Назад к списку

Trochu hlbšia úvaha

Trošku hlbšia úvaha o tom ako minulosť ovplyvňuje súčasné rozhodovanie a budúcnosť.


 I. V súčasnosti čaká Západ vo vzťahu s Ruskom rozhodnúť o dvoch otázkach, ktoré na dlhú dobu ovplyvnia vzťahy Západ - Rusko a určia rozhodujúcu líniu vo vývoji medzinárodnej politiky.
 1) je to prijatie Ruska do WTO;
 2) rozhodnutie NATO o rozmiestnení či nerozmiestnení PRO v strednej či východnej Európe, o vybudovaní či nevybudovaní spoločnej PRO.
II. Prečo ?Lebo tak, ako na výsledné rozhodnutie v spomínaných dvoch otázkach budú vplývať korene Západnej civilizácie, tak výsledné rozhodnutie spätne ovplyvní korene Západnej civilizácie (t.j. Západnú civilizáciu). Aké sú to korene Západnej civilizácie:
 1) Židovský koreň: žiadny svetský vládca nie je Bohom. Boh existuje, a je to Boh jediný, všemocný a transcendentný – oddelený od Ním stvoreného sveta. On nám zjavil, čo je správne. Jeho Boží zákon je našou povinnosťou dodržovať napriek všetkému tomu, čo by proti tomu stálo tu na zemi. Už nie sme otrokmi žiadnych prírodných rytmov, ani svojvôle ktoréhokoľvek človeka. Môžeme žiť slobodní pod Bohom a Jeho zákonom.
 2) Grécky koreň: pokus človeka vystúpiť k Božskému kritériu pravdy, správnosti a dobra prostredníctvom rozumovej špekulácie, prostredníctvom filozofie. Západná filozofia založená Sokratom, stojí na myšlienke, že človek je schopný užitím svojho rozumu dopracovať sa k univerzálnym, objektívnym a preto absolútnym pravdám. T. j. poznanie, že v spravodlivej polis nemá vládnuť (svoj)vôľa ľudí (či už väčšiny, alebo menšiny, alebo jednotlivca), ale rozumom nahliadnuté princípy toho, čo je správne.
 3) Rímsky koreň: prínos prirodzene právneho myslenia Aristotela, Cicera a Senecu, s využitím ktorého Rimania vybudovali ríšu, v ktorej existovala vláda zákona, ktorá sa vzťahovala na rímskych občanov. Civis Romanus sum – "som rímsky občan" - to znamenalo, že akýkoľvek miestny vládca sa nemohol k rímskemu občanovi chovať svojvoľne, ale iba podľa rímskeho práva. A toto právo, tento zákon a teda z neho vyplývajúci poriadok a mier (Pax Romana) boli Rimania schopní nastoliť vo väčšej časti vtedy známeho civilizovaného sveta.
