Назад к списку

Prejav Putina 15.01.2020 - podstata a význam

 Prezident Ruskej Federácie pán Vladimír Vladimírovič Putin predniesol svoje posolstvo Federálnemu zhromaždeniu Ruskej Federácie. Podľa platnej Ústavy RF je toto posolstvo programovým politicko-právnym dokumentom, vyjadrujúcim videnie Prezidenta strategických smerov rozvoja Ruska v blízkej perspektíve.Obsahuje tiež hodnotenie stavu politického, ekonomického, ideologického charakteru, ako i konkrétne návrhy týkajúce sa zákonodarnej práce Parlamentu Ruskej Federácie. Nespracovával som vlastnú analýzu tohto poslania. Využívam pohľad vynikajúceho ruského politológa Nikolaja Viktoroviča Starikova, ktorý hovorí:


 Dobrý deň, dnes je tento deň skutočne dobrý, lebo dnes vláda premiéra Medvedeva bola odvolaná. Stalo sa to, čo si občania Ruska želali dávno. Preto vám všetkým pri tejto príležitosti blahoželám. V každom prípade odvolanie medvedevovej vlády dáva Rusku možnosť zmeniť ekonomický kurz. Tak ako každá skupina ľudí i ministri odvolanej vlády nie sú rovnakí. Boli tam ministri, ktorých si vážime (minister obrany, minister zahraničných vecí, ... no boli tam ministri, ktorým by sme ruku nepodali). Boli to ministri predovšetkým ekonomického bloku. Máme síce jedinú vládu, no výsledky dosiahnuté jej silovým a na druhej strane ekonomickým blokom sú diametrálne odlišné. Silový blok našu moc zväčšuje, naša armáda pôsobí tým najlepším dojmom, veľmi dobre sa prezentovala v priebehu bojov v Sýrii. Dobre je to i v zahraničnopolitickej oblasti. Ale na druhej strane čo sa deje v ekonomike? Tam prebieha opačná tendencia. Situácia v ekonomike sa zhoršuje. Odvolanie vlády bolo vyvolané predovšetkým tým, čo sa deje u nás vo vnútri štátu. Pred vystúpením Prezidenta Putina sa šuškalo hlavne o tom, že Putin je znepokojený poklesom príjmov obyvateľstva, sociálnymi otázkami. Teda ekonomikou. Ak k obyvateľstvu pripojíme ešte právnické osoby, tak máme celú ekonomickú sféru. Celkove sféra obrany je u nás veľmi, veľmi na tom dobre. Zahraničnopolitická oblasť sa u nás vyvíja tiež dobre, kráčame dopredu. V ekonomike sa nám však nedarí. Preto opäť vám blahoželám pri príležitosti odvolania medvedevovej vlády. Budeme čakať zmeny od novej vlády v prvom rade v ekonomickej sfére.
 A teraz niekoľko slov k samotnému poslaniu Prezidenta. Aké vyslal signály? Podľa môjho názoru vyslal 2 (dva). Zdôrazňujem, že svoje návrhy na zmeny požaduje riešiť ústavnou - právnou cestou.
 1./ Prezident povedal, že Rusko nepotrebuje novú Ústavu. Následne však navrhol reformu súčasnej Ústavy. Táto reforma v svojej podstate obsahuje zmenu kľúčových momentov o ktrorých sa v Rusku už veľa hovorilo vrátane mňa s mojimi kolegami. Čo konkrétne Prezident Putin navrhol?
 Navrhol vyňat z Ústavy článok 15., ktorý nezodpovedá štatútu Ruska ako nezávislého štátu. Tento článok hovorí o tom že prioritu nad ruským zákonodárstvom má zahraničné zákonodarstvo. Viď článok 15. bod 4., ktorého podstata spočíva v tom, že znenia článkov dohovorov prijatých v zahraničí majú prioritu nad vnútorným zákonodarstvom. Pričom takýto bod nemajú v Ústave Spojené štáty, Nemecko, Francia. Veľká Británia už vôbec nemá Ústavu. Takéto články sú len v Ústavách postsovietskych republík a bývalých východoeurópskych štátov odkrojených z ruín Sovietskeho Ruska a bývalého socialistického tábora. Je vidieť, že to je pozostatok novodobého kolonializmu. To je neprípustné pre suverénny štát. Preto je dôležité, že Prezident presne a jasne pripomenul nutnosť tejto zmeny. Čo ešte navrhol Prezident Putin?
 2./ Požiadavku, aby do Ústavy Ruskej Federácie bola vnesená požiadavka na osoby ktoré sú na kľúčových pozíciách v štáte ako napríklad: Prezident, predseda vlády, poslanci štátnej Dumy (parlamentu), senátori a iní napr. gubernátori. Že pre tieto osoby nie je prípustné, aby mali iné, ako ruské štátne občianstvo, respektíve vydané povolenie na trvalý pobyt v inom štáte. Táto požiadavka vyplýva zo zdravého uvažovania. Ako môže Rusko riadiť občan, ktorý má i občianstvo iného štátu. Ktorej vlasti slúži? Prvej? Druhej? Alebo tretej? Alebo štvrtej? Taký stav je neprípustný.
