Назад к списку

Vojna - Ruský pohľad - Budúcnosť

Vojenská konfrontácia medzi USA a Ruskom sa vo «Východnej Gúte» nateraz nekonala. USA sa síce nestiahli zo Sýrie, ale tak, ako nedosiahli svoje ciele na Ukrajine, tak v ďaleko väčšej miere ich nedosiahli v Sýrii. Pokiaľ svetová verejnosť si neúspech USA na Ukrajine ani neuvedomila, tak neúspech USA v Sýrii je každému jasný.


 Pokračovanie.
 Druhá - záverečná časť článku «Vojna - ruský pohľad»  
http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/vojna_rusky_pohlad
► Americký prezident Donald Trump bol nútený vydať 19.12.2018 rozkaz o úplnom odchode amerických vojsk zo Sýrie. Rozhodujúce udalosti svedčiace o ďalšom smerovaní politiky Ruska a USA sa udiali oveľa skôr;
► 01.03.2018 Prezident Ruskej Federácie Vladimír Vladimírovič Putin v svojom prejave oficiálne informoval o raste nových možností Ruska vo vojenskej oblasti. Navrhol nevytvárať nové hrozby, ale naopak navrhol: „...sadnúť si za rokovací stôl, a spolu myslieť nad obnovením perspektívnej medzinárodnej bezpečnosti a stabilného rozvoja civilizácie. My sme vždy o tom hovorili. Všetky naše návrhy sú stále platné...“
► Odpoveď amerického prezidenta Donalda Trumpa prišla 13.08.2019 v podobe podpisu rozpočtu USA na obranu (NDAA) vo výške 716 miliárd $. Pre americkú administratívu a zdá sa i pre amerického prezidenta Donalda Trumpa sú rokovania v pozícii „rovného s rovným“, alebo dokonca v pozícii „prevahy Ruska nad USA“ chápané ako ponižujúce a neprijateľné.
→ Čo z uvedeného vyplýva?
a) USA sa naďalej vidia v úlohe celosvetového hegemóna a tak pokračujú v snahe udržať pri živote svoj euroatlantický geoprojekt na svetovládnej úrovni;
b) V politike USA sa naďalej prejavuje dvojkoľajnosť s výraznou prevahou kurzu na vojenskú konfrontáciu, ktorá sa presunula do ďalšieho kola;
c) Pentagon v nedávnom období rozvinul veľký program vytvorenia referenčných biologických laboratórií okolo hraníc Ruskej Federácie. Konkrétne v Arménsku, Azerbajdžane, Kirgízii, Kazachstane, Gruzínsku, Uzbekistane, Moldavsku a na Ukrajine. Načo sú mu? Pripravuje sa na biologický útok proti Rusku?
d) Finančná bublina naďalej narastá a je stále väčšia. Čím neskôr sa situácia bude riešiť, čím neskôr praskne, tým budú následky horšie pre celý svet. Čerpá sa a žije sa na úkor budúcnosti – budúcich generácií;
Žijeme v historicky zvláštnej dobe, keď jeden systém (kapitalizmus) prestáva fungovať a druhý (?) ešte nezačal. Z budúcnosti k nám nepreniká svetlo a my nevieme, čo bude. Máločo nám v pohľade do budúcnosti môže pomôcť. Naša veda bola vytvorená v odchádzajúcom systéme - pre poznanie v súčasnosti už odchádzajúcej doby. Čiastočne nám môže pomôcť pohľad do minulosti. To jest, aké sily hýbali dejinami, aké ciele sledovali, ako ich ovplyvňovali objektívne podmienky – naša matka Zem atď.
V našich dejinách je možné vysledovať snahu o realizáciu dvoch geoprojektov:
I. Dva geoprojekty:
Každý z projektov po svojom rieši problém vytvorenia a riadenia geopolitického priestoru.
a) Euroatlantický
 Euroatlantika – známa ako všetko „progresívne“ ľudstvo. Počiatky tohto projektu siahajú do obdobia pred 3 tisíc rokmi. Jeho základnú myšlienku možno vysledovať v prvej časti Biblie – v Starom zákone, kde sa hovorí o „vyvolených“. Tento projekt prevzali Anglosasovia prinajmenšom v roku 795 n.l. Čoho potvrdením je:
- List franského kráľa Karola Veľkého pápežovi Levovi III. pri príležitosti jeho zvolenia za pápeža; a ďalej:
- Teória o nadčloveku (der Übermensch) Friedricha Wilhelma Nietzscheho;
- Nacistická teória a prax o nadriadenosti árijskej rasy o „der Übermensch“ v období fašistickej tretej ríše «Deutsches Reich» 1933-1945;
- Doktrína vyvolených sa ďalej tiahne projektom euroatlantiky ako niť až k prezidentovi Obamovi, ktorý v OSN prezentoval tézu o výnimočnosti amerického národa: «... Všetko, čo je správne pre USA je správne i pre všetky demokratické krajiny Zeme». Americký senátor Albert Beveridge to povedal naplno: „Sme vládnucou rasou sveta...Nevzdáme sa svojej úlohy pri plnení úloh našej rasy, úlohy správcu svetovej civilizácie z vôle Božej...On nás určil za národ vyvolený...Poskytol nám dar vládnutia, aby sme mohli vykonávať správu nad národmi primitivnými a zastaralými.“ 
Euroatlantika rieši svoj problém vnútorného prepojenia prostredníctvom Veľkých lodí a to ako vo vojenskej, tak v občianskej sfére. Na dne oceánov sú položené káble spájajúce nie len euroatlantiku v dĺžke minimálne 1 milión kilometrov v hĺbke 3500 metrov. Do euroatlantiky sa ťažisko ekonomického  rozvoja presunulo až v priebehu posledných 200 rokov. Vrchol svojho rozvoja euroatlantika zaznamenala paradoxne až po 2. svetovej vojne, keď len po pripočítaní HDP Sovietskeho Ruska (ktorého produkcia bola zahrnutá k euroatlantike čisto na základe geografického princípu) dosiahla euroatlantika viac ako 50% svetovej produkcie HDP. Pokiaľ euroatlantický projekt je nám tradične známy, už len tým, že v ňom žijeme, tak o euroázijskom projekte toho vieme málo. A to málo je navyše skreslené euroatlantickým, wichingovským uhlom pohľadu. Z tohto dôvodu, ako i z dôvodu, že euroázijský projekt sa môže stať určujúcim pre formovanie budúcnosti ľudstva na tejto Zemi, pohovorím o ňom podrobnejšie.
b) Euroázijský
 Veľká Euroázia – známa ako „periféria, autokracia, diktatúra, a pod“. Stopy tohto geoprojektu siahajú do obdobia – Byzancie = Východorímskej ríše teda do 3. storočia n/l až po rok 1453) a ďalej idú cez Mongolské impérium (1265—1361), ktorého vládcom bol Čingischán Temüdžin (Džingischán). Mongolské impérium sa rozprestieralo od Dunaja po Japonské more a od Novgorodu po Kambodžu, riešilo svoj vznik a rast prostredníctvom výraznej prevahy vo vojenskej stratégii: kde Čingischán čerpal:
- z vojenskej geniality Alexandra Macedónskeho (manéver krídlami);
- a z úspechov vedecko technického myslenia čínskych inžinierov (vývoj, výroba a využitie obliehacích zbraní).
A tak vysoko mobilná Čingischánova armáda dosiahla neprekonateľnú kompetenciu z chodu dobývať mestá a pevnosti. Komunikácia bola zabezpečovaná inovatívnymi infraštruktúrnymi projektami tej doby - 13 storočia. Pošta v Čingischánovom impériu išla z Východnej Európy do Mongolska – dva týždne. Zabezpečoval to systém poštových staníc známych pod názvom „JAMY“ kde sa vymieňali kone.
