského katolického patriarchátu:Patriarchát má své kořeny ve východní řeholi sv. Basila Velkého, která působila v klášteře na Sázavě v ČR.V roce 2003 pražský kard. Vlk vytvořil tlak na vedení řehole, aby byzantský klášter na Sázavě zrušila. S řeholí byl v rozporu pro pravověrnost řeholníků. Kromě toho, že kardinál na klíčové místo prosadil a hájil známého heretika, i sám hlásal herezi, jíž ztotožňoval našeho Trojjediného Boha s Alláhem. Po zrušení Sázavského kláštera byla část řeholníků přeložena do kláštera v Pidhirkách na Ukrajině.
    Na Ukrajině v roce 2006 kardinál L. Huzar napsal heretickou knihu, která popírala základní pravdy víry. Dva staří biskupové, kteří za komunismu působili v katakombách, se na nás, pidhorecké řeholníky, tehdy obrátili s prosbou, abychom hájili pravověrné učení církve. Nabídli, že nás vysvětí na biskupy. Z důvodu mimořádné situace jsme svěcení přijali. 3. 3. 2008 jsme svěcení zveřejnili. Zároveň jsme se obrátili veřejným dopisem na papeže Benedikta XVI. a oznámili mu, že kard. Huzar hlásá hereze a že v této mimořádné situaci jsme kvůli obraně víry přijali biskupská svěcení. Brzy nato jsme založili Pravověrný biskupský synod Ukrajiny. Benedikt XVI. dal mlčením najevo tichou shodu.V letech 2008-2011 jsme bojovali za čistotu víry, vyzývali biskupy a kardinály v celé katolické církvi, aby se oddělili od herezí, spojených s neomodernismem a synkretismem.
    V roce 2011 Pravověrný synod založil z důvodu nutnosti posílení boje za ochranu víry Byzantský katolický patriarchát. Založení patriarchátu jsme opět oznámili papeži Benediktu XVI. On však
    1. 5. 2011 vyhlásil Jana Pavla II. za blahoslaveného, čímž de facto kanonizoval jeho apostatické gesto v Assisi. Předtím jsme několika veřejnými dopisy upozorňovali na závažné důsledky tohoto kroku pro celou církev. Když přesto 1. 5. 2011 Jana Pavla II. beatifikoval, zveřejnili jsme naše oddělení od apostaze Vatikánu a od té doby jsme ve stavu sede vacante. Jenže v tomto stavu je dnes de facto celá katolická církev, dokud nový papež nepřijme volbu. V roce 2013 nastoupil František Bergoglio a boj za čistotu víry a mravů bylo nutné zintenzivnit. Neustále jsme zdůrazňovali, že jako veřejný heretik je neplatným papežem. V této době jsme jasně ukázali, že současný stav církve vychází z otráveného kořene II. vatikánského koncilu, zvláště z jeho deklarace Nostra aetate. Reforma v církvi nemůže nastat, pokud v ní bude vládnout duch tzv. aggiornamenta II. Vaticana. Situace dozrála a dne 14. 10. 2019 Byzantský katolický patriarchát na základě apoštolské a prorocké autority v mimořádné situaci, která vyvrcholila Synodou o Amazonii, uskutečnil volbu platného papeže arcibiskupa Carlo M. Viganò. Synoda proběhla v klášteře u Olomouce (ČR). Zároveň jsme vyzvali všechny pravověrné biskupy a kardinály, aby se k volbě přidali či ji akceptovali. Nového papeže zvolilo osm biskupů. Údaje o nich:
    + Eliáš, patriarcha (ThD.) nar. 1946, na kněze vysvěcen 1972, vstup do řehole sv. Basila Velkého 1991, biskupské svěcení 2008, Ukrajina,
    + Metoděj (ThD.) nar. 1968, vstup do řehole 1991, kněžské svěcení 1996, biskupské svěcení 2008, Ukrajina
    + Markián (ThLic.) nar. 1970, vstup do řehole 1990, kněžské svěcení 1997, biskupské svěcení 2008, Ukrajina
    + Samuel (PaeDr.) nar. 1969, vstup do řehole 1995, svěcen na kněze 2000, biskupské svěcení 2008, Ukrajina
    + Timotej (ICLic.) nar. 1973, vstup do řehole 2008, svěcen na kněze 2004, biskupské svěcení 2008, Ukrajina
    + Basil (ThLic.) nar. 1972, vstup do řehole 2000, svěcen na kněze 2002, biskupské svěcení 2008, Ukrajina
    + Matěj nar. 1976, vstup do řehole 2000, kněžské svěcení 2007, biskupské svěcení 2012, Ukrajina
    + Dymytrij nar. 1983, vstup do řehole 2000, svěcen na kněze 2011, biskupské svěcení 2013 Ukrajina
    ***
    Moja poznámka:
    Pozrel som si na Wikipédii, kto je to BKP = Byzantský katolícky patriarchát. Vraj ho založil synod biskupov Ukrajinskej pravovernej grekokatolíckej cirkve (UPHKC) 5. apríla 2011 na svojom mimoriadnom zasadnutí. Biskupi BKP patriarchátu sú bývalými katolíckymi kňazmi, ktorí boli exkomunikovaní z Katolickej církvi. Biskupské vysvätenie menovaných spochybnila centrálna inštitúcia rímskokatolíckej cirkvi na ochranu cirkvi pred kacírstvom, teda odlišným vierovyznaním: "Kongregácia pre vedu viery" = "Congregatio pro doctrina fidei".
