Назад к списку

Doping a meldonium

33-ou Generálnou konferenciou UNESCO z 18.05. 2005 v Paríži v Bode 8.1 bola schválená «Medzinárodná konvencia o boji s dopingom».


I keď v jej Preambule sú spomínané dôvody boja proti dopingu: - následky pre zdravie, - narušenie princípu spravodlivej hry, - špekulácie a podvody, - budúcnosť športu, - etické princípy a výchovné hodnoty ...
Samotná definícia dopingu
(v Časti I Sféra platnosti, Článok 2 - Vymedzenie, Bod 3.) je sformulovaná veľmi filištínsky ako:
porušenie jedného, alebo niekoľkých antidopingových pravidiel uvedených v Bode 3 (a) až (h).
Sú to konkrétne tieto:
(a) prítomnosť zakázanej substancie, alebo jej metabolitov, alebo markerov vo vzorke odobratej z organizmu športovca;
(b) použitie, alebo pokus použiť zakázanú substanciu, alebo zakázanú metódu;
(с) odopretie odberu vzorky, alebo nedostavenie sa na odber vzorky bez vážneho dôvodu po doručení oznámenia v súlade s platným antidopingovými pravidlami, alebo vyhnutie sa iným spôsobom odberu vzorky;
(d) narušenie platných požiadavkou, týkajúcich sa dostupnosti športovca pre mimosúťažné testovanie, vrátane neposkytnutia požadovanej informácie o jeho mieste pobytu a nedostavenie sa na testovanie, ktoré je stanovené na základe rozumných pravidiel;
(е) falšovanie, alebo pokus falšovať v ktorejkoľvek etape doping kontrolu;
(f) držba zakázaných substancií a metód;
(g) rozširovanie ktorejkoľvek zakázanej substancie, alebo ktorejkoľvek zakázanej metódy;
(h) podanie, alebo pokus podať zakázanú substanciu ktorémukoľvek športovcovi; aplikácia, alebo pokus aplikovať vo vzťahu k nemu zakázanú metódu; pomoc, podpora, spolupráca, napomáhanie, navádzanie, utajovanie, spoluúčasť, v akejkoľvek forme spojená s narušením, alebo hocijakým pokusom porušiť antidopingové pravidlá.
V bode 15 sú potvrdené právomoci medzinárodnej nezávislej organizácie zameranej na boj proti dopingu t.j. Svetovej antidopingovej agentúry (anglicky World Anti-Doping Agency, v skratke WADA, francúzsky Agence mondiale antidopage, odtiaľ skratka AMA) založenej 10. novembra 1999 v Lausanne vo Švajčiarsku. Jej hlavným iniciátorom a sponzorom bol Medzinárodný olympijský výbor, ktorý dodnes zaisťuje zhruba polovicu jej príjmov. Na základe rozhodnutia z roku 2001 sa v roku 2002 ústredie organizácie presťahovalo do Montrealu v Kanade.
V následnom «Svetovom antidopingovom kódexe» vydanom WADA v roku 2009 sa v obsahu predmetného dokumentu spomína definícia dopingu, no v dokumente ju nenájdete. A obávam sa, že definíciu dopingu nenájdete ani v žiadnom inom oficiálnom športovom dokumente. Teda doping nie je definovaný z hľadiska vyjadrenia podstaty dopingu. Viď:
http://web.archive.org/web/20051219184608/ http://www.un.org/russian/documen/convents/doping.pdf  http://www.rusada.ru/sportsman/dictionary/doping
Otázku definovania dopingu v oficiálnych športových dokumentoch najlepšie vyjadruje definovanie hesla «Doping» v českej jazykovej verzii viď:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Doping
Absurdné na tomto prístupe k dopingu a či k chápaniu dopingu je to, že „športovec“ nie je vystavený morálnemu tlaku z dôvodu brania dopingu. Nakoľko dopingom „v športe“ sa chápe len porušenie «antidopingových pravidiel».
Z toho, čo sa mi podarilo o dopingu prečítať je možné povedať, že
DOPING je: vedomé prijatie športovcom prostriedku nepotrebného pre normálne fungovanie organizmu športovca s jediným cieľom: umele zvýšiť fyzickú aktivitu a výdrž po dobu športovej súťaže (na úkor zdravia a života športovca). Ľudovo povedané doping je to, čo vybudí športovca k výkonu nad jeho fyzické možnosti v dôsledku čoho je ohrozený jeho život a zdravie. Nedoriešenie presnej jednotnej definície dopingu neumožňuje presne vymedziť vzťah medzi pojmami: «zdravie športovca» – «vrcholný výkon» – «doping».