 4) Kresťanský koreň: vo všetkých troch predchádzajúcich prípadoch sa ideál správnosti, pravdy a dobra vždy vzťahoval na kolektívnu podstatu: „ľud vyvolený“, „aténsku polis“ či „rímsku ríšu“. Jednotlivec nemá žiadnu hodnotu. Akúkoľvek hodnotu získava iba prostredníctvom svojej účasti na kolektíve. Mimo kolektív je bezcenný, kľudne je prípustné otroka alebo barbara zabiť. Kresťanstvo, založené na Vtelení – teda na tom, že Boh sa stal človekom v osobe Ježiša Krista – prináša nové pojatie dôstojnosti ľudskej osoby. Boh sa stal človekom a osobne určitý čas prebýval tu medzi nami na zemi. Potom sa za nás a vykúpenie našich hriechov obetoval na kríži, aby nám zaistil spásu. Spásu každej jednotlivej osoby, a to individuálne. Takže každý jeden človek je stvorený na obraz Boží a obdarený nesmrteľnou dušou. Z lásky k človeku sa Boh stal človekom a zomrel pre spásu našich nesmrteľných duší. Z tohto obrazu vyplýva, že každá ľudská osoba má mimoriadnu vnútornú, pridanú hodnotu a dôstojnosť, Božského pôvodu. To znamená, že nikto – ani štát, ani iní ľudia – sa nemôžu k žiadnemu človeku správať svojvoľne. Všetci sme dietky Božie ako bratia a sestry. Na všetkých individuálne sa vzťahuje ideál správnosti, pravdy a dobra. A toto chápanie ľudskej osoby kresťanstvo rozšírilo na všetkých ľudí a všetky národy. A tak raní kresťanskí cirkevní otcovia povýšili Pax Romana na Pax Christiana.Dôležitým bodom pre vznik Západnej civilizácie je:
a) teologicko filozofická koncepcia kresťanského biskupa Augustína Aurélia z mesta Hippo Regius, dnes známeho ako sv. Augustína, ktorú sformuloval v svojej práci De Civitate Dei (O obci Božej) cca v roku 476 n. l. Jadrom jeho práce je konštatovanie: posledným a najvyšším cieľom človeka je spása. Spása spočíva mimo tento svet. Ku spáse môže človeku pomôcť jedine Cirkev. V otázke najvyššieho cieľa človeka je štát nekompetentný. Štát je síce prirodzenou, potrebnou a nutnou inštitúciou v dôsledku nedokonalosti človeka (dedičného hriechu), ale napriek tomu inštitúciou dočista svetskou, ľudskou, a vôbec nie sakrálnou. Cirkev ktorá má priamy vzťah k transcendentnému cieľu ľudského života, so štátom byť previazaná nemusí. Naopak, vzhľadom ku svojej dôležitosti a misii má byť od svetskej moci nezávislá. Sv. Augustín tak načrtol slobodu Cirkvi, jej nezávislosť na svetskej moci.
b) jej praktická realizácia. Prvýkrát požiadavku na realizáciu tejto koncepcie predniesol franský kráľ Karol Veľký v svojom liste pápežovi Levovi III. v roku 795 n.l., pri príležitosti jeho zvolenia za pápeža týmito slovami citujem:
Pridržujte sa pevne svätých zákonov a starostlivo dodržujte zásady Otcov, nech vaše svetlo žiari nad ľuďmi. Našou úlohou je brániť s pomocou Božou a so zbraňou v ruke svätú cirkev Kristovu navonok všade proti vpádom pohanov a pustošeniu neveriacich, vo vnútri ju potom upevňovať poznaním pravej viery. Vašou úlohou, Svätý otec, potom je povznášať podľa vzoru Mojžiša chudákov k modlitbe a pomôcť tým nášmu vojsku, aby s vašim orodovaním a s Božím vedením a zárukou kresťanský ľud za každého času víťazil nad nepriateľmi a velebil tak meno nášho Pána Ježiša Krista po celom svete“.
V praktickej realizácii sa prejavili chyby v dôsledku preváženia racionalizmu, univerzalizmu (náboženská uniformita), individualizmu, presadzovania moci duchovnej mocou svetskou.
Ad I.) Prijatím Ruska do WTO, nerozmiestnením PRO v strednej či východnej Európe a predovšetkým vybudovaním spoločnej PRO by sa stalo málo pravdepodobné že bude nejaké DRACHT NACHT OSTEN (či už vojenskými, alebo nevojenskými prostriedkami). Bolo by možné postupne prehlbovať euroázijskú spoluprácu.
