Назад к списку

Piškvorky a budúcnosť - Budget 

V ruskej televízii jeden z jej politických komentátorov sucho konštatoval, že rozpočet MV Izraela je v porovnaní s rozpočtom MV Francie 61 (?!) krát vyšší.


 Neviem odkiaľ túto informáciu mal. Našiel som nejaké údaje nie novšie ako z roku 2012. Nie sú však kompletné, niekde sú uvedené len údaje Budget Direction générale de la Sécurité extérieure, inde len údaje Budget Direction générale de la Sécurité interieure. V prípade Izrela má osobitný rozpočet MOSAD, ŠABAK (v rámci rozpočtu predsedu Knesetu) ... viď:http://www.interieur.gouv.fr/Publications/Budget/Budget-2009https://fr.wikipedia.org/wiki/Direction_g%C3%A9n%C3%A9rale_de_la_S%C3%A9curit%C3%A9_ext%C3%A9rieurehttp://www.pro-israel.ru/byudget-israelya. htmlhttp://eretz.cz/2015/08/izraelska-vlada-schvalila-rozpocet-na-roky-20152016/A tak človek by musel byť skutočným expertom, aby tieto rozpočty bol schopný sám porovnať. Našiel som však na stránke Francúzskeho parlamentu viď: https://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150114575.htmltúto interpeláciu pána de M. Sutoura z 22. 01.2015. Nuž posúďte sami. Francúzsky originálny text:
«Question écrite n° 14575 de M. Simon Sutour (Gard - SOC)publiée dans le JO Sénat du 22/01/2015 - page 140 M. Simon Sutour attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le budget alloué à la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), en charge notamment du contre-terrorisme.En charge de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme, la DGSI ne dispose pas d'un budget suffisant au vu des missions qu'elle se doit d'assurer face à l'augmentation des réseaux terroristes et de tout ce qui présente un risque pour la sûreté de l'État et du territoire.En effet, la surveillance de plusieurs milliers de personnes demande une forte charge en personnel ; des agents, des analystes et des équipes sont nécessaires pour surveiller les personnes concernées.En moyenne pour que le dispositif soit totalement efficace, il faudrait vingt fonctionnaires pour suivre 24 heures sur 24 une seule personne, ce qui paraît impossible à tenir avec le budget actuel de la DGSI.C'est pourquoi il lui demande ce que le Gouvernement compte mettre en place pour assurer à la DGSI davantage de moyens afin d'optimiser encore d'avantage l'accomplissement de ses missions. En attente de réponse du Ministère de l'intérieur.»
Preklad do slovenčiny prostredníctvom Google prekladača:
«Písomný Otázka č 14575 pán Simon Sutour (Gard - SOC)uverejnené v Úradnom vestníku Senáte 22/01/2015 - strana 140Pán Simon Sutour upozorňuje na ministra vnútra o rozpočte pre všeobecnej správy vnútornej bezpečnosti (ISB), v dôvere proti terorizmu.Zodpovedný za bezpečnosť a boj proti terorizmu, ISB nemá dostatočný rozpočet vzhľadom na úlohy, ktoré musí zabezpečiť, vyrovnať sa s rastom teroristických sietí a všetko, ktorá má riziko pre bezpečnosť štátu a krajiny.V skutočnosti, sledovanie tisíce ľudí požadujú vysoké zaťaženie zamestnancov; činidlá, analytici a tímy sú nevyhnutné pre monitorovanie, ktoré sú zapojené.V priemere za prístroj tak, aby bola plne účinná, bude trvať dvadsať úradníkov za účelom sledovania nonstop jednej osobe, sa zdá nemožné držať krok so súčasným rozpočtom ISB.Preto sa spýtal, čo vláda chce zaviesť s cieľom zabezpečiť ISB viac zdrojov pre ďalšie optimalizáciu výhodu svojich povinností.Čakanie na odpoveď z ministerstva vnútra.»
  a záver nech si urobí každý sám. ...
Milan Semančík, Trenčín, zverejnené v sieti e mail 19.07.2016***