Veľká októbrová socialistická revolúcia (VOSR) 07.11.1917 (podľa juliánskeho kalendára = starého štýlu 25.10.1917 oživila euroázijský projekt a vytvorila Sovietske Rusko, ktoré existovalo do 26. 12. 1991. VOSR vychádzajúc z teórie marxizmu-leninizmu naplnila tento projekt dovtedy nevídaným obsahom: ukázala ľudstvu alternatívnu nekapitalistickú cestu rozvoja spoločnosti, do popredia dala princíp kolektivizmu a zavrhla princíp: «víťazí silnejší» alebo ináč povedané «Homo homini lupus = Človek človeku vlkom» ... 
Ekonomika Indie a Číny spolu, sa do začiatku 19 storočia, teda do časov Napoleona podieľala viac ako 50% na tvorbe svetového HDP. Pre porovnanie: súhrný HDP USA a Európy (s využitím všetkých finančných bublín) činí v súčasnosti 34 až 36 triliónov dolárov. Tak HDP Číny a Indie vyjadrený v PKS (parite kúpnej sily) 26 – 27 triliónov dolárov (a so započítaním PKS Ruska 30 – 31 triliónov dolárov) s prihliadnutím na tempá ich rastu je vyšší ako u Euroatlantiky.
⇉ Teda ak sa podarí Rusku oslabiť princíp Veľkých lodí, ktorý je základom geoprojektu Euroatlantiky, tak projekt Veľká Euroázia môže zvýšiť tempá svojho rastu. Tu nemám na mysli vojenské riešenie tejto otázky, ale riešenie pomocou realizácie infraštruktúrnych projektov ako napr. Severná morská cesta, Severný suchozemský koridor „Hodvábnej cesty“ a pod. Členmi tohto geopolitického priestoru sa môžu stať: Čína, Rusko, India, Irán, Irak, Pakistan, Južná Kórea, Severná Kórea, Vietnam, Laos, Filipíny, Malajzia, Egypt, Sýria, Líbya, Turecko, Juhoafrická republika nebolo by prekvapením, keď by sa pripojil i Izrael, nakoľko by vyriešil problém svojej bezpečnosti na mnohé desaťročia. Realizácia tohto projektu by vytvorila globálny sebestačný priestor majúci svoje zdroje a svoj odbytový trh s plným spektrom kompetencií obsahujúci tri miliardy obyvateľov produkujúcich 50% svetového HDP. A zahŕňala by v sebe všetky svetové náboženstvá.
V súvislosti s formovaním euroázijského geopolitického priestoru existujú mýty okolo subjektov formujúcih tento priestor. Pokúsim sa ich dať na pravú mieru, alebo ináč povedané, pohovorím o nich z iného uhla pohľadu. Reálne zhodnotenie ich síl a potenciálu nám pomôže pozrieť sa do budúcnosti.
► Mýty o Číne:
1. Čína všetko dosiahla sama. Čína sama dobre vie, ako postupovať a čo robiť ďalej.
 Čína – je veľkým štátom s veľkou kultúrou a veľkým národom. V XX. storočí po veľkých stratách sa Čína dokázala vrátiť na prvé pozície vo svete v dôsledku strategického balansovania medzi ZSSR a USA. V dôsledku víťazstva ZSSR v 2. svetovej vojne, vďaka podpore ZSSR Čína získala svoju nezávislosť, miesto v OSN, návrat okupovaných území Japonskom, jadrovú zbraň. Na konci 60-tých rokov Čína sa nie nezištne prikláňa k USA. V roku 1971 sa uskutočnila tajná návšteva Henry Kissingera k Mao Ce-tungovi. A v roku 1972 návšteva Richard Milhous Nixona v Pekingu. Následne Čína získava Hongkong od Veľkej Británie a Macao od Portugalska a viac ako trilión dolárov západných investícií. Čína požaduje lokalizáciu západnej výroby, narušuje všetky zákony o intelektuálnom vlastníctve. Namiesto trestu dostane status privilegovaného obchodného partnera a je prijatá do WTO skôr ako Rusko, ktoré prestálo na prahu tejto organizácie 18 rokov. Táto etapa je ukončená. Niet tu nič neobyčajné.
Kissinger to President Nixon in 1972: “In 20 years your successor, if he’s as wise as you, will wind up leaning towards the Russians against the Chinese. … [The United States needs] to play this balance-of-power game very unemotionally. Right now, we need the Chinese to correct the Russians and to discipline the Russians”. V preklade: "V roku 1972 Henry Kissinger architekt a bezprostredný vykonávateľ zblíženia USA s Čínou hovorí prezidentovi Richard Milhous Nixonovi že: “Možno o 20 rokov ďalší Prezident USA, ak bude dostatočne múdry, bude musieť urýchlene sa zblížiť s Ruskom proti Číne“. USA nevyhnutne musia hrať hru vyvažovania – rovnováhy síl s vylúčením emócií.
A tak život Číny už nebude taký, ako predtým. Prišiel Trump, prvé sankcie a požiadavky na nákup nových dlhov USA. (Hordu treba kŕmiť!)
2. Čína je sebestačným štátom. Nepotrebuje partnerov, zvlášť nie rovnoprávnych.
 Čína po celé desaťročia bola orientovaná na export, na trhy s vysokou kúpnou schopnosťou - na Euroatlantiku. A len v poslednom desaťročí začala rozvíjať vnútorný dopyt – pripravovať sa na zhoršenie vzťahov s Euroatlantikou - Západom. Napriek všetkému vnútorný dopyt je nedostatočný na to, aby bolo kompenzované rázne zníženie dopytu na Západe. Navyše štruktúra vnútorného dopytu nie je identická so štruktúrou exportu. Kde umiestniť prebytok ocele a hliníka potom, čo vyhlásil Trump sankcie? Veď 90% svetovej produkcie ocele sa vyrába v Číne. Oponenti by mali ihneď pripomenúť „Hodvábnu cestu“ do Európy. Zámerne som nenapísal projekt. Pretože všetky informácie, ktoré sú o „Hodvábnej ceste“ projektom nazvať nemožno. Okrem niekoľkých výnimiek a to - severného koridoru „Hodvábnej cesty“ cez Rusko. Ktorý fakticky na mapách a na diagramoch absentuje. Tým, čo si už prečítali článok: „Vojna – Ruský pohľad“ a na základe znalostí o prítomnosti amerických vojenských kontigentov v Iraku a Afganistane, o presune zachránených islamistov zo Sýrie do Afganistanu na hranice republík Strednej Ázie, je im jasné, že koridory „Hodvábnej cesty“:
▪ morský cez Malakský, Adenský Suezský a Gibraltársky prieliv;
▪ suchozemský cez Pakistan, Tadžikistan, Uzbekistan, Irák, Irán, Sýriu, Gruzínsko, Turecko možno vyčiarknuť.
Čo zostáva? Severný suchozemský a severný morský koridor. Cez tieto dva koridory zaručene pôjdu energie, potraviny, kriticky dôležité materiály a technológie. Tieto dva koridory kontrolujú Ľudia Chladu. A s Ľuďmi Chladu je možné sa dohodnúť len ako s partnermi. Partnera Číny by nemali zastrašiť žiadne ekonomické, alebo vojenské hrozby euroatlantistov. Nikto, okrem Ľudí Chladu, ktorí perešli konfrontáciou u Východnej Gúty to nemôže zaručiť 1,5 miliarde Číňanov.
3. Čína si ľahko a rýchlo usporiada svoje vzťahy so susednými štátmi.
 Čína je už dávno veľkým štátom a teda i jeho záťaž rozporov so susednými štátmi nie je o nič menšia ako u Ruska s Európou ... . Japonsko, Južná Kórea, Vietnam, Thajsko, či už opodstatnene, alebo nie, nechcú ostať v svojom konflikte proti Číne osamotení. Nehovoriac o Indii, ktorá je v strategickom konflikte s Čínou. Pripomínam, že globalisti za Obamu združili tieto štáty do Trans-Tichooceánskeho Partnerstva za účelom zdržiavania rastu Číny. A až nacionalista Trump jedným zo svojich prvých rozhodnutí zrušil toto partnerstvo.