Zbigniew Kazimierz Brzezinski v tomto roku na Mierovom politickom fóre v Jaroslavli navrhol v svojom vystúpení Rusku rozvoj v novom „Atlantickom spoločenstve“.Svoju koncepciu „Atlantického spoločenstva“ a cenu za členstvo Ruska ... v danom spoločenstve objasnil v svojej reči 14.10.2011 v Normandii vo Francúzku pri preberaní ceny Alexisa Tokvila od francúzskeho prezidenta. Vyberám:
- upozorňuje na nebezpečenstvo využitia „meča vojaka pod velením jedného človeka na pokorenie civilizácie a ovládnutie polovice sveta“;
- hovorí, že pokiaľ v minulosti to boli geopolitické boje, v ktorých bolo vylúčené konečné víťazstvo niektorej zo strán, tak teraz v 21 storočí sa jedná o „posledný boj“ o „život alebo smrť“ a koniec histórie buď centra civilizovaného Západu alebo barbarského Ruska;
- je potrebné stavať proti sebe Rusko – Turecko, Čínu – Indiu ...;
- nový zrod Západu sa musí uskutočniť prostredníctvom Ruska a na účet Ruska;
- je potrebné vtiahnuť do „Atlantického spoločenstva“ „preformátované“ Rusko a Turecko ... (p. Zbigniew Brzezinski navrhuje Rusku stať sa časťou nového „Atlantického spoločenstva“ za cenu úplného a konečného zrieknutia sa samostatnej geopolitickej úlohy, ambícií, samostatného osudu ..., ruskej štátnosti ...)Viď link:
http://www.csef.ru/studies/politics/projects/russia_future/articles/2030/
Reč Zbigniewa Kazimierza Brzezinského vyplýva z jeho fanatickej nenávisti Východu – Ruska, a z jeho osobnej urazenosti. Nakoľko ním vytvorené koncepcie formujúce Studenú vojnu neviedli k zániku Ruska. Jeho rétorika mi pripomína sfanatizované reči Adolfa Hitlera, ktoré priviedli Fašistické Nemecko a väčšiu časť sveta k vojnovej katastrófe. Na rozdiel od Hitlera nie je adresovaná všetkým obyvateľom sveta. Je adresovaná elite Západného sveta – tým, ktorí ho riadia. Treba ju brať vážne. Brzezinského koncepciami sa americká politika vždy riadila. Aká bude odpoveď Ruska na takúto nedvojzmyselnú duchovnú, intelektuálnu a politickú výzvu – ukáže budúce obdobie. Určite bude vyplývať z konkrétne realizovaných krokov Západného sveta.
Pokiaľ sa vrátime ku koreňom Západnej civilizácie, tak nájdeme medzi nimi tých, ktorí (na Západe) budú rozhodovať o postupe pri riešení dvoch najaktuálnejších a najdôležitejších otázok súčasnej medzinárodnej politiky. Aké sily prevládnu v rozhodovaní USA ? Povedú Spojené štáty Západný svet po ceste evolúcie, alebo po ceste konfrontácie – vojny ? Pokiaľ sa USA rozhodnú realizovať riskantnú – fanatickú koncepciu Zbigniewa Kazimierza Brzezinského, aký postup si vyberie EÚ ? Ako bude postupovať Turecko ? India, Čína, Japonsko ... ?
 Odpovede sa dozvieme v krátkej dobe. Prajem veľa zdravia, 
 Súvisiace materiály:
- «Európa a budúcnosť»
http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/europa_a_buducnost
- «USA a budúcnosť» http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/usa_a_bu
- «Pomníky a vojna – USA» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/pomniky_a_vojna_usa_
- «Analýzy (Záver)» http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/piskvorky_a_buducnost_analyzy_zaver_
- «Bohužiaľ» http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/bohuzial_
- «Tretia svetová vojna vypukne v priebehu najbližších troch rokov» http://rusyn-narod.ru/politika_inyie_stati/tretia_svetova_vojna_vypukne_v_priebehu_najblizsich_troch_rokov
- «Putinov prejav 01.03.2018 – podstata a význam» http://rusyn-narod.ru/politika_inyie_stati/putinov_prejav_01_03_2018_podstata_a_vyznam
- «Россия знает как утопить авианосцы США. Попробовать?»=«Rusko vie, ako potopiť lietadlové lode USA. Skúsiť?» https://www.youtube.com/watch?v=8GcdO0wn6rg
 Milan Semančík, Trenčín, zverejnené v sieti e mail 14. 11. 2011, aktualizované 01.11.2018***