Následne to:
* Odsunulo zmysel boja proti dopingu na 2 (druhé) miesto a do popredia sa dostalo dodržiavanie antidopingových pravidiel.
* Umožnilo to zástupcom predovšetkým najvplyvnejších národných športových asociácií pod pláštikom boja proti dopingu prispôsobovať kritériá naplňovania rozhodujúceho pravidla hry v prospech svojich potrieb.
►V praxi to vyzerá tak, že:
- WADA stanovuje čo je a čo nie je doping. Stanovuje – mení v celosvetovom merítku jedno z najdôležitejších pravidiel hry. Je teda v športe jedným z najsilnejších hráčov. Každoročne cca v septembri - októbri predchádzajúceho roka mení jedno z podstatných pravidiel hry ktoré publikuje v «Zozname zakázaných látok a metód», ktorý je platný od januára budúceho roka. Viď:
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2015-09/wada-publishes-2016-prohibited-list
- Súčasný zmysel boja proti dopingu a na ňom postavený systém umožňuje za doping vyhlásiť akúkoľvek látku – i látku chrániacu zdravie športovcov. Vyzerá to tak, že «Zoznam zakázaných látok a metód» tvoria podľa „svojvôle“ tí, čo sú pri tom – členovia – funkcionári WADA.
Preto namieste sú názory tých, ktorí hovoria že «Мельдоний-Mildronate» bol zaradený do «Zoznamu»:
1) Bez predloženia zdôvodnenia či predloženia dôkazov negatívneho pôsobenia tohto preparátu na organizmus športovca. Myslím, že to vytvára precedens, nakoľko, ako som už uviedol:
a) neboli uvedené žiadne zdôvodnenia, tobôž vedecké dôkazy, že Meldonium je doping. A ďalej:
b) proti rozhodnutiu sa neprijímajú žiadne podania;
c) podľa slov jeho tvorcu ... pôsobí v prospech zdravia a ochrany života športovcov a ktorý by mali užívať všetci športovci ... Viď:
http://www.rlsnet.ru/tn_index_id_822.htm https://lenta.ru/news/2016/03/08/meldoniumnorm/
Vyjadrenie tvorcu Meldonia-Mildronate: sovietskeho, teraz lotyšského profesora Ivarsa Kalviņša
https://meduza.io/feature/2016/03/09/etot-preparat-spas-tysyachi-zhizney
Z neho vyberám:
→ prípravok je 32 rokov v predaji a užívaní;
→ zachránil tisícky životov mladých dievčat a mládencov na športoviskách: hokejových, futbalových, volejbalových, basketbalových ... v okamihoch ich vrcholnej záťaže! A ja som šťastný, že som ich zachránil svojim vynálezom;
→ Ak by všetci športovci užívali " Meldonium" nezomierali by športovci na športoviskách. Som veľmi znepokojený, že teraz kvôli jeho zákazu bude exitov na športoviskách podstatne viac;
2) Z politických dôvodov (žiadosť USADA; načasovanie na Letné olympijské hry 05.08.2016 Rio de Janeiro, Brazília);
3) Na nátlak amerických farmaceutických spoločností (likvidácia úspešnej firmy produkujúcej úspešný «Meldonium»);
- Meldonium pôvodne nebol zaradený do «Zoznamu zakázaných látok a metód» Dodatočne bol zaradený na základe žiadosti Antidopingovej agentúry USA (USADA) viď:
http://www.interfax.ru/sport/497872 Je to jasný dôkaz toho, že USADA pracuje. Sleduje si svoju konkurenciu ... a ostatní ? ... viď Vyjadrenie Putina k dopingu: https://www.youtube.com/watch?v=PDI9q9-6JRU
- Neviem prečo národné antidopingové agentúry «Zoznam zakázaných látok a metód» (kategorizáciu liekov) publikujú až v začiatku budúceho roka. Veď vedia, že na vyčistenie organizmu športovca od novo zaradených látok do zoznamu, je doba maximálne od septembra do januára (možno štyri mesiace) málo! Viď:
http://www.antidoping.sk/index.php/zakazane-latky/47-zakazane-latky/lieky http://www.antidoping.sk/images/data/zakazane_latky/ostatne_dokumenty/ZL_od_09_2015_-_fin%C3%A1lna_verzia.pdf
Doplňujúce myšlienky:
? Nie je to prílišné kumulovanie moci u WADA?