4. Čína je na vzostupe. Jej mäkká sila je na vzostupe. Jej identičnosť je nespochybniteľná.
 Ani o čiarku neznižujúc úspechy čínskeho národa, jeho samoidentifikáciu, celistvosť spoločnosti, chápanie historickej tradície. Napriek tomu všetko to čo som vymenoval je pre Čínu najväčšou výzvou. Poznatky ruských odborníkov, ktoré získali v dobe pobytu zo spoločenských kontaktov s predstaviteľmi humanitárnej a finančnej elity Číny dávajú obraz čínskych provincií pripomínajúci obraz republík neskorého Sovietskeho Ruska. Z nich vyplýva, že mnohé provincie sa necítia byť časťou jednotnej Číny. A provinčné klany obdobne ako republikové klany ZSSR súperia v boji o federálne finančné prostriedky. Teng Siao-pchingom prijatá koncepcia viacrýchlostného rozvoja čínskych provincií, vyvolala očakávaný veľký disbalans v rozvoji čínskych oblastí.
Si Ťin-pching si uvedomuje, že obdobie výhod (ústupkov) zo strany Západu sa skončilo. A tak sa pripravuje na prerozdelenie národného blahobytu medzi provinciami a elitami. Preto došlo k zrušeniu obmedzení na možnosť znovuzvolenia hlavy štátu, bola mu daná právomoc priameho velenia armáde, rozšírila sa pôsobnosť plných mocí komisie straníckeho dohľadu (nad korupciou) zo straníckeho aparátu na celý štát. Čína sa pripravuje k ďalšiemu obratu, takej úrovne, aký zažila za doby Mao Ce-tunga, alebo Teng Siao-pchinga a jej vedenie (na rozdiel od Gorbačova, ktorý do súčasnosti sa jednoznačne nepriznal k zodpovednosti za katastrófu 90-tych ) sa veľmi bojí rozpadu štátu. Pripomínam, že čínsky ekonomický liberál Teng Siao-pching vidiac chautizáciu v riadení ZSSR v roku 1989 dal povel čínskej armáde tankami rozohnať mítingujúcich na námestí Tchien-an-men kuang-čchang (Nebeského pokoja).
I keď to znie veľmi čudne, Čína dokonca vo väčšej miere potrebuje múdru a systémovú podporu Ruska (intelektuálnu, analytickú, ontologickú a kultúrnu), než pomoc v oblasti geobezpečnosti. Nie náhodou Číňania porovnávajú Si Ťin-pchinga s Putinom, ktorý rozhodne bojuje s oligarchami a chce aby veľký ruský kapitál bol opäť národne orientovaný.
► Mýty o Rusku:
1. Rusko nikto nepotrebuje. Rusko je na periférii svetového rozvoja.
 Predstavte si, že nikto nepotrebuje štát – jeden z dvoch vo svete, riadiaci jedinú na svete orbitálnu stanicu. Jeden z troch štátov majúci vlastný systém sputnikovej navigácie. Jeden z dvoch štátov sveta schopných samostatne uskutočňovať dlhodobé vojenské expedície vo svete. Jeden z piatich štátov sveta majúcich právo veta v OSN. Jeden z dvoch štátov sveta majúcich suverénne technológie kryptoochrany – šifrovania. Prvý štát na svete, ktorý dokázal vyrobiť hyperzvukovú zbraň. Jeden z troch štátov na svete, ktorý dokázal vyrobiť dopravné lietadlo s dvoma uličkami medzi sedadlami cestujúcich. Štát, ktorý má viac atómových ľadoborcov ako všetky ostatné štáty sveta (20 proti NULE). Jediný štát, ktorý dokázal postaviť mestá za polárnym kruhom. Štát, ktorý má plyno a nafto- trubovodnú sieť o celkovej dĺžke viac ako 1 milión kilometrov. Štát, ktorý má 1/6- tinu svetovej pevniny (súše) a 1/3 –tinu svetových zásob plynu. Štát, ktorý má Severnú morskú cestu vo svojich teritoriálnych vodách. Kto by nechcel, aby jeho vlasť sa takým niečim mohla pochváliť? Nuž len zradcovia a riťolízači.
S takými aktívami Rusko ťažko nachádza v súčasnom svete za svoje služby dôstojnú finančnú kompenzáciu. Rusko tak ako ďalšie štáty Euroázie potrebuje Veľkú Euroáziu. No predovšetkým Rusko – ako budúci garant, si musí premyslieť podmienky a návrhy spolupráce. A spolu s ním všetci budúci signatári.
2. Rusko má veľké príjmy z dobývania ropy, no je tu veľká korupcia. Pozrite na Saudskú Arábiu ... Je to surovinové prekliatie Ruska.
 Samozrejme, príjmy z ropy hrajú významnú úlohu v HDP Ruska. A to od počiatku sedemdesiatych rokov, keď euroatlantisti stratili kontrolu nad blízkovýchodnou naftou a arabské štáty znárodnili ťažbu ropy a zemného plynu. Za rok až dva ceny za ropu sa zvýšili z 2-3 dolárov za barel na 18 dolárov. Pričom predchádzajúcich 100 rokov sa kupodivu cena ropy za barel pohybovala stále v rozmedzí 2 – 3 dolárov. Po tú dobu národy arabských štátov „dobrovoľne“ dotovali 90% ceny ropy pre slobodné, efektívne západné ekonomiky. V roku 1980 cena za ropu vyletela do výšky 100 dolárov za barel a následne padla na úroveň 36 dolárov v roku 1986. A v roku 1998 dokonca na úroveň 11 dolárov za barel. A tak za posledných 40 (štyridsať) rokov, keď sa Západu nedarilo donútiť Arabov dotovať liberálne ekonomiky nízkymi cenami ropy. Rusko 10 (desať) rokov (v 70-tych rokoch) a 10-12 (desať až dvanásť) rokov v (2000-cich rokoch) dostávalo reálne finančné ohodnotenie za samostatnú vlastnú ťažbu ropy na svojom území predávanú Západu. Rusko nedostávalo žiadne darčeky, nepredávalo ropu z okupovaných území, nenútilo Západ za pomoci sankcií, alebo hrozieb kupovať ruskú ropu a zemný plyn. Prepáčte, prečo by sa malo Rusko každý deň ospravedlňovať za ťažbu a export svojich fosílnych palív? Prečo je to Rusku predhadzované? Nevidím žiadneho Američana, Brita, Nemca, Francúza ... ktorí by sa hanbili za to, že ťažili ropu, zemný plyn, ... viac ako 100 rokov vo svojich kolóniách a vytvorili ekonomiky fungujúce systémom parazita. Ruskí liberáli neustále predkladajú otázku: Aká je výška príjmov Ruska za plyn a ropu, a čo bude, ak tieto príjmy sa „spravodlivo rozdelia“?
Kedykoľvek, pri pokuse hovoriaceho spočítať, odôvodniť rozhodnutia sa objavuje „absolútny argument“ ruských liberálov: „A v Saudskej Arábii, a v Nórsku a ... „ Ak si vezmeme nie práve najpriateľskejšiu k Rusku Ročenku CIA (CIA Factbook) a zostavíme si porovnávaciu tabuľku alebo diagram čistého exportu ropy na obyvateľa pre rôzne krajiny. Pretože 2-3 milióny obyvateľov Katara a Kuvajtu, alebo 5 miliónov obyvateľov Nórska ako prijímateľa výhod ťažby ropy – to nie je porovnateľná – rovnocenná výhoda, akú má 145 miliónov obyvateľov Ruska. A tak
Katar exportuje 326,8 barelov ropy na jedného obyvateľa proti – 12,8 barelov na jedného obyvateľa v Rusku. (Katar 25x viac!);
Kuvajt 307,4 proti - 12,8 v Rusku (Kuvajt 24x viac!);
Nórsko 177,9 proti - 12,8 v Rusku (Nórsko 14 x viac!). Žijú Nóri 14 x dlhšie, alebo benzín je u nich 14x lacnejší ako v Rusku!? Zdá sa mi, že niekto v Nórsku drasticky kradne!?
