Назад к списку

KoZa so zachladnutou pubertou

V súčasnosti prebieha rozpad paradigmy riadenia KoZA vytvorenej na báze anglickej civilizácie.


1./ Západná - anglosaská civilizácia:
  Základným prístupom západnej civilizácie k riešeniu (čohokoľvek) je dichotomický prístup. Vidno to jasne na základnom princípe programovania, založenom na binárnej (dvojkovej) sústave, ktorá využíva iba dve číslice: 0 a 1. To jest 0 = Nie; 1 = Áno. Je to obmedzená logika (ktorú do software vložil človek západnej kultúry), vylučujúca tretiu možnosť. Jej obmedzenosť vidieť na tomto príklade:
  Odvážme dva predmety A a B na obyčajných pákových váhach. Váha nám ľahko umožní určiť dva protiklady: hmotnosť A > B = hmotnosť A je väčšia ako B. A hmotnosť A < B = hmotnosť A je menšia ako B. Ale je to všetko? Čo napríklad A = B? Ukazuje sa, že úloha o hmotnosti A a B má tri riešenia. Je to tak.
  2./ Východná - ruská civilizácia:
  Jej základný logický prístup je trinárny: 0 = Nie; 1 = Áno; X = Syntéza.
  Pri písaní tohto článku som si spomenul na situáciu, keď ma môj syn zasväcoval do tajov základov programovania a vysvetľoval mi jeho základný princíp založený na binárnej (dvojkovej) sústave. Na moju otázku, ako to môže fungovať, keď z princípu nie je možné tretie riešenie, len pokrčil ramenami a povedal:
  "je to tak".
  I táto moja osobná skúsenosť svedčí o tom, že existuje určitá genetická predispozícia na binárny a trinárny pohľad na svet. Počítače pracujúce na trinárnej logike začali v roku 1952 vyvijať na МГУ = Moskovskej štátnej univerzite v špeciálnej konštrukčnej kancelárii. Prvá verzia takéhoto počítača "Setuni = Сетуни 1958" bola predstavená svetovej verejnosti na ВДНХ v Moskve v roku 1961. Napriek všetkým prekážkam závod v Kazani do roku 1965 vyrobil a predal päťdesiat kusov modelu Setuni. Priemyselné vzorky počítača začali pracovať po celej krajine - v Žukovského leteckej akadémii a Odeskom výskumnom inštitúte "Pischepromavtomatika", v Jakutskom inštitúte kozmofyzikálneho výskumu a na popredných moskovských univerzitách. Verzia aktualizovaného ternárneho počítača, ktorá bola uvedená do výroby v roku 1970, dostala názov "Setun-70". Vývoj ternárneho počítača pokračoval cca do roku 1989. V roku 1990 všetky práce boli ukončené - jeho vývoj a výroba bola zastavená.
  V súčasnosti bol jeho vývoj plne obnovený. Pokračuje sa tam, kde bol v roku 1990 výskum, vývoj a výroba ukončená, i keď niektoré výsledky tohto výskumného, vývojového a výrobného procesu boli navždy stratené.
  3/ Trinárna logika verzus binárna logika:
  Dichotomia v logike sa v spoločenskej praxi prejavuje v dvojkrokovom prístupe k riešeniam. Je to vidieť vo všetkých sférach západnej civilizácie. V jednaní jej jednotlivých príslušníkov. Prejavuje sa v infantilnom prístupe k otázkam dennodenného života. Je to to známe detské: Áno - Nie, detská trucovitosť, zaťatosť a nechopnosť dohody = syntézy. Vidieť to i na spoločenskom a politickom živote vrátane medzinárodných vzťahov.
  Rozdielny (vyššie spomenutý) prístup Západnej a Východnej civilizácie našiel svoj odraz i v otázke viery. Ruský východ: Pravoslávia a Islam. Západ: Katolicizmus, reformovaný katolicizmus = protestantizmus a nakoniec satanizmus.
  Trinárna logika musí zákonite zvíťaziť. Je to zrejmé zo základov dialektiky. Pokiaľ nefunguje tretí zákon dialektiky: Zákon negácie negácie. V marxistickej dialektike chápaný ako dialektická triáda "téza - antitéza - syntéza". Pokiaľ nie je možný tretí dialektický krok "syntéza". Nie je možný ďalší krok = prvý krok ďalšej dialektickej triády = nie je možný ďalší vývoj.
  A tak sa nemôžme diviť, že žijeme v civilizácii pesimizmu. Že žijeme v civilizácii smrti.
  Zdroj:
  * Каринэ Геворгян
Россия граничит с Богом https://www.youtube.com/watch?v=EPcyLull-Vw&t=159s
  * Tertium datur: другие компьютеры
https://old.computerra.ru/vision/652817/
  Súvis:
  * Prečo zrušili budúcnosť ?
https://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/zagholovok_stat_i0123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536
  * DETINSKOSŤ
https://rusyn-narod.ru/zdorovie_inyie_stati/detinskost
  - - -
  Z DISKUSIE:
 
Otázka JK:
  Zaujímavé. Používaš pojem: trinárny a ternárny. Aký je rozdiel alebo je to preklep? S pozdravom.
  Moja odpoveď:
  Dostal som niekoľko otázok k objasneniu pojmov trinárny a ternárny. Či je medzi nimi nejaký rozdiel ... I keď nie som jazykovedný, ani softwaerový odborník pokúsim sa vysvetliť, ako ja tieto termíny chápem. Vychádzam z ruských zdrojov. Sú uvedené v článku. A tam:
  A/ v súvislosti s počítačom používajú termín "ternárny". Evidentne vychádzajú z latinčiny. Veď i článok o predmetnom počítači začína latinskými slovami: "Tertium datur = Tretia vec". Je zrejmé, že autor článku mal na mysli počítač pracujúci s logikou troch možností riešenia. V tejto súvislosti je zaujímavý, a pre západnú civilizáciu charakteristický výrok Aristotela: "Tertium non datur = Tretia vec neexistuje". Rusi však stále dokazujú, že existuje.
  B/ Nuž a pokiaľ Rusi píšu o logike takéhoto počítača, tak používajú termín "trinárna". Zrejme vychádzajú z ruskej číslovky: "три".A aby som bol kompletný, tak termín "binárny" a konkrétne predpona "bi" je odvodená od latinskej číslovky "bis = dvakrát".
  Doplnenie JK:
  Navštívil som Jazykovedný ústav ĽŠ, i Krátky slovník slovenského jazyka a ternárny je trojzložkový, trojčasticový ... niečo zložené z troch častí.
  S pozdravom.
  - - -
 
  Milan Semančík, Trenčín 10.03.2024. Doplnenie diskusie: 12.03.2024***