? Existujú právne predpisy o spätnom odoberaní medailí športovcom, alebo je to len svojvôľa funkcionárov WADA?
? Športovci:
– tak ako ostatní ľudia majú právo na ochranu svojho zdravia;
– bývajú tak, ako ostatní ľudia nemocní, a tak ako ostatní ľudia môžu mať poškodené zdravie;
– šport je v súčasnosti zamestnanie. A tak ako ostatní ľudia – aby prežili, musia (i keď sú chorí) ísť do práce, aby uživili seba a svoje rodiny;
– podávajú vrcholné výkony - na hranici svojich fyzických schopností (požaduje sa, aby na športovisku: «vydali zo seba všetko», majú teda právo „na poistku“ pred prekročením hranice medzi životom a večnosťou. Veď poznáme prípady, keď na športoviskách zomreli športovci «v plnej sile» a nebol u nich zistený doping, ani nič iné ...;
– WADA by nemala poskytovať len pohľad na to, čo je pre športovca škodlivé a pôsobiť len sankčne napríklad:
a) podrobovať športovcov a športových funkcionárov antidopingovému vyšetrovaniu v plnom rozsahu;
b) dopĺňať «Zoznam zakázaných látok a metód» využívajúc politický boj a ekonomickú konkurenciu (V súčasnosti ročný rozpočet WADA činí 26 miliónov dolárov. Jeho prezident žiada zvýšenie rozpočtu, aby mohol udržať plnoformátové antidopingové vyšetrovanie). Viď:
http://www.sport-express.ru/doping/news/977897/
→ ale mala by objektivizovať informácie získané pri plnoformátovom vyšetrovaní nezávislým komplexným výskumom (za účasti všetkých zainteresovaných stránok) a poskytovať pozitívne poznatky o tom, čo je pre športovca prospešné z ochrany zdravia a života športovcov národným športovým asociáciám (vyrovnanie šancí).
Milan Semančík (Zverejnené s sieti e mail 27. 3. 2016)
Súvisiace materiály:
CAS kompletne zrušil tresty 28 ruským olympionikom a obnovil ich výsledky zo Soči, 11 ďalším potvrdil tresty so zmiernením
https://www.olympic.sk/aktuality-sov/cas-kompletne-zrusil-tresty-28-ruskym-olympionikom-a-obnovil-ich-vysledky-zo-soci-11-dalsim-potvrdil-tresty-so-zmiernenim
Licencie na doping http://rusyn-narod.ru/sport__moi_stati/licencie_na_doping
Pachuť Olympiády Rio de Janeiro 2016
http://rusyn-narod.ru/sport__moi_stati/pachut_olympiady_rio_de_janeiro_2016
Pachuť ZOH Pchjongčchang 2018
http://rusyn-narod.ru/sport__moi_stati/pachut_zoh_pchjongcchang_2018
Cenzúra prenosov z Olympijských hier v Soči - 2014 http://rusyn-narod.ru/sport__moi_stati/cenzura_prenosov_z_olympijskych_hier_v_soci_2014_
Ruské paralympijské hry
http://rusyn-narod.ru/sport__moi_stati/ruske_paraolympijske_hry
Бесогон TV «Олимпиада. О спорт, ты – мир! Или война?» = Besogon TV «Olympiáda. Ó šport, ty si - mier! Alebo vojna?» https://www.youtube.com/watch?v=kwVsDo2Y8RU
Náhrada Meldónia
:
Bola vyvinutá už v roku 1999 Inštitútom biochemickej fyziky a Vedecko výskumného inštitútu farmakológie N. M. Emanuela, Ruskej akadémie vied Moskva = Институтом биохимической физики и НИИ фармакологии им. Н.М. Эмануэля Российской академии наук Москва. Volá sa «Мексидол®» viď:
 
http://www.mexidol.ru/ http://www.meksidol-info.ru/2013/10/Analogi-Meksidola-Meksikor-Meksifin.html
 http://www.meksidol-info.ru/2015/03/Jetilmetilgidroksipiridina-sukcinat-emoksipin-analog-Meksidola.html
 Podľa informácie ruskej TV Россия 24 z tohto mesiaca, ruskí vedci vyvinuli ďalšie nové preparáty analogického účinku na ochranu zdravia a životov svojich športovcov, ktoré však neboli nazvané.  Zverejnené v sieti e mail 27.03. a 26.04.2017, aktualizované: 29.10.2017, 06.02. a 03.05.2019***