 Pre porovnanie čistý export veľkých štátov exportujúcich ropu:
Irak (30 miliónov obyvateľov) = 22,8 barela na obyvateľa/rok;
Irán (70 miliónov obyvateľov) = 11,1 barela na obyvateľa/rok;
Rusko (145 miliónov obyvateľov) = 12,8 barela na obyvateľa/rok.
 A tu vzniká druhá otázka: Kde má Irak a Irán orbitálnu kozmickú stanicu, ponorky na jadrový pohon, globálny systém sputnikovej navigácie, milióny kilometrov ropovodov a plynovodov, desiatky atómových energoblokov. Neviem, aký záver si urobíte vy, ale podľa mňa nie je tu moc priestoru na tzv. problém ropnej ekonomiky.
 ♦ A ešte k SUROVINOVÉMU prekliatiu Ruska:
Tu verím euroatlantistom na slovo a bez komentárov. Len pripomeniem, ak sa u Rusov, Indov, Číňanov, Aztékov, amerických Indiánov, Sýrčanov, Líbyjcov alebo Venezuelčanov objaví zdroj potrebný Euro-Američanom, tak nad tými národmi zrazu zavisne prekliatie. Ich štáty sa stávajú kolóniami štátov euroatlantiky. Prepukajú tam občianske vojny, konajú sa tam nespravodlivé voľby, euroatlantické zahraničie tam vymenúva kontraprezidentov. Vyhlasujú sa ekonomické sankcie, konajú sa korekturujúce návštevy skupín raketových krížnikov a lietadlových lodí. Dúfam, že ruský GŠ dokáže sňať prekliatie najprv z ekonomiky Ruska a následne zo štátov jeho spojencov.
3. Rusko je dvanásta, sedemnásta ... ekonomika sveta (menšia ako Portugalská, Kanadská, Talianská atď.)
 Je to opäť o OCEŇOVATEĽOCH. O uhle pohľadu. Na jednej strane o porazenectve ruských liberálov a tirádach populistov nezakladajúcich sa na faktoch a na druhej strane cielenej západnej propagandy vytrhávajúcej fakty z celkového obrazu. A tak preverme si fakty. Medzinárodný menový fond MMF (IMF), Svetová banka SB (WB) a Ročenka CIA (CIA Factbook) priznávajú Rusku šieste miesto vo svete vychádzajúc z HDP (prepočítaného na PKS (PPP)). HDP Ruska sa pohybuje na úrovni 4 (štyroch) triliónov dolárov. Pričom od 5 (piateho miesta) ktoré zaujíma Nemecko, Rusko delí tak málo, že možno povedať, že Nemecko a Rusko sa delia spoločne o 5 a 6 miesto. Prečo beriem do úvahy PKS a nie kurz dolára? Nuž preto, že Anglosasovia emitujú toľko svojho vnútorného dlhu v dolároch a cenných papieroch, ktorým udržujú a podporujú svoj HDP a nafukujú fondový trh, že použitie kurzu dolára pre porovnanie ekonomík by bolo nekorektné. Chápem Theresu May, ktorá sa rozhorčuje nad tým, ako si Rusko s HDP menším, ako Kanada 1,7 trilióna dolárov (u Anglosasov HDP v dolároch i podľa PKS (PPP) je rovnaké) dovoľuje sa tak správať vo svete. No pritom nehovorí svojim občanom, že ekonomika samotnej Veľkej Británie činí len 70% ekonomiky Ruska.
Druhý spôsob, ako preveriť veľkosť ekonomiky Ruska sú výdaje ruských turistov v zahraničí. V roku 2014 teda roku pred sankciami a pred devalváciou rubľa, Rusko bolo piatym štátom vo svete vychádzajúc z výdajov ruských turistov v zahraničí. Pred Ruskom bola len Čína, USA, Nemecko a Veľká Británia. Strata potokov ruských turistov do Turecka a Egypta urobila na svetové spoločenstvo väčší dojem, ako rozpad Sovietskeho Zväzu. Hlavné je však to, že pokiaľ sa porovnáva ekonomika Ruska s Kanadou, Španielskom, Talianskom, alebo dokonca Veľkou Britániou chýba mi globálna produkcia týchto štátov. To jest všetko je to len viac menej produkcia osobnej spotreby typu: elektronika, odevy, strojárska výroba, cestná technika, tankery, softwer, sociálne siete, vyhľadávače, systémy objednávania a riadenia taxíkov a pod. Pričom sa tu dá pochybovať, kto je vlastne výrobca. Nie je náhodou skutočným výrobcom Čína, ktorej objednávateľ dal len právo nalepiť na výrobok svoju značku? A ak sú tieto ekonomiky predsa len väčšie. Kde sú ich orbitálne stanice, systém sputnikovej navigácie, atómové ľadoborce, plyno-nafto tankery ľadoborcovej triedy, státisíce kilometrov plynovodov a ropovodov, ktoré „hrdzvá benzínka“ postavila a udržuje zo svojho účtu. Nuž a osobitnou časťou porovnania je Vojensko-priemyslový komplex. Na základe priznania západných profesionálnych analytikov výsledky prezbrojenia uskutočnené Ruskom v rokoch 2012 až 2018 hovoria o inej ekonomike. Každý dolár vložený Rusmi sa rovnal piatim dolárom, ktoré dali Američania na zbrojenie. Preto „skromných“ 300 až 400 miliárd dolárov daných Ruskom na prezbrojenie sú ekvivalentné 1,5 až 2 (dvom) triliónom dolárov, ktoré vložilo NATO.
Rusko je piatou až šiestou ekonomikou sveta, a to nehľadiac na mnohé neúspechy. Nedostatky, a neefektívnosť spravovania aktív. To hovorí o tom, aký obrovský potenciál má Rusko, ak pri všetkej vnútornej hašterivosti, bazárovosti, „všadeprítomnému pocitu viny“ je Rusko piata ekonomika sveta.
4. Rusko v BRICS a ŠOS (SCO) nikto nepotrebuje.
 
„Nikomunepotrebnosť“ Ruska vo svete sme si vysvetlili. Pohovorili sme si i o „ničnepotrebnosti“ Číny. Pohovoríme si i o medzinárodných organizáciciách BRICS a ŠOS. Sú to mladé organizácie štátov s malými skúsenosťami vytvárania medzinárodných organizácií.
Čína – „Impérium stredu“ Historicky orientovaná do seba. Po celé tisícročia v Číne neexistoval pojem posol a diplomat. Tí boli chápaní ako barbari uznávajúci veľkosť čínskeho imperátora. Po celú dobu, čo je Čína členom Rady bezpečnosti OSN nenájdete čo i len jedno samostatné uplatnenie práva veta čínskou delegáciou. Čína nesporne bude finančným lídrom a bicepsom ktoréhokoľvek medzinárodného zväzu, alebo bloku. No medzinárodnými komunikáciami, balansom záujmov členov zväzu a tiež urovnaním konfliktov vo vnútri a hlavne limitmi bloku štátov sa Čína zaoberať nemôže – kvôli nesúladu s požiadavkami na túto funkciu.
