Назад к списку

o. ICLic, ThBc, Йосафат Володимир Тимкович, ЧСВВ

o. ICLic, ThBc, Йосафат Володимир Тимкович, ЧСВВ
o. ICLic, ThBc, Jozafát Vladimír Timkovič, OSBM 


 Narodený: 1964, Košice;
Pseudonymy: Vladimír Mariánský, Jozafát Byzantínec, Vladimír Rus de juxta Hornad;
Člen Radu baziliánov (o.Jozafát);
Významný činiteľ gréckokatolíckej Cirkvi na Slovensku, predstaviteľ jej cyrilometodského krídla, historik a publicista;
Národnosť: Rusínska – cyrilometodskej orientácie;
Mladší brat Andreja Timkoviča.
Ďalej pozri «Chronológia života» na: www.spravy.narod.ru
► Moja reakcia na článok pána p. Pavla Maskalyka Prešov a Andreja Kaputu Svidník zverejnená v НН 17-18/2010
Stotožňujem sa s článkom spomínaného pána Pavla Maskalyka. Bratia o. Jozafát Vladimír Timkovič OSBM a o. Gorazd Andrej Timkovič OSBM sú naši novodobí mučeníci za svätú Cirkev a za našu vieru, a ja dodávam: a za nás Rusínov.Podľa môjho názoru bratia Timkovičovci sú veľmi dobre vzdelaní, múdri a vysoko morálny. Ich „chyba“ je len v tom, že dôsledne napĺňajú odkaz sv. Cyrila a Metoda. Svojimi publikáciami, svojou vedeckou prácou umožňujú spoznať tento odkaz, a tak bránia jeho sfalšovaniu, čo má priamy vplyv na pochopenie Rusínstva, na jeho prežitie alebo zánik. A to je neodpustiteľné. Preto sa nemôžu dočkať zmilovania u svojich predstavených.Ja sám im touto cestou ďakujem za ich neoceniteľnú vedeckú prácu z ktorej som čerpal. Bez ich prác by sa mi nepodarilo poskladať mozaiku našej všeruskej histórie, ako je to vidieť i z množstva citácií bratov Timkovičovcov uvádzaných pri tomto článku.K článku p. Andreja Kaputu zo Svidníka poznamenávam len to, že:
 -ľudia ktorí niečo robia urobia aj chyby. A pri tak rozsiahlej vedeckej a publikačnej práci je prípadných cca. päť chýb úplné minimum;
 -z vlastnej skúsenosti viem, že ľudia, ktorí niečo robia a pokiaľ to robia z presvedčenia a teda poctivo, sú spravidla nepohodlní. Lebo nedajú ostatným pokoj. A tak sú obviňovaní z nenávisti.Touto cestou im verejne vyjadrujem úctu a poďakovanie za ich neoceniteľnú vedeckú prácu v prospech obhajoby odkazu Cyrila a Metoda, v prospech nás Rusínov.
 Milan Semančík, Trenčín 16.05.2010
► Reakcia o. Jozafáta Vladimíra Timkoviča. OSBM na zverejnenie jeho životopisu pánom Ivanom Popom v publikácii «Osobnosti našich dějín»
X.P.
E mailom som dostal svoj životopis (Vladimír Timkovič) publikovaný medzi «Osobnosťami našich dejín»:Som polichotený, že moju osobu prof. Ivan Pop zaradil medzi rusínske osobnosti v histórii Rusínov popri cároch, gubernátoroch Podkarpatskej Rusi, veľkých rusínskych vojvodcoch spisovateľoch a publikoval ich v Českej republike...Nevstupujem do obsahu článku historika prof. Ivana Popa o mojej osobe v kontexte dejín. Historik prof. Ivan Pop má právo vyjadriť svoj názor na dejiny i svoje hodnotenie jednotlivých historických osôb.Chcel by som len upozorniť na tri nepresnosti vo faktoch - rokoch:
1) o. Jozafát Vladimír Timkovič, OSBM sa narodil v roku 1964, a jeho rodný brat o. Gorazd Andrej Timkovič, OSBM sa narodil v roku 1959.Preto faktom je, že Vladimír Timkovič je mladším bratom Timkoviča Andreja (a nie starším, ako sa tam chybne uvádza).
2) o. Jozafát Vladimír Timkovič, OSBM bol ihumenom vasiliánskeho monastyra (kláštora) v Prešove len v rokoch 2000-2003 (a nie ako sa tam uvádza, že v rokoch 2000-2006).
3) Nie je pravda, že po r. 2006 bol o. Jozafát Vladimír Timkovič, OSBM poslaný «odejít na farnosti do vzdálených rusínských horských vesnic».Pravdou je, že od roku 2004 (hneď po publikovaní tisíc stranovej knihy Dejiny gréckokatolíkov Podkarpatska (9.-18. storočie) pod pseudonymom VladimiRus de juxta Hornad) bol o. Jozafát Vladimír Timkovič, OSBM, blokovaný biskupom Jánom Babjakom, SJ, v pastorácii medzi veriacimi a od r. 2008 až dodnes (koniec decembra 2016) je totálne mimo pastoráciu – hlásiaci sa na Úrade práce v Košiciach ako nezamestnaný. V oficiálnych schématizmoch Prešovského biskupstva (jeparchie) od r. 2008 vrátane až dodnes je označovaný ako "suspendovaný z kňazstva" - i keď na suspendáciu z kňazstva je potrebný cirkevný súd a písomný dekrét - a cirkevný súd o danej téme nikdy nebol a ani nijaký dekrét - písomný rozsudok zo súdu podpísaný metropolitom Jánom Babjakom, SJ, dodnes neexistuje!
Pre objasnenie:
- Najvyšší trest (kara) v štátnom (svetskom) práve je trest (kara) smrti.
- Najvyšší trest (kara) v cirkevnom práve pre biskupa (jepiskopa) je pozbavenie (depozícia) z funkcie - tak bol potrestaný metropolita Bezák.
- Najvyšší trest (kara) v cirkevnom práve pre duchovného – kňaza – svjaščenika je suspendácia z kňazstva (pozastavenie výkonu pastoračnej - svjaščenickej praxe).
- Najvyšší trest (kara) v cirkevnom práve pre veriaceho – virnika - laika je exkomunikácia (nesmie ísť na sv. prijímanie - sv. pričastije).
To znamená, že podľa schématizmu Prešovskej metropólie bol o. Jozafát Vladimír Timkovič, OSBM (VladimiRus de juxta Hornad) počínajúc rokom 2008 do súčasnosti potrestaný najvyšším cirkevným trestom pre duchovného – kňaza – svjaščenika - suspendáciou.
K preklepom v článku prof. Ivana Popa sa nevyjadrujem – lebo to sú preklepy a chyby korektúry (napr. CCEC - má byť správne CCEO).Pre istotu Vám v prílohe k emailu posielam presnú chronológiu života o. Jozafáta Vladimíra Timkoviča, OSBM - teda len roky a fakty. Tá chronológia - to sú len fakty - kostra - kosti - skelet životopisu - mäso (komentár) k rokom-faktom - je na historikoch, aby ho napísali a zavesili na dané kosti.

S pozdravom, želajúc blahoslavený nastávajúci 2017 rok, o. Jozafát Vladimír Timkovič, OSBM, Košice, Slovensko, 2016
Please visit TIMKOVIC website: www.spravy.narod.ru***