 Nakoľko žijeme v trhovej demokracii, tak Rusko len tak jednoducho zaviesť obmedzenie v štáte v zmysle zákazu druhého občianstva nemôže a ani nechce. Ale potom je nutné ohraničiť ľudí zastávajúcich kľúčové pozície v štáte. Preto Rusko zavádza taký filter. Je to absolútne logické a správne. V tejto súvislosti je dôležité, že Prezident zdôraznil nutnosť služby vlasti. Často totiž oponenti hovoria, ako takto možno postupovať a obmedzovať práva občana? Nuž ale počkajte. Vy sa chcete stať poslancom. Vy sa chcete stať ministrom. Ak takýmto smerom plánujete rozvíjať svoju kariéru. Ak toto staviate za cieľ svojho života, tak nežiadajte o občianstvo iného štátu, o vydanie povolenia na trvalý pobyt v inom štáte. Ak vy chcete uvedené mať, alebo chcete mať nehnuteľnosť v inom štáte, potom nemôžte zaujímať kľúčové pozície v Rusku. Je to absolútne správne rozhodnutie. A Je dôležité, že to budú zmeny na ústavnej úrovni.
  Vzniká otázka, ako budú tieto zmeny vnesené do Ústavy? Z diskusie, ktorá o tejto otázke už prebehla v sociálnych sieťach je zrejmé, že ústavodárne zhromaždenie k tejto otázke (k zmene článku č.15) nie je nutné zvolávať. Totiž zmeny v Ústave Ruska je možné robiť dvoma spôsobmi:
 a). Jednoduchý spôsob - potrebný počet členov ruskej Dumy v súlade so stanovenou procedúrou hlasuje za zmenu článku Ústavy, následne tak hlasuje Soviet (Rada) Ruskej Federácie a nakoniec Prezident podpisuje túto zmenu Ústavy. Procedúra zmeny v danom prípade bude jednoduchá. My sme ju mohli vidieť ako bola uplatnená v procese zmeny počtu prípustného množstva volebných období na ktoré je možné zvoliť Prezidenta (možnosti opakovanej voľby prezidenta) a v prípade zmeny Ústavy Ruskej Federácie v súvislosti s prijatím do zostavy subjektov Ruskej Federácie Krymu a Sevestopoľa.
 b). Je niekoľko hláv Ústavy Ruskej Federácie, k zmene ktorých je nutné zvolávať ústavodárne zhromaždenie. Zákon o tom, ako zvolať takého zhromaždenie nie je od roku 1993 do súčasnosti prijatý.
 + A je tu ešte jeden súbor otázok dotýkajúcich sa demografie:
 Žijeme v podmienkach trhovej ekonomiky. Tá pracuje v súlade so svojimi princípmi. Ak ľudia majú za čo kúpiť, ona funguje. Peniaze sú krvou ekonomiky. Predstavte si napríklad družstevný trh na ktorom sú predavači a kupujúcich niet. Prečo? lebo ľudia nemajú peniaze. A peňazí majú stále menej a menej. A tak postupne je i predavačov stále menej a menej. Nasleduje strata pracovných miest, a tí čo stratili prácu, tiež nemôžu nič kúpiť. Tak sa rozvíja špirála úpadku ekonomiky. A to je náš súčasný stav. Vláda bola odvolaná, a tak možno dúfať, že tento stav sa zmení. Chcem zdôrazniť hlavný princíp: ak v ekonomike niet peňazí, tak nebude ani ekonomika. Čo v obdobných prípadoch robia západné ekonomiky, ktoré s týmto systémom majú dlhoročné skúsenosti. Nuž všetkými silami pumpujú peniaze do ekonomiky. Nešetria, neodčerpávajú peniaze z ekonomiky. Pumpujú ich formou nových štátnych objednávok, spúšťajú plány prezbrojenia, znižujú kreditnú = úrokovú sadzbu a to až do absurda. Samotný princíp je nemenný = pumpovanie peňazí do ekonomiky.
 A čo sa u nás dialo do posledného okamihu - do odvolania vlády?
 - zavádzali sa nové dane;
 - zvyšovala sa DPH = odčerpávali sa peniaze z ekonomiky. Menej peňazí v ekonomike = menej peňazí u ľudí a kruh sa uzatvára.
 + V súčasnosti je úlohou ruského štátu: viac peňazí vliať do ekonomiky a menej odoberať. Preto Prezident Putin opäť hovoril o národných projektoch, o finančnej pomoci pri narodení detí ... O tom, že štátne úspory dosiahli 7% HDP. Teda poduška bezpečnosti je dosť hrubá. Môžme už viac peňazí naliať do ekonomiky na rekonštrukciu a výstavbu fabrík a závodov ... a následne na výstavbu nových bytov, modernizáciu domov a bytov, na ich kúpu, na ich vybavenie a na modernizáciu vybavenia.
