Назад к списку

Schválená nová Koncepcia zahraničnej politiky Ruskej federácie

   Prezident Ruskej Federácie Vladimír Vladimírovič Putin vydal dňa 31. marca 2023 "Výnos prezidenta Ruskej federácie č. 229".


   Ide o dokument strategického plánovania, ktorý odráža systém názorov na národné záujmy Ruska vo vzťahoch s inými štátmi. Bolo to nutné, nakoľko Rusko od rozpadu Sovietskeho zväzu (ZSSR) do súčasnosti nemá prijatú štátnu ideológiu. Dokonca článok 13. Ruskej Ústavy obsahuje päť odstavcov, ktoré fakticky zakazujú akúkoľvek štátnu ideológiu.
  Prijatý "Výnos ..." bude vodítkom nielen pre spoločný a jednotný postup ruskej diplomacie, ale pre každého a pre každú činnosť, na ceste k spoločnému cieľu.Rusko je definované ako pôvodný štát-civilizácia, ktorej miesto vo svete určuje okrem iného prítomnosť významných zdrojov, štatút stáleho člena BR OSN, jednej z dvoch najväčších jadrových mocností atď.
   Udržiavanie globálnej rovnováhy síl a budovanie multipolárneho medzinárodného systému je pomenované ako jedinečná misia Ruska pre mierový, progresívny rozvoj ľudstva. Celkovo je ruská zahraničná politika charakterizovaná ako mierová, otvorená, predvídateľná, konzistentná a pragmatická.
  Ďalej nasleduje výpočet cieľov. Medzi strategické ciele v oblasti zahraničnej politiky Ruska boli zaradené tieto ciele:
  ① zaistenie bezpečnosti Ruska, jeho suverenity vo všetkých sférach a územnej celistvosti;

  ② vytváranie priaznivých vonkajších podmienok pre rozvoj našej krajiny (Ruska);

  ③ posilnenie postavenia Ruska ako jedného zo zodpovedných, vplyvných a nezávislých centier moderného sveta.

  Pomenované sú národné záujmy Ruska, ciele zahraničnej politiky a jej úlohy. Prednosť budú mať:
  ► vytvorenie takých podmienok, aby sa ktorýkoľvek štát musel vzdať neokoloniálnych a hegemónnych ambícií;
  ► využívanie diplomacie, mediácie a dobrých služieb na riešenie medzinárodných sporov a konfliktov;
  ► boj proti zasahovaniu do vnútorných záležitostí suverénnych štátov činených s cieľom skomplikovať vnútropolitickú situáciu, naviesť protiústavnú zmenu moci alebo dosiahnuť zmenu územnej celistvosti;
  ► odstránenie predpokladov na rozpútanie globálnej vojny, rizík použitia jadrových a iných druhov zbraní hromadného ničenia, vytvorenie obnovenej architektúry medzinárodnej bezpečnosti;
  ► strategické odstrašovanie a predchádzanie pretekom v zbrojení atď.
  Zdroj:
  Указ Президента Российской Федерации от 31 марта 2023 года № 229 "Об утверждении Концепции внешней политики Российской Федерации"https://rg.ru/documents/2023/03/31/prezident-ukaz229-site-dok.html
  Súvisiace materiály:
 
* Указ Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации" = Dekrét prezidenta Ruskej federácie z 2. júla 2021 č. 400 „O stratégii národnej bezpečnosti Ruskej federácie“ http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389271/
  * Военная доктрина Российской Федерации (утв. Президентом РФ 25 декабря 2014 г. № Пр-2976) = Vojenská doktrína Ruskej federácie (schválená prezidentom Ruskej federácie 25. decembra 2014 č. Pr-2976) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172989/
  * Утверждена новая Концепция внешней политики РФ = Schválená nová koncepcia zahraničnej politiky Ruskej federácie https://www.garant.ru/news/1616826/
  * PUTIN UKÁZAL ZÁPADU JEHO MIESTO: PROGRAM RUSKÉHO IMPÉRIA BOL NAPÍSANÝ
https://cz24.news/putin-ukazal-zapadu-jeho-miesto-program-ruskeho-imperia-bol-napisany/
  *
VOSR 100 výročie - význam https://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/zagholovok_stat_i0 
  Milan Semančík, Trenčín 17.04.2023***