India – je natoľko zložitá z hľadiska vnútorného zloženia, že jej vláda (po svojom) pripomína OSN. Zjednocujúcim - vnútroindickým komunikačným jazykom sa stal jazyk okupanta. O schopnosti Brazílie, alebo Južnej Afriky, Pakistanu, alebo Iránu atď. organizovať vyvážený dialóg vo vnútri i navonok mimo bloku štátov zatiaľ hovoriť nebudem.Medzinárodní experti v oblasti cross-kultúrnych komunikácií ako napríklad Richard Donald Lewis už mnohé roky hovoria, že bez Ruska nie je BRICS akcieschopnou organizáciou. Nakoľko len Rusko má kompetencie a niekoľkostoročné skúsenosti vedenia konštruktívnych jednaní s kolektívnym Západom. Ostatné štáty – účastníci sa po po „jednaniach“ so Západom stali jeho kolóniami. Západ vedie jednania a dodržuje zmluvy len s tými, ktorí 1) dožijú do podpisu zmluvy; 2) ktorí budú schopný donútiť partnerov splniť dohodnuté.
 Ruská civilizácia je pre ľudstvo jedinou alternatívou namiesto anglosaskej civilizácie, nakoľko:
⋆ ako jediná je schopná samostatného, nezávislého vývoja. Má všetko vlastné. Západ ju na tejto ceste samostatného vývoja podporuje nepretržitým uvaľovaním sankcií a embárg;
⋆ všetky svetové diela z oblasti umenia, vedy, techniky a technológií, ... sú preložené do ruského jazyka;
⋆ všetko, čo preberá, pretavuje do systému svojej civilizácie;
⋆ jej hodnotový systém, myslenie umožňuje rozostavané dielo naprojektované západnými technológiami, podľa západných noriem, doprojektovať a dostavať podľa ruských noriem napríklad: Atómová elektráreň v Bushehr – Irán (The Bushehr Nuclear Power Plant). Začali ju stavať Nemci – firma Siemens patriaca do západonemeckého koncernu Kraftwerk Union, dňa 01.05.1975. V roku 1980 Nemci od zmluvy odstúpili z dôvodu pripojenia sa k sankciám USA proti Iránu. V momente odstúpenia od prác, bol prvý energoblok dostavaný na 85% a druhý na 50%. V auguste 1992 boli podpísané potrebné zmluvy medzi vládami Ruskej Federácie, Iránu a ruskou firmou «Атомстройэкспорт». 03. 09. 2011 o 23:29 AE «Bushehr» bola pripojená k národnej energetickej sieti.
Naproti tomu:
■ anglosaská civilizácia potom čo prenikne v dôsledku rozšírenia západnej jurisdikcie na nové územia, likviduje všetky materiálne a nemateriálne hodnoty vytvorené predchádzajúcou civilizáciou, nakoľko:
 a) z pohľadu «Anglosasa = Übermensch = Nadčloveka» nachádzajúceho sa na „vyššom vývojovom stupni“, nepredstavujú žiadnu hodnotu. Preto nemá zmysel sa zaoberať koexistenciou a či upgrade (vylepšením);
 b) novozískané územie je vnímané len ako čierna jama a či pozemok so stavebnou záťažou, kde je potrebné túto záťaž odstrániť a vybudovať všetko od základov. Príklad: Východná Európa po roku 1989, Ukrajina po roku 2014 a pod, kde všetky firmy pracujúce na základe sovietskych a či domácich technológií zanikli. Napríklad na Slovensku zanikol, alebo živorí zbrojársky, chemický, textilný, nábytkársky priemysel, poľnohospodárstvo, Filmové ateliéry Koliba ... . Na Ukrajine letecký závod: ГП «Антонов», ГП «Южмаш» a pod.;
 c) likviduje konkurenciu.
■ Čína, India a Japonsko – ich veľké civilizácie a kultúry s dávnovekými tradíciami ustrnuli. Od konca XIX. storočia bohužiaľ, už len preberajú anglosaskú kultúru, úspechy jej vedy a technológie.  
II. Potreba druhého globálneho regulátora.
Prečo?
Prvý regulátor, ktorý strašne nenávidí všetky monopoly okem svojho monopolu na riadenie sveta, rýchlo stratil svoju reputáciu a jeho aktíva silne upadli potom, čo v roku 1991 získal monopol na riadenie osudu sveta, ktorý následne využil svoju právomoc:
 a) Dotiahol svoje dlhy do výšky 100% svojho HDP;
Možno namietnuť, veď mu to dovoľujú iné štáty a poskytujú mu dlh. Pripomínam, že globálne inštitúty ako MMF a SB (WB) sú pod kontrolou kolektívneho Západu, kde % hlasov pripadajúce na maličké Belgicko sa rovná % pripadajúcemu na Čínu, alebo Indiu. Anglosaský Západ tiež kontroluje základné fondové trhy, emisiu triliónov dolárov dlhov, „presvedčuje“ arabské štáty kótovať ceny na ropu a plyn v dolároch. Kontroluje prepravu ropy a plyno-tankerov cez osem základných morských prieplavov, svetový platobný systém „SWIFT“ a milióny kilometrov podmorských káblov spojenia. Okamžite prijíma sankcie v mene 20 štátov NATO a prisúva k brehom pochybujúcich raketové torpédoborce a veľké lietadlové lode. A tak je ťažko nájsť tých, ktorí by nepožičali vládcovi všetkého vyššie uvedeného;
 b) Jediný globálny regulátor najprv zničil občiansku infraštruktúru Juhoslávie a súdil jej Prezidenta,
ktorého posmrtne (po 20 rokoch) nenajdúc dôkazy viny zbavil obvinenia. Potom globálny regulátor zničil infraštruktúru a štátny aparát Iraku. Odsúdil a popravil jeho Prezidenta na základe obvinenia vo výrobe biologických zbraní, čo ako sa ukázalo nebola pravda. Následne zničil infraštruktúru a štátny aparát Líbye a zavraždil jej Prezidenta na základe obvinenia: no doplňte si sami v čom bol vinný. Napríklad v tom, že prispel na predvolebnú kampaň prezidenta Francie. Následne zničil infraštruktúru a skoro sa mu podarilo zničiť i štátny aparát Sýrie. Pokúša sa zničiť, Prezidenta Sýrie – lekára oftalmológa, ženatého s občiankou Veľkej Británie, nositeľa Radu Čestnej Légie (Francia 2001 rok), Radu kráľa Abd al-Azíz ibn Saúda (Saudská Arábia 2009 rok) a Radu “Za zásluhy o Taliansku Republiku” (Taliansko 2010 rok), súdiť a zničiť (okrídlenými raketami) za výrobu a použitie chemických zbraní, prítomnosť ktorých „na základe vzniknutej tradície“ jediný regulátor nie je povinný nikomu dokazovať. A v súčasnosti sa pokúša zničiť zákonne zvoleného venezuelského Prezidenta Nicolás Maduro Morosa.
 c) Regula v latinčine znamená pravidlo.
A teda regulátor v súlade s tým je ten, kto zodpovedá za to, aby všetci (i on sám v prvom rade) dodržovali univerzálne pravidlá. Tak pozrime sa na to: Jediný globálny regulátor najprv začal ignorovať medzinárodné pravidlá konkrétne Rezolúcie Rady Bezpečnosti OSN. Potom zrušil suverenitu národov a štátov vymysliac si a realizujúc „humanitárne intervencie“. Regulátor tak narúšal medzinárodné pravidlá a zákony s odôvodnením, aby predišiel „strádaniu ľudí“. Strádanie akých ľudí, a aké strádania, a rozsah vtrhnutia – o tom rozhoduje jediný reagulátor sám. A nikomu zo svojej činnosti neskladá účty.