 Ešte k rodinnej ekonomike a demografii: Prezident Ruska zdôraznil nutnosť viac sa venovať demografii. Program "Materinského kapitálu" pracuje od roku 1996. Výsledky sú. To je dobré.No napriek tomu celkový spoločenský úpadok, skľúčenosť nasledujúca po prijatí dôchodkovej reformy viedla k zníženiu pôrodnosti. V súčasnosti je koeficient pôrodnosti v Rusku 1,5 čo je pre Rusko neprijateľné. Pôrodnosť v Rusku je potrebné naďalej stimulovať. Návrhy v tomto smere Prezident Putin predniesol. Predovšetkým je to rozšírenie programu "Materinský kapitál"... Uvedomme si, ak pôjdu takto výplaty (finančná pomoc) do rodín, tak tieto peniaze nepôjdu do offshore zón - štátov daňových rajov. Presunom peňazí do daňových rajov sa zaoberajú iní, a tými sa musia zaoberať príslušné orgány. Rodiny si kúpia byt, kúpia si auto, realizujú generálky bytu a domu, nakúpia spotrebný tovar pre deti, pre starých rodičov ... Rodina tak následne zvýši obrat tovarov v našej trhovej ekonomike, dodá peniaze do ekonomiky v ktorej je nedostatok peňazí. Preto akákoľvek finančná pomoc rodine to sú peniaze vložené do ekonomiky Ruska.
 Za rámcom poslania nášho Prezidenta zostala otázka morálneho stimulovania pôrodnosti. Je čas zmeniť hodnotovú orientáciu - informačnú náplň našich médií a sociálnych sietí v tejto sfére. Treba aby v našich masmédiách viedli programy tehotné moderátorky za účasti mnohodetných otcov, ... to potrebujeme. Preč reality show Dom-2 (Дом-2), všetkých tých programov, kde vystupujú ľudia neidentifikovateľnej orientácie, a to nie len sexuálnej, ale i rozumovej, šíriaci rôzne ohavnosti, hlúposti. Prezentujúci svoj nedôstojný príklad. Proste treba spojiť hmotnú a morálnu stimuláciu. Opäť Vám blahoželám z príležitosti odvolania vlády premiéra Medvedeva.
 Николай Викторович Стариков 
 Pre ilustráciu uvádzam časť priamych sociálnych výplat rodine formou "Materinského kapitálu"
 1.
Materinský kapitál. Je to niečo ako pôrodné. Vypláca sa matke a jeho výška je odstupňovaná podľa poradia a počtu detí.
 Pri prvom dieťati matke vyplatia: 466 tisíc 617 rubľov = 6800 €;
 Pri druhom dieťati: 616 617 tisíc rubľov = 9000 €;
 Pri treťom dieťati: rodine odpočítajú z hypotéky 450 tisíc rubľov = 6600 €; 
 Celkove rodina s troma deťmi dostane od štátu: 1533234 rubľov = 22400 €.
 2. Prídavky na deti do siedmych rokov vo výške cca 5500 rubľov = 80 € podľa životného minima;
 3. Obedy zdarma pre všetky deti bez výnimky.
 Poznámka: Za milion rubľov sa dá kúpiť byt. Na dedine sa za tie peniaze dá kúpiť usadlosť s hektárovým pozemkom. 
 Moje zhrnutie:
 Rusko obnovilo svoju suverenitu, a teda môže suverénne konať a koná v oblasti zahraničnepolitickej a vojenskej. Svojim poslaním Prezident Putin programovo politicky nasmeroval Rusko na získanie plnej suverenity i v zostávajúcich oblastiach predovšetkým v oblasti ekonomickej a právnej. Dosiahnutím plnej suverenity i v týchto oblastiach Rusko zavŕši svoj boj o celkovú a úplnú obnovu suverenity Ruska.
 Zdrojové materiály:
 ⋆ Ежегодное послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию. Прямая трансляция
https://www.youtube.com/watch?v=7UGfRURRceY
 ⋆ Николай Стариков об отставке правительства Медведева и Послании Президента Путина
https://www.youtube.com/watch?v=5dHnwJuaBPA
 ⋆ Триллион на социальные выплаты и референдум о поправках к Конституции. Послание Путина парламенту в 10 пунктах https://www.currenttime.tv/a/putin-poslanie--konstitucia-10-punktov/30378256.html
 ⋆ Seznam členů ruské vlády, gubernátorů a poslanců, kteří mají druhé občanství (a teda budú musieť odstúpiťhttp://www.irucz.ru/cz/zpravy/1-/114000000000-ruska-federace/114001000000-centralni-fo/114001609100-moskva-hlmesto/408-politika-domaci/36179-seznam-clenu-ruske-vlady-gubernatoru/   
 Súvisiace materiály:
 ◘ Vlajky Ruska http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i012345678
 ◘ LOH Tokio 2020 http://rusyn-narod.ru/politika_inyie_stati/zagholovok_stat_i01234
 Prepis z hovoreného slova a preklad: Milan Semančík, Trenčín. Zverejnené: 18.01.2020, aktualizované 19.01.2020***