    Sami dotyční vraj zatiaľ nepredložili hodnoverné doklady o svojom vysvätení. Boli obvinení zo spáchania činu: „latae sententiae“, tj. že boli vysvätení bez rozhodnutia (schválenia) predstaveným - rozumej: pápežom. To mi pripomína našu situáciu z obdobia Veľkej Moravy. Bratia Sv. Cyril a Sv. Metod boli baziliánsky mnísi. Po svojom príchode na Veľkú Moravu nebudovali kostoly, ale kláštory. Tieto sa prirodzene spájali do kláštorných biskupstiev (episkopátov). Tieto kláštorné biskupstvá stáli na soboroch. Sobor tvorili baziliánsky mnísi zoskupení okolo svojho archimandritu = predstaveného kláštora. Archimandrita (predstavený kláštora) bol volený z vlastných radov baziliánskych mníchov na monastyrskom sobore (zhromaždení všetkých mníchov vrátane mníchov z filiálnych obytelí), a to na doživotie. Na funkciu archimandritu bola naviazaná funkcia episkopa = biskupa. Episkopské = biskupské svätenie = biskupskú chirotóniu (rukopoloženie) novozvolenému archimandritovi dávali najmenej traja archimandriti (biskupi) okolitých soborov. Tak bola voľba potvrdená a uznaná všeobecnou = katolíckou = sobornou Cirkvou. Sobornosť - tradičný princíp riadenia východných cirkví (obsahujúca v sebe slobodné voľby a demokratickú participáciu), zabezpečovala monastyrom (kláštorom) na našom slovanskom území podobne, ako všetkým monastyrom na Východe, úplnú samostatnosť a svojprávnosť. Sobory boli centrami duchovného a kultúrneho života. Boli jedinými miestami, kde bolo možné získať vzdelanie, kde sa učila teológia. Takýto Sobor bol i v Nitre. Na mieste, ktorého názov wichingovci zmenili na Zobor.
    Naši vierozvestcovia - baziliánsky mnísi sv. Cyril a sv. Metod nám takto vybudovali Cirkev Slovanskú stojacu na soboroch. Táto štruktúra našej slovanskej Cirkvi nám zabezpečovala veľkú autonómiu.Bohužiaľ knieža Svätopluk nemal také kvality vodcu, ktoré potrebovala Veľká Morava. Necenil si dary a odkaz sv. bratov Cyrila a Metoda. Nevidel nebezpečie v útokoch Frankov proti slovanskej liturgii. Nevidel, alebo podcenil nebezpečie (snahu) Frankov získať moc nad Veľkomoravskou ríšou. Jeho slabé kvality vodcu vyústili do zrady svojho národa, zrady odkazu vierozvestcov sv. Cyrila a sv. Metoda v roku 874. Svoju zradu oficiálne zaregistroval v príslušnej knihe kláštora na Reichenau, keď uzavrel s nitrianskym latinským biskupom Wichingom (pôvodne benediktínskym mníchom zo Švábska (Franská ríša)) registrované bratstvo.
    Po smrti sv. Metoda (06.04.885) Wichingovi a Rímu už nič nebránilo realizovať svoje intrigy. Od tej doby Rím cieľavedome rozkladal baziliánsku Provinciu sv. Cyrila a Metoda na Veľkej Morave. Zavŕšenie rozkladu baziliánskej Provincie sv. Cyrila a sv. Metoda na Slovensku v čase od roku 1997 do roku 2005 zachytáva kniha o. Jozafáta V. Timkoviča, OSBM: Rusíni na Slovensku v cirkevných dokumentoch I. diel. Vydavateľstvo V. Paďaka, Užhorod 2006, 648 strán. Likvidovali sa pozostatky princípu Sobornosti. Navádzal sa poriadok v zmysle „latae sententiae“. To jest zavádzala sa pápežská teokracia.
    Súvisiace dokumenty:
    ▣ Exkurz do histórie Rusínov a námety na riešenie situácie v rusínskom hnutí na Slovenskuhttps://rusyn-narod.ru/istoriia__moi_stati/exkurz_do_historie_rusinov_a_namety_na_riesenie_situacie_v_rusinskom_hnuti_na_slovensku
    ▣ Základné rozdiely medzi Katolicizmom a Pravosláviouhttps://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i012345678910
    Milan Semančík, Trenčín 08.01.2022***