Pokiaľ rozsah smrti, strádania a škôd v dôsledku humanitárnych misií niekoľkonásobne prekračujú východzie zdôvodnenie pre vtrhnutie (Juhoslávia, Irak, Líbya a Sýria) tak len „oslobodenie“ Raky koľko stálo životov! No globálny regulátor nesúdi sám seba. Na rozdiel od ruských liberálov a ďalších sčítaných eurodemokratov euroatlantisti sami seba do kúta nezaháňajú a nedajú sa zahnať ani inými. A tak globálny regulátor vytvoril situáciu v dôsledku ktorej národy prišli o právo určovať si smer svojho vnútropolitického vývoja. Dávno pred voľbami v ktorejkoľvek krajine sveta globálny regulátor určil aké výsledky volieb uznáva, a aké nie. Pričom nie je dôležitá ani úroveň podpory toho ktorého kandidáta a typ štátneho zriadenia. K legitímnosti režimov kráľovstva Saudskej Arábie, emirátu Katar, alebo sultanátu Brunej výhrady nemá. A k voľbám uskutočneným pod kontrolou 90 tisíc kamier, 100 tisíc pozorovateľov s elektronickým sčítaním hlasov, technologicky nemysliteľnému ani v USA, ani vo väčšine štátov Západnej Európy výhrady sú. Pretože: „Highly likely”. Jednoducho globálny regulátor oznámil všetkým „poddaným“, že načo by nám boli pravidlá (regula) ak máme regulátora, ktorý namiesto toho, aby dohliadal na dodržiavanie pravidiel odsúhlasených štátmi a národmi, sám si vymýšľa pravidlá a to pre každú situáciu iné. Prejasný globálny regulátor si privlastnil právo určovať vzťahy medzi pohlaviami a dokonca počet pohlaví v ktorejkoľvek krajine u ktoréhokoľvek národa, vzťahy rodičov s deťmi (juvenálna justícia), pravidlá užívania dopingu, kde olympijskí víťazi zo štátov regulátora sú v 70% astmatici a chronicky nemocní ľudia. Určuje tiež pravidlá pre určovanie čo je a čo nie je korupcia. V chudobných štátoch sveta korupcia prekračuje všetky medze a vnútorný dlh v bohatých štátoch prekračuje 100% HDP (konkrétne Grécko viac ako 180%, Taliansko viac ako 130%, ...). Či naozaj britskí a francúzsky platcovia daní si zobrali sami u seba „na užitie si“ desiatky triliónov dolárov dlhov, a tie sa kupodivu nakoniec ocitli na bankových účtoch fondov typu BlackRock - 5,7 trilióna dolárov, Vanguard Group - 4,4 trilióna dolárov, State Street Global Advisors - 2,6 trilióna dolárov. Je to korupcia? U jediného globálneho regulátora sa nemôže jednať o korupciu (?!).
 d) Jediného globálneho regulátora podrazila neudržateľná snaha o dosiahnutie čo najefektívnejšieho ukájania svojej pažravosti.
Začal stále viac a viac šetriť na dôkazoch viny „obvinených“, na imitácii procesov spravodlivého detailného vyšetrovania. A hlavne počet „objednaných“ rozsudkov regulátorom začal prevyšovať množstvo rozhodnutí vytvárajúcich zdanie spravodlivosti. A pokiaľ kvôli Miloševičovi zorganizovali Srebrenicu a Kosovo a nešetrili na Haagský tribunál, a pokiaľ kvôli vtrhnutiu do Afganistanu využili veže dvojičky = Svetové obchodné centrum (WTC) a spojenie s Al-Káidou. Tak pre vtrhnutie do Iraku zamávali v OSN len skúmavkou s bielym práškom. Áno a súd so Saddámom Husajn Abd al-Madžíd al-Tikrítí bol veľmi rýchly a lacný. Vtrhnutie do Líbye nejak zvlášť nemotivovali a na súd s Muammar al-Kaddáfím sa rozhodli neutrácať. Hodili ho na roztrhanie davu. A staršia pani - štátny tajomník globálneho regulátora po zhliadnutí videa z bitia zákonnej hlavy štátu so smrteľným koncom sa na kameru hystericky rozosmiala a nechala sa počuť: „My sme prišli a on zdochol“. Zrejme pokladala svoj výkrik z hľadiska legitímnosti za rovnako hodnotný ako päťročné vyšetrovanie medzinárodného tribunálu s verejným sporom strán s publikáciou stoviek dielov vyšetrovacieho spisu obsahujúceho preverené dôkazy. Skrátka jediný globálny regulátor neudržateľne prepadol v očiach svetovej verejnosti. Kríza tohto „žánru“ sa stala očividná, dokonca i pre predavačov na pláži v Phatthajá.
⇛ svet urýchlene potrebuje druhého globálneho regulátora.
A za tri kopejky druhou staršou dámou zlepená vec Skripaľov a marketingová akcia „vypovieme 100 diplomatov – vystrelíme 100 rakiet“ a sľuby „Od podozrenia do popravy – nie vac ako tri dni“ – len potvrdzujú neodkladnosť naplnenia potreby nového regulátora.
► Atestácia druhého globálneho regulátora
Potom, čo podľa niektorých politológov GP (Globálny prediktor) a podľa iných časť globálnej a americkej elity zmenila pomer síl vo svete v prospech USA (v dôsledku napumpovania Číny financiami a technológiami odoberúc Čínu zo sféry dominovania ZSSR), sa stali USA jediným hegemónom a postupne (zvlášť po vtrhnutí do Afganistanu a Iraku) sa dostávali do zóny sebazničenia. Vznikla potreba protiváhy. Svet potrebuje rovnováhu, vyvažovanie, systém zdržiavania a protiváh, súperenie regulátorov. Druhý regulátor nemusí byť dokonalým po každej stránke. Bude mať jedinú úlohu: obmedzovať a viesť k sporiadanosti prvého (euroatlantického) regulátora a vytvoriť predvídateľný priestor medzinárodných vzťahov, kde štáty a národy získajú možnosť brániť si svoje záujmy, tradície, nevystavujúc sa hrozbe finančného, politického, kultúrneho alebo fyzického zničenia.
* Na začiatku 2000-ich rokov na túto úlohu bola aktívne pripravovaná Čína. Dokonca sa hovorilo o “Big Two” (Veľká dvojka) o “Chimerica” (Čína + Amerika). No Čína nevyhovela v dvoch bodoch 1) odmietla brať na seba akúkoľvek zodpovednosť za hranicami Číny; 2) nijako sa nehodila na úlohu nepolapiteľného drzého, vysokotechnologického zlodeja. (V tej dobe mal druhý regulátor plniť inú úlohu – mal sekundovať USA). I keď ja (nateraz) si neviem predstaviť Čínu, ako kontruje USA a jeho specnaz obsadzuje Tchajwan, ani ako zriaďuje bezletovú zónu nad Sýriou;
* V tej dobe Rusko nespĺňalo tiež dva body: 1) Veľkosť ekonomiky; 2) schopnosť reálne zničiť Ameriku. V súčasnosti už bod 2) neplatí.
* Stále je v hre i tretí variant: kolektívny, alebo kompozitný regulátor. V ktorom Číne pripadne úloha byť ekonomickou lokomotívou a výrobno spotrebiteľskou základňou. A Rusko bude zodpovedať za medzinárodnú situáciu, cross-kultúrne komunikácie vo Veľkej Euroázii, obmedzovanie chaostického konania a ambícií euroatlantických síl, tvrdé kontrovanie silovým elitám Západu, za vytvorenie a rozvoj suverenitu tvoriacich technológií: vzdušno kozmickú obranu, hyperzvuk, rádioelektronický boj, kyberobranu, kryptotechnológie, informačné vojny, obranu od farebných revolúcií, energetickú bezpečnosť, potravinovú bezpečnosť a tiež za bezpečnosť komunikácií a obchodných ciest. No i tento variant má svoj vážny nedostatok. Dá sa vyjadriť starou sedliackou múdrosťou: „Veškeré spolky – čertove volky“.
 Takže ak sa Rusku podarí úspešne zavŕšiť proces 15 ročnej atestácie, obstojí a stane sa druhým regulátorom, pripadne mu veľmi konštruktívna a ontologicky prirodzene vyplývajúca úloha. Podľa môjho názoru, atestácia a (príprava) Ruska na prevzatie funkcie druhého regulátora začala minimálne v roku 2012. Po zvlášť odsúdeniahodnej vražde Kadáfiho a následného verejného komentára: „My sme prišli a on zdochol“. Všimnite si slovo „regulátora“. Teda nie nového hegemóna. Hegemón musí, alebo aspoň usiluje dominovať vo všetkých oblastiach: v ekonomike, ideológii, vede, technológiách, kultúre, informačnej propagande, vojenskej sfére atď. Hegemón musí kontrolovať svetovú valutu, globálnu infraštruktúru, spoje, obchodné cesty. To bolo vidieť v prípade impérií: Veľkej Británie, USA i ZSSR. Hegemón má veľké výdaje a riziká. A predovšetkým nesmie dopustiť existenciu iných hegemónov. A tak hegemónia – nesie so sebou veľké nebezpečie pre štát ktorý je nositeľom hegemónie. Pokiaľ dôjde k preťaženiu a nezvládne všetky povinnosti spojené s úlohou hegemóna môže byť navždy zmetený z globálnej arény.
Teda druhý globálny regulátor, ako z uvedeného vyplýva, nebude hegemónom. Naňho sa nezvalí ťarcha nákladov na vytvorenie a udržiavanie globálnej infraštruktúry. Jedinou jeho úlohou bude obmedzovať a viesť k dodržiavaniu medzinárodného práva prvého euroatlantického regulátora.
► Tak prečo sa Rusko ocitlo pod takým tlakom, ak má taký pozitívny globálny scénar!?
 1) Nový globálny (euroázijský) regulátor musí v svojej podstate podľa T3 – podľa svojich funkčných povinností vydržať akýkoľvek tlak euroatlantického regulátora. Vrátane hrozby vojny vrátane jej skutočného vedenia. Od roku 2012 prebieha atestácia Ruska. A v posledných štyroch rokoch, zvlášť po prevrate v Kyjeve prebieha intenzívna atestácia Ruska na funkciu druhého globálneho regulátora. Rusko bolo vylúčené z „Veľkej Osmičky“, odobrané mu bolo právo hlasovať v PZRE (PACE), obvinené bolo zo zostrelenia maloázijského Boingu. Proti Rusku boli zavedené sankcie, v dôsledku ktorých prišlo o stovky miliárd dolárov, rubeľ dvojnásobne zlacnel vo vzťahu k doláru, ceny na naftu sa znižovali na 40 dolárov za barel. Rusku bola zahataná cesta k rade kriticky dôležitých technológií, v dôsledku cielených vonkajších zásahov boli roztrhnuté väzby na sovietsko-ukrajinský OPK (obranno priemyslový komplex) t.j. na výrobu rakiet, výrobu leteckých a lodných motorov, nástrojov ... Rusko a jeho závody majú obmedzený prístup na svetový (euroatlantický) finančný trh. Uvalené sú sankcie proti ruskej finančnej elite, a v značnej časti proti politickej elite. Po obvode Ruska dochádza k eskalácii vojenských konfliktov (Ukrajina, Pridnestrovie, Kavkaz, Stredná Ázia, Afganistan, Irán). USA a NATO oficiálne nazývajú Rusko hrozbou Č.1. Natovské raketové torpédoborce sa neustále zdržiavajú v Čiernom a Baltskom mori.
Záver k bodu: nikto nechce, aby svetu podsunuli falošného druhého globálneho regulátora. Testovanie prebieha so všetkou tvrdosťou a dôkladnosťou. Nikto nemôže otestovať a atestovať nového globálneho regulátor lepšie, ako starý globálny regulátor.
 2) Nikto nemôže oficiálne ustanoviť nového globálneho regulátora
okrem samotného nového regulátora. Myslím, že tu vhodne zapadnú slová Marie-Ségolène Royalovej, ktorá v priebehu televíznej prezentácie kandidátov na funkciu prezidenta Francie na otázku, čo povie na útoky demonštrantov na policajtov odpovedala návrhom: najať im ochranku. Takže skutoční policajti ochranku nepotrebujú. A príchod nového globálneho regulátora štáty a národy môžu uznať postfaktum. Určite nie skôr. Vojenské, politické, mediálne a biznis elity štátov Veľkej Euroázie musia zoči-voči vidieť ten prerod, zdolanie tých prekážok, cez ktoré prechádza národ Ruska, jeho štátne a spoločenské inštitúty. A „dobrovoľne“ sa vzdať situácie absencie regulátora Veľkej Euroázie. V opačnom prípade pocítia na vlastnej koži, čo „stojí“ byť regulátorom (sám sebe). Potom Predseda vlády Si Ťin-pching a Predeseda vlády Naréndra Dámodardás Módí nebudú musieť dlho presvedčovať elity svojich štátov o nutnosti úhrady nákladov za služby nového globálneho regulátora.
3) Morfogenézia – vznik a vývoj Ruska a jeho národa
a jeho sformovanie v nového regulátora nemôže sa realizovať za jeden deň a v existenčnom vákuu. Môže sa zdať, že tie ťažkosti, ktoré Rusko prežíva za posledných štyri až päť rokov sú nadmerné. A že ľudia by nemali tak strádať. No s čím je toto strádanie porovnateľné? S 500 dňami Javlinského, ktoré mali „zázračne“ pretvoriť ZSSR na (.?.). Na čo sa ZSSR mal pretvoriť ani nanazvali. Alebo to porovnať s reformami Jelcina, Gajdara, Čubajsa, ktoré pretvorili 270 miliónový národ ZSSR na 145 miliónové Rusko, ktoré stratilo 5 miliónov km2 územia, 40% HDP, zničili spracovateľský priemysel a preformátovali Rusko na surovinový prívesok Západu.
+ Bez Olympiády v Soči a návratu Krymu (nehovoriac o jeho vojensko-strategickom význame) by nebolo možné konsolidovať ruskú spoločnosť okolo národných záujmov. V dôsledku uvedeného sa znížilo % protestného potenciálu v Rusku z 25-27% v roku 2012 na 2-3% v roku 2018;  
+ Vo finančnej sfére došlo k očisteniu bankového sektora od bánk, ktoré žili na účet opakovaného výdaja „lacných“ západných finančných prostriedkov;
+ zavedený národný elektronický systém bankových platieb je nezávislý - nie je viazaný na systém štátov Euroatlantiky;
+ vyvíja sa maximálne úsilie s cieľom skončiť s praxou ešte sovietskej kolaborantskej (euroatlantickej) elity vyvážať kapitál z Ruska. Talentovaným, energickým podnikateľom sú predkladané návrhy investovať svoj kapitál do tých štátov, s ktorými má Rusko spoločné vzájomne výhodné strategické záujmy, potvrdené medzinárodnými dohodami a finančnými záväzkami, ktoré tak môžu byť celou mocou Ruska chránené;
+ v podmienkach sankcií bola uskutočnená širokoformátová transformácia vojensko-priemyslového komplexu (VPK) Ruska. Niekoľkonásobne bola znížená závislosť ruského VPK od zahraničných súčiastok. Bol vytvorený nový, súčasný i keď nie celkom dokonalý systém cenotvorby. VPK je financovaný Vládou prostredníctvom Gosbank, ktorá nemá zahraničné účty a finančné operácie, a teda je odolná voči sankciám. Tým sa dosiahla i likvidácia rozporu medzi 15% úrokovou sadzbou a povolenou maržou pre podniky v rámci VPK vo výške 5-7%;
- Myslím je namieste pripomenúť, že nízka úroková sadzba na Západe nevyplýva z veľkosti ekonomiky, ale z neschopnosti splácať percentá úrokov za vnútorný štátny dlh rovnajúci sa hodnote 100% produkcie HDP/rok, keď hodnotu ročnej produkcie HDP je potrebné dať na splatenie ročného úroku za vnútorný štátny dlh. A v inom prípade skúste tiež voličom objasniť prečo pri raste ekonomiky o 1,5% vy 5% HDP dávate na splatenie štátneho dlhu, a nie na splatenie samotného dlhu;
VPK nového regulátora (Ruska) nie len že musí byť nezávislým, ale i efektívnym. Nakoľko on musí získať objednávky na výzbroj z krajín Veľkej Euroázie a tiež osvojiť si naskytajúce sa mu trhy (v rámci dohôd o poskytovaní služieb novým globálnym regulátorom) vysokotechnologickou priemyselnou produkciou a službami. Málokto postrehol, že na rozdiel od tendencie znárodňovania veľkého priemyslu, vo VPK Ruska sa začala privatizácia veľkých koncernov. Koncern Kalašnikov má vynikajúcu dynamiku a výsledky. Hlava spoločnosti „S7“ nadobudol „Morský štart“ (plávajúci kozmodróm na mori), požiadal o koncesiu na ruský segment „MKS“. A je pripravený podieľať sa na programe orbitálnej nákladnej dopravy. Mám zato, že v najbližších rokoch my budeme svedkami uzavretia mnohých zmlúv o privatizácii v odvetviach leteckého, kozmického, rádioelektronického, navigačného priemyslu, priemyslu výstavby kozmických lodí a v ďalších odvetviach s cieľom realizácie exportného potenciálu ruských podnikov a trhu Veľkej Euroázie.
Záver k bodu: Realizuje sa komplexná (vnútropolitická, zahraničnepolitická finančne-banková, technologická, potravinovo-poľnohospodárska, vojenskopriemyslová, vojensko-organizačná, informačná transformácia Ruska, jeho spoločnosti, štátnych a spoločesnkých inštitúcií) k prevzatiu Ruskom úlohy druhého globálneho reagulátora, predstavujúceho záujmy Veľkej Euroázie. Je to Putinov plán, ktorý odvážne začal realizovať. Vystihol dieru na trhu a zaplňuje ju, a to rýchlejšie, ako prebiehal rozpad ZSSR. Šťastie praje odvážnym. Svet potrebuje rovnováhu, vyvažovanie, systém zdržiavania a protiváh, súperenie regulátorov.
III. Celkový záver:
Žijeme v prelomovom období. V dobe obrovských geocivilizačných zmien. A to ako v dôsledku možno na človeku nezávislých zmien ako napríklad zmeny zemskej klímy, tak i v dôsledku činnosti človeka: rýchlosti technologických zmien, zmien geoekonomických, geopolitických a geokultúrnych atď.
Ukázali sme si, že:
 ▪ euroatlantický geoprojekt pod vedením USA v pozícii celosvetového hegemóna je nebezpečným pre ľudstvo na Zemi;
 ▪ svet urýchlene potrebuje druhého globálneho regulátora;
 ▪ prebieha intenzívna atestácia Ruska na funkciu druhého globálneho regulátora. Naplnenie tejto úlohy bude znamenať, že Rusko vytvorilo predvídateľný priestor medzinárodných vzťahov, kde štáty a národy tak získajú možnosť brániť si svoje záujmy, tradície, nevystavujúc sa hrozbe finančného, politického, kultúrneho alebo fyzického zničenia. Pre USA to bude znamenať pokles z pozície celosvetového hegemóna na pozíciu prvého globálneho regulátora;
 ▪ na našej Zemi existujú dva veľké geoprojekty.
 Aké sú ich ciele?
 a) Euroatlantický:
 je projekt pre „vyvolených“ t.j. pre „Zlatú miliardu“, ktorý sa v poslednej dobe (kto vie prečo?) zúžil na „Zlatú ½ miliardu“. Vo vízii tohto projektu „vyvolených“ budú obsluhovať výlučne roboty. Ostatným, ktorí sa toho dožijú, bude dovolené likvidovať civilizačný odpad.
 b) Euroázijský:
 je projekt pre všetkých, v ktorom všetky úspechy ľudstva budú využívané na blaho celého ľudstva.
 Rozhodnutie na stranu ktorého geoprojektu sa prikloníme a budeme ho podporovať je na každom z nás.
 Zdrojové materiály:
 ▪ Какой будет мир после Гуты? http://xn----ctbsbaa3aibxhck.ru-an.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B3%D1%83%D1%82%D1%8B-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%83-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B3%D1%83%D1%82%D1%8B/
 ▪ Вопрос-ответ Валерий Пякин от 24 декабря 2018 г https://www.youtube.com/watch?v=aWGxzflniak (1:18:30)
 ▪ Биологическая война против России http://xn----ctbsbazhbctieai.ru-an.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D1%88%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B/
 ▪ Секретная лаборатория США. Время покажет. Выпуск от 12.09.2018 https://www.1tv.ru/shows/vremya-pokazhet/vypuski/sekretnaya-laboratoriya-ssha-vremya-pokazhet-vypusk-ot-12-09-2018 (00:11:00)
 
▪ Большая игра. Химическое и биологическое оружие. Выпуск от 04.10.2018 https://www.youtube.com/watch?v=IELIibkAz4U
 ▪ Попова о биологической угрозе от лабораторий США — 24.06.2021 https://www.vesti.ru/video/2311162
 ▪ Пусть начнется гонка вооружений – Трамп https://www.segodnya.ua/world/pust-nachnetsya-gonka-vooruzheniy-tramp-782494.html
 ▪ Трамп подписал оборонный бюджет США на 2019 год: в нем есть $250 млн помощи Украине https://www.currenttime.tv/a/29432692.html
 ▪ Doktrína vyvolených, Emil Kalabus http://www.ceskenarodnilisty.cz/clanky/doktrina-vyvolenych-151027.htm
 Súvisiace materiály:
 ⋆ Vojna - ruský pohľad http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/vojna_rusky_pohlad
 ⋆ Putinov prejav 01.03.2018 – podstata a význam http://rusyn-narod.ru/politika_inyie_stati/putinov_prejav_01_03_2018_podstata_a_vyznam
 ⋆ VOSR 100 výročie – význam http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/zagholovok_stat_i0
 ⋆ Železnice Ruska http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/zeleznice_ruska
 ⋆ Európa a budúcnosť http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/europa_a_buducnost
 ⋆ USA a budúcnosť http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/usa_a_bu
 ⋆ Doba temna – kurz prežitia http://rusyn-narod.ru/istoriia_inyie_stati/doba_temna_kurz_prezitia
 ⋆ Polovica sveta je nadosmrti zaviazaná Rusku http://rusyn-narod.ru/politika_inyie_stati/polovica_sveta_je_nadosmrti_zaviazana_rusku
 ⋆ Bohužiaľ ... http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/bohuzial_
 ⋆ Opäť sankcie? http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/opat_sankcie_
 ⋆ Amerika hledá spásu ve válce. Proč je Putin klidný? http://rusyn-narod.ru/politika_inyie_stati/amerika_hleda_spasu_ve_valce_proc_je_putin_klidny
 
⋆ Georgia Guidestones https://de.wikipedia.org/wiki/Georgia_Guidestones
 ⋆ Путин дал понять: Повторения сорок первого не будет! = Putin dal najavo: Rok 1941 sa nebude opakovať! https://youtu.be/TQn9LRYpLU8

 Foto:
 1. The United States Congress with Roman Fasces

  2. Fasces_Mussolini-Hitler_mark


  3. Pyramída moci

 Preložil, spracoval a napísal: Milan Semančík, Trenčín 01. 02. 2019, oprava chýb a doplnenie 05, 07, 09, 16.02.2019, 30.05, 25.07,15.09.2019, 14. a